7 Ffordd Hawdd o Lanhau Cardiau Tarot ar gyfer Darlleniad Perffaith

7 Ffordd Hawdd o Lanhau Cardiau Tarot ar gyfer Darlleniad Perffaith
Randy Stewart

Efallai eich bod wedi clywed amryfal hanesion o sut y “dylai” gaffael a gofalu am ddec tarot. Rwy'n cofio clywed yr hanesion hyn yn yr amser cyn i mi fod yn berchen ar fy dec cyntaf.

Dim ond os yw dec yn anrheg i chi y cewch chi ddefnyddio'r cardiau, oedd un cyfarwyddyd. Rhaid i chi berfformio defod i glirio eich dec egni a'i wneud yn un arall oedd gennych chi.

Er na fyddwn byth yn bychanu doethineb diwylliannau gwahanol a'u credoau ynghylch y ffyrdd gorau o gael gafael ar bethau a gofalu amdanynt. eu hoffer dewinyddol, mae rhai credoau safonol o ran gofalu am eich dec tarot a sut i lanhau cardiau tarot.

Felly, gadewch i ni siarad am sut i lanhau cardiau tarot a gofalu am eich dec tarot. Sylwch y gallwch chi hefyd ddefnyddio'r dulliau glanhau hyn ar gyfer cardiau oracl a deciau cardiau angel.

Sut i Lanhau Cardiau Tarot yn erbyn Clirio'ch Dec

Yn dibynnu ar y diwylliant neu'r system gred benodol, gall glanhau a chlirio eich dec tarot olygu amrywiaeth o bethau.

Gweld hefyd: Angel Rhif 1441 Negeseuon Pwerus Oddi Wrth Eich Angylion

Rhai dweud i “glirio” mae'r cardiau yn golygu eich bod yn eu niwtraleiddio'n fwriadol, fel ailgychwyn eich cyfrifiadur i'w ddychwelyd i osodiadau ffatri a chlirio unrhyw ffeiliau personol sydd wedi'u storio arno.

Gall “glanhau” cardiau tarot olygu rhywbeth ychydig yn wahanol . Gall hyn olygu eich bod nid yn unig yn niwtraleiddio eich cardiau ond hefyd yn cael gwared yn egniol ag unrhyw egni a all fod yn negyddol, yn tynnu sylw, neu'n drwm.

Mae'r gwahaniaeth yn un bychan,a bydd dirgrynol uchel yn eich atal rhag cael darlleniadau dryslyd.

Mae ailwefru eich cardiau yn rheolaidd yn ffordd wych o gadw cywirdeb eich darlleniadau hefyd.

Cofiwch mai'r ffordd fwyaf pwerus gofalu am eich cardiau yn egnïol yw alinio'r broses gyda beth bynnag sy'n ystyrlon i chi neu beth sy'n gweithio i chi.

Felly rhowch gynnig ar y dulliau uchod, efallai hyd yn oed cymysgu a chyfateb, i ddod o hyd i ddull glanhau sy'n atseinio ti.

Rwy'n gobeithio gyda'r erthygl hon fy mod wedi rhoi rhai dulliau hawdd i chi lanhau a chlirio cardiau tarot. Os oes gennych chi system neu dechneg arall o lanhau cardiau tarot, byddwn wrth fy modd yn clywed gennych chi! Rhowch wybod i mi yn yr adran sylwadau isod.

ac mae rhai pobl yn defnyddio'r termau yn gyfnewidiol. I mi, mae'r syniad o glirio'r cardiau yn fater o niwtraleiddio'r egni o'r gorffennol.

Mae glanhau cardiau tarot yn golygu cymryd mesurau ychwanegol i lanhau'r egni mewn gwirionedd. Mae hyn yn debycach i lanhau dwfn.

Gelwir trydydd cam yn “godi tâl.” Unwaith y bydd y cardiau wedi'u niwtraleiddio, yna eu glanhau ar lefel ddyfnach, gallwch chi trwytho'r cardiau ag egni cadarnhaol penodol. Gelwir hyn yn “godi tâl” ar y cardiau. Gall telerau eraill ar gyfer codi tâl gynnwys eu bendithio.

7 Ffordd Hawdd o Lanhau'ch Dec Tarot

Cyn defnyddio'r dec tarot hwnnw, yn enwedig un newydd, rwy'n credu ei fod yn syniad da clirio, glanhau , ac yna codi tâl ar eich cardiau tarot newydd.

Os dim byd arall, mae hyn yn helpu i alinio egni'r cardiau â'ch egni personol. Mae gwneud hynny yn cadarnhau eich cysylltiad â'r cardiau a fydd yn arwain at ddarlleniadau mwy cywir a chraff.

Felly cyn i chi ddefnyddio'ch cardiau tarot, neilltuwch ychydig o amser ar gyfer defod clirio a glanhau. Er fy mod yn defnyddio'r ddau derm ar wahân, maent yn mynd law yn llaw. Yn debyg i siampŵio'ch gwallt ac yna defnyddio cyflyrydd. Gellir codi tâl hefyd yn yr un ddefod.

Isod mae nifer o wahanol ffyrdd o glirio a glanhau eich dec tarot. P'un a ydych yn defnyddio unrhyw un o'r offer hyn neu ddim un ohonynt, cynlluniwch ar gyfer proses i niwtraleiddio a chlirio'r cardiau, proses arall ar gyfergwneud "glanhau dwfn" neu lanhau yn egnïol, ac yna proses arall i'w gwefru.

1. Chwythu & Curo

Rydym yn dechrau gyda fy ffefryn erioed: chwythu a churo'r cardiau. Cymerwch eich cardiau a'u ffanio allan mewn un llaw. Dechreuwch chwythu ar y cardiau yn ysgafn. Bydd un anadl yn gwneud fel arfer.

Nawr, gwnewch un pentwr taclus o'r cardiau a churwch ar ben y dec. Mae'ch cardiau bellach wedi'u glanhau o hen egni ac yn barod ar gyfer eu darlleniad nesaf.

2. Lleuad Bath

Mae'r lleuad llawn yn amser da i ollwng gafael ar hen egni ynom ni ac unrhyw eitemau sydd yn ein meddiant. Felly, mae'r lleuad llawn yn ffynhonnell berffaith i glirio a glanhau'ch cardiau tarot.

Gallwch greu “bath lleuad” trwy osod eich cardiau yn eich ffenestr neu (os yw'r tywydd yn caniatáu hynny). ) tu allan yng ngolau'r lleuad.

Mae'n debyg mai'r amser gorau i wneud hyn yw yn ystod eich Cyfnod Lleuad eich hun. Trwy osod eich cardiau dan y lleuad yn ystod eich Cyfnod Lleuad personol mae i fod i greu cysylltiad dyfnach fyth rhyngoch chi a'ch cardiau Tarot !

Eisiau gwybod yn union pryd mae eich Cyfnod Lleuad a dysgu am eich Arwydd Lleuad? Edrychwch ar y Darlleniad Lleuad rhad ac am ddim hwn yr wyf wrth fy modd yn ei wneud trwy glicio ar y ddelwedd isod:

Gellir defnyddio The Full Moon hefyd i godi tâl ar eich cardiau. Mae hyn yn golygu eu lapio mewn bag brethyn tarot diogel a chysgu gyda nhw o dan eich gobennydd am dair nosongan ddechrau gyda'r Lleuad Llawn nesaf.

3. Grisialau

Gallwch hefyd osod eich dec ar neu rhwng grisialau sy'n tynnu egni negyddol i lanhau ac ailwefru'ch cardiau tarot. Dyma un o fy hoff ddulliau mewn gwirionedd, gan ei fod yn syml ac rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda chrisialau.

Sut? Yn syml, rhowch chwarts clir ar ben eich dec tarot pan nad ydych chi'n ei ddefnyddio. Mae mor syml â hynny!

Os ydych chi'n hoffi gweithio gyda chrystals eraill na chwarts clir, byddwn yn argymell defnyddio Amethyst neu Selenite. Mae ganddynt hefyd briodweddau glanhau. Gall eich carreg eni hefyd fod yn arf pwerus.

4. Claddu Halen

Mae rhai darllenwyr yn defnyddio halen fel purifier. Os ydych chi am roi cynnig ar y dull hwn i lanhau cardiau tarot, lapiwch eich cerdyn yn dynn mewn bag plastig yn gyntaf. Yna cymerwch gynhwysydd aerglos gyda halen sy'n ddigon mawr i'ch cardiau.

Nawr rhowch eich cardiau yn y cynhwysydd a gwnewch yn siŵr eu bod wedi'u hamgylchynu â halen ar bob ochr (ie hyd yn oed y top). Gadewch y cardiau yn y cynhwysydd am o leiaf ychydig ddyddiau.

Yn bersonol, nid wyf yn meiddio defnyddio'r dull hwn gyda fy hoff ddeciau, oherwydd mae risg o niweidio'ch cardiau. Yn enwedig pan nad yw'ch cynhwysydd yn aerglos gan y gall yr halen sugno'n llaith o'r aer. Ond rwy'n gwybod bod llawer o ddarllenwyr yn cymryd y risg hon:)

5. Arogldarth neu Ffyn Mwgwd

Os dewiswch ddefnyddio offer yn y broses, gallwch hefyd ddefnyddio perlysiau glanhau fel saets sych,Palo Santo, llysieuyn o darddiad lleol, neu ffon smwtsh syml sy'n cyflawni'r un nod.

Wrth losgi'r perlysieuyn, gallwch chi basio'ch dec drwy'r mwg i'w glirio a'i lanhau o egni'r gorffennol. 1>

Gallwch hefyd wyntyllu'r cardiau allan ar fwrdd a phasio ffon smwtsh/palo santo/ saets drostynt. Yna pentyrru'r cardiau a phasio'r ffon smwtsh neu'r arogldarth uwch eu pennau ac oddi tanynt.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r dull smwdio i wefru eich dec.

6. Powlenni Canu

Wyddech chi y gallwch chi hefyd ddefnyddio Powlen Ganu i glirio a glanhau cardiau tarot?

Fe wnaeth y basnau iachau hyn helpu i wirio fy emosiynau, cryfhau fy chakras, a hyd yn oed gwella fy iechyd corfforol. Ond rydw i hefyd yn eu defnyddio i lanhau cardiau tarot trwy osod fy dec yn y bowlen ganu, wrth ei chwarae.

7. Delweddu a Myfyrdod

Heb offer, gall glanhau a chlirio eich cardiau tarot fod mor syml â gweddi neu ddelweddu i ddileu unrhyw gysylltiad egnïol yn y gorffennol â'r cardiau.

Mae hyn fel ail-baentio tŷ pan rydych chi'n ei brynu. Roedd rhywun arall yn berchen arno o'r blaen, fe wnaethon nhw ei beintio fel roedden nhw eisiau, ond eich tŷ chi ydyw nawr felly rydych chi'n rhoi eich marc personol eich hun arno.

Drwy ail-baentio'r ystafelloedd, rydych chi'n datgan “dyma fy lle nawr ac mae angen i mi ei ddatgysylltu o'r gorffennol a'i gysylltu â'r presennol.

Nid yw clirio'r cardiau gwahanol. Efallai y byddwch yn delweddu golau gwyn o amgylch ycardiau wrth i chi eu dal yn y ddwy law. Gallwch fyfyrio arnynt a delweddu rhwbiwr anferth sy'n “clirio i ffwrdd” unrhyw egni sydd ynghlwm wrth y cardiau.

Nesaf, gallwch ddychmygu neu ddelweddu eich bod yn mynd yn ddyfnach i egni'r dec cardiau a tynnu i ffwrdd unrhyw egni amherffaith, trwchus, trwm neu negyddol. Efallai y byddwch chi'n dychmygu hyn fel sgrwbio dwfn neu lanhau dwfn.

Nid oes rhaid i chi lanhau'ch cardiau'n gorfforol, a dweud y gwir, mae'n debyg nad yw hyn yn syniad da. Ond mae delweddu'r broses yn helpu i gael gwared ar gardiau egni eraill gan gyn-berchnogion neu ddarlleniadau'r gorffennol.

Yn olaf, pan fydd eich cardiau'n cael eu glanhau, gallwch godi tâl arnynt trwy eu dal eto yn y ddwy law a delweddu newydd. , egni glân, doeth, tosturiol, ac ysbrydol yn dod i mewn i'r cardiau. Gallwch chi ddelweddu'r egni hwn yn dod yn syth o'r Ffynhonnell ddwyfol, er enghraifft.

Gallwch chi hefyd godi tâl ar eich cardiau trwy ddweud gweddi neu ganant drostynt. Mae unrhyw beth a wnewch sy'n trwytho'r cardiau gyda'ch egni uwch neu egni dirgrynol uwch, boed o grisialau, perlysiau, neu hyd yn oed amlygiad i gerddoriaeth heddychlon neu ysbrydol, yn helpu i alinio eu hegni â'ch bwriad.

Pam Glanhau'ch Mae Cardiau Tarot yn Bwysig

A fydd cardiau tarot yn gweithio os na chânt eu glanhau, eu clirio a'u cyhuddo? Wrth gwrs. Rwy'n credu y byddant. Yn y pen draw, rydych chi'n dehongli archeteipiau ac yn gallu darllen cardiau hyd yn oed os yw'r cynnilnid yw egni'n cael ei gynnal.

Ond ymhen amser mae angen clirio'r egni ac ailwefru eich cardiau yn union fel y mae angen i chi glirio ac ailwefru eich cyfrifiadur, ffôn, neu unrhyw beth arall.

Meddyliwch ohono fel hyn, os oedd gennych lun hardd yn hongian ar eich wal a blwyddyn ar ôl blwyddyn yn casglu llwch, mae eich gallu i'w weld a'i werthfawrogi yn newid. Hyd yn oed os yw'r newid hwnnw'n fach, nid yw mor glir o hyd pryd yr oedd yn newydd ac yn ffres.

Pan fyddwch chi'n darllen cardiau tarot, rydych chi'n delio ag egni cynnil. Os yw eraill yn trin eich cardiau (nid yw rhai darllenwyr yn caniatáu hyn, mae rhai yn gwneud hynny) yna mae eu hegni corfforol a chynnil yn dod i mewn i'ch cardiau.

Mae darlleniadau yn aml yn emosiynol a gallant fod yn drwm tra hefyd yn gwella'n ddwfn. Mae'r holl egni hwnnw'n cael ei amsugno i'ch cardiau dros amser.

Mae'n syniad da parhau i'w clirio, eu glanhau a'u hailwefru o bryd i'w gilydd yn dibynnu ar ba mor aml rydych chi'n eu defnyddio a pha fath o ddarlleniadau sydd wedi'u gwneud gyda nhw.

Glanhewch Eich Cardiau ar Sail Eich Credoau Diwylliannol

Eich credoau ac arferion ysbrydol unigol yw'r ffordd orau o benderfynu beth yn union fydd yn gweithio i'ch dull o glirio neu lanhau.

Y Y ffordd fwyaf pwerus o ofalu am eich cardiau yn egnïol yw alinio'r broses gyda beth bynnag sy'n ystyrlon i chi yn seiliedig ar eich arferion ysbrydol neu'r hyn sy'n gweithio i chi.

Syml all fod orau gan fod hyn yn caniatáu i chii roi'r rhan fwyaf o'ch ffocws yn uniongyrchol yn y broses o glirio a glanhau'ch cardiau.

Gallwch ddefnyddio cyfnodau'r Lleuad (yn enwedig eich Cyfnod Lleuad personol ) neu farcwyr Astrolegol eraill fel amser fframiau i ganolbwyntio ar gynnal a chadw ynni ar gyfer eich cardiau, er enghraifft.

Gallwch hefyd ddefnyddio defod lawn neu weddi syml. Gallwch ddefnyddio halen môr bendigedig neu arogldarth fel Sage neu gallwch ddefnyddio'ch egni personol eich hun i glirio cardiau tarot a glanhau.

Gofal a Chynnal a Chadw Deic Tarot

Yn ogystal â'r ysbrydol ac egnïol agwedd o ofalu am eich dec, mae yna hefyd ystyriaethau ymarferol i'w cadw mewn cof.

Ydych chi'n darllen i eraill neu i chi'ch hun yn unig? Os darllenwch i eraill, efallai y byddwch am benderfynu a ydych yn caniatáu i eraill drin eich cardiau ai peidio.

Er ei bod yn beth da clirio a glanhau eich dec tarot hyd yn oed os nad ydych yn gadael i eraill drin eich cardiau , efallai na fyddwch yn teimlo'r angen i'w wneud mor aml. Os mai dim ond chi sy'n trin eich cardiau, ystyriwch eu clirio a'u glanhau'n fisol.

Ond os bydd eraill yn trin eich cardiau efallai y bydd gennych ystyriaethau eraill megis defnyddio dec sbâr ar gyfer darlleniadau sy'n cynnwys eraill er mwyn cadw dec arall yn unig at eich defnydd preifat.

Defnyddio Brethyn Tarot

Os ydych chi'n gwerthfawrogi eich cardiau, rwy'n awgrymu defnyddio lliain tarot amddiffynnol arbennig i lapio'ch cardiau ynddo. Mae rhai pobl yn gwneud neu'n prynu rhai cywrain a harddcadachau sy'n gallu bod yn lapio a lliain bwrdd i wneud eu darlleniadau tarot arno.

Mae hwn yn frethyn melfed trwm sydd wedi'i wneud yn rhyfeddol o dda ac sy'n dod â chwdyn cerdyn cyfatebol hardd. Ni fydd eich cardiau byth yn edrych yr un peth ar gefndir y brethyn melfed du ac yn well eto, byddwch yn eu cadw'n lân ac mewn cyflwr da fel hyn. Argymhellir yn gryf!

GWELD PRIS

Blychau Storio Cardiau Tarot

Ffordd arall i amddiffyn eich cardiau ac ychwanegu ychydig o amddiffyniad ychwanegol yw trwy gadw eu dec Tarot mewn blwch storio neu gynhwysydd. Mae hefyd yn ychwanegu ychydig o ddawn a phroffesiynoldeb wrth dynnu'ch cardiau allan o flwch braf!

Fy argymhelliad ar gyfer blwch storio Tarot yw'r Blwch Pren Gwrthrychau Dharma hwn. Mae'r manylion ar ben y blwch wedi'u gweithredu'n dda iawn ac wedi'u crefftio â llaw mewn pren Mango hardd. Ar wahân i hynny, mae ganddo faint perffaith (nid yn unig ar gyfer cardiau ond hefyd ar gyfer pendil a chrisialau) ac mae'n gwneud anrheg hardd i gariadon Tarot!

VIEW PRICE

Rwy'n gweld bod llawer o ddeciau rydw i'n eu prynu yn brydferth ond mae ganddyn nhw'n gymharol blychau simsan nad ydynt yn para'n hir. Gall dod o hyd i flwch Tarot pren fod yn ffordd dda o sicrhau bod eich cardiau'n cael eu cadw'n ddiogel.

Dechreuwch lanhau ar unwaith

Er bod y gwaith go iawn yn dechrau pan fyddwch chi'n eistedd i lawr i edrych ar eich dec tarot, mae gwaith i'w wneud hefyd i ofalu am a chynnal a chadw eich dec.

Cadw egni eich cardiau yn glir

Gweld hefyd: Breuddwydio Am Gathod: Y Rhesymau Diddorol Y Tu ôl iddoRandy Stewart
Randy Stewart
Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol, yn arbenigwr ysbrydol, ac yn eiriolwr ymroddedig dros hunanofal. Gyda chwilfrydedd cynhenid ​​​​am y byd cyfriniol, mae Jeremy wedi treulio'r rhan orau o'i fywyd yn treiddio'n ddwfn i feysydd tarot, ysbrydolrwydd, niferoedd angylion, a'r grefft o hunanofal. Wedi’i ysbrydoli gan ei daith drawsnewidiol ei hun, mae’n ymdrechu i rannu ei wybodaeth a’i brofiadau trwy ei flog cyfareddol.Fel un sy'n frwd dros tarot, mae Jeremy yn credu bod gan y cardiau ddoethineb ac arweiniad aruthrol. Trwy ei ddehongliadau craff a'i fewnwelediadau dwys, mae'n anelu at ddatgrinio'r arfer hynafol hwn, gan rymuso ei ddarllenwyr i lywio eu bywydau gydag eglurder a phwrpas. Mae ei ymagwedd reddfol at tarot yn atseinio â cheiswyr o bob cefndir, gan ddarparu safbwyntiau gwerthfawr a llwybrau goleuo at hunanddarganfyddiad.Wedi'i arwain gan ei ddiddordeb dihysbydd mewn ysbrydolrwydd, mae Jeremy yn archwilio arferion ac athroniaethau ysbrydol amrywiol yn barhaus. Mae'n plethu dysgeidiaeth sanctaidd, symbolaeth, a hanesion personol yn fedrus i daflu goleuni ar gysyniadau dwys, gan helpu eraill i gychwyn ar eu teithiau ysbrydol eu hunain. Gyda’i arddull dyner ond dilys, mae Jeremy yn annog darllenwyr yn dyner i gysylltu â’u hunain mewnol a chofleidio’r egni dwyfol sydd o’u cwmpas.Ar wahân i'w ddiddordeb brwd mewn tarot ac ysbrydolrwydd, mae Jeremy yn credu'n gryf yng ngrym angelniferoedd. Gan dynnu ysbrydoliaeth o'r negeseuon dwyfol hyn, mae'n ceisio datrys eu hystyron cudd a grymuso unigolion i ddehongli'r arwyddion angylaidd hyn ar gyfer eu twf personol. Trwy ddatgodio’r symbolaeth y tu ôl i rifau, mae Jeremy yn meithrin cysylltiad dyfnach rhwng ei ddarllenwyr a’u tywyswyr ysbrydol, gan gynnig profiad ysbrydoledig a thrawsnewidiol.Wedi’i ysgogi gan ei ymrwymiad diwyro i hunanofal, mae Jeremy yn pwysleisio pwysigrwydd meithrin eich llesiant eich hun. Trwy ei archwiliad ymroddedig o ddefodau hunanofal, arferion ymwybyddiaeth ofalgar, ac ymagweddau cyfannol at iechyd, mae'n rhannu mewnwelediadau amhrisiadwy ar fyw bywyd cytbwys a boddhaus. Mae arweiniad tosturiol Jeremy yn annog darllenwyr i flaenoriaethu eu hiechyd meddwl, emosiynol, a chorfforol, gan feithrin perthynas gytûn â nhw eu hunain a’r byd o’u cwmpas.Trwy ei flog cyfareddol a chraff, mae Jeremy Cruz yn gwahodd darllenwyr i gychwyn ar daith ddofn o hunanddarganfyddiad, ysbrydolrwydd, a hunanofal. Gyda'i ddoethineb greddfol, ei natur dosturiol, a'i wybodaeth helaeth, mae'n gwasanaethu fel golau arweiniol, gan ysbrydoli eraill i gofleidio eu gwir eu hunain a dod o hyd i ystyr yn eu bywydau beunyddiol.