10 Crisialau Iachau i Wella Eich Ymarfer Ioga!

10 Crisialau Iachau i Wella Eich Ymarfer Ioga!
Randy Stewart

Gall crisialau a cherrig gemau ddod â byd newydd o fwriadau, egni a phwerau i'ch ymarfer ioga . Nid darnau cain o emwaith ydyn nhw, ond maen nhw hefyd yn ymgorffori trawsnewid ac yn cynnwys digonedd o bwerau iachau. Felly, os ydych chi'n barod i roi hwb i bŵer eich ymarfer yoga, crisialau fydd eich ffrindiau gorau newydd!

* Mae rhai o'r dolenni yn fy erthyglau yn ddolenni cyswllt. I ddysgu mwy, cliciwch yma .*

Pwerau Iachau Crisialau

O greu newid cadarnhaol i ddatgloi twf a thrawsnewid posibl, i roi amddiffyniad a chariad diamod i chi - gall crisialau a gemau eich helpu i fynd yn ddyfnach a gwella eich profiad yoga . A hyd yn oed os nad ydych chi'n credu ym mhwerau iachau crisialau a cherrig gemau, gellir eu defnyddio o hyd fel symbol o'ch golau mewnol a'ch harddwch cudd.

Y Grisialau Iachau Mwyaf Poblogaidd i'w Cymryd ar Eich Mat

Os ydych chi am elwa ar bwerau'r berl, mae'n bwysig eich bod chi'n dewis y garreg gywir. Gan fod gan bob grisial a gemstone bwerau gwahanol, mae'n rhaid i chi ddarganfod pa rai y dylech eu defnyddio wrth gynnal eich ymarfer yoga.

I'ch helpu chi, fe wnes i restr o fy hoff gerrig rydw i'n caru eu cymryd ar y mat gyda fi ar gyfer ymarfer kick-ass . Rhowch eich crisialau a'ch gemau o amgylch eich mat wrth i chi ymarfer neu ar allor. Mae hefyd yn bosibl eu cario ymlaenchi yn ogystal â myfyrio'n uniongyrchol ar un o'ch hoff gemau. Yn olaf, gallwch chi osod Lamp Halen Himalayan yn eich ystafell ymarfer.

1. Rose Quartz

Caiff y berl binc hardd hon ei hadnabod hefyd fel y grisial cariad. Nid yn unig y bydd yn helpu i ddenu a chadw cariad, ond gall hefyd helpu i wella'ch calon rhag siom a phoen a dod yn fwy tyner a goddefgar. Mae'r garreg hon hefyd yn eich dysgu i obeithio ac yn eich annog i dderbyn eich hun yn union fel yr ydych.

2. Amethyst

Mae Amethyst yn atseinio gyda Crown Chakra, yn ogystal â Third Eye Chakra, sy'n agor y porth i ymwybyddiaeth ddwyfol, a greddf uwch, ac yn gadael i bobl gysylltu â'u hysbrydolrwydd.

Mae'n helpu i leddfu straen a phryder a gall greu cydbwysedd, heddwch ac amynedd. Hefyd, mae'r garreg hynod ysbrydol hon yn cynyddu eich cryfder mewnol ac yn sefydlogi'ch emosiynau. Bydd hefyd yn eich helpu i harneisio hyblygrwydd a derbyniad ar adegau anodd. Mae hyn yn gwneud yr Amethyst yn berffaith ar gyfer eich ymarfer ioga a myfyrdod.

3. Cwarts Clir

Mae Clir Quartz yn dryloyw ac yn glir a gall wella problemau ar y lefel gorfforol, feddyliol, emosiynol neu enaid. Gan gynrychioli'r holl chakras a dod â nhw mewn aliniad, gellir defnyddio Clear Quartz i gynorthwyo mewn unrhyw fath o iachâd.

Mae'n dod â golau gwyn dwyfol i mewn a chysylltiad â hunan-uwch, ymwybyddiaeth uwch, doethineb uwch, a phur diamod.cariad. Dywedir hefyd ei fod yn cynyddu ysbrydoliaeth a chreadigrwydd trwy greu gofod yn y meddwl. Yn ogystal, mae Clear Quartz yn berffaith ar gyfer ymhelaethu ar egni'r cerrig eraill a ddefnyddiwch yn ystod eich ymarfer.

Gweld hefyd: Tarot Ace of Cleddyfau Ystyr: Cariad, Iechyd, Arian & Mwy

4. Citrine

Mae citrine yn garreg sy'n cario pwerau'r haul ac sydd mor llachar â'i egni. Mae popeth am y garreg hon yn deillio o egni a llawenydd optimistaidd a bydd y berl hon yn helpu i atal unrhyw egni negyddol a ddaw i'ch ffordd.

Mae Citrine yn dwyn i gof yr elfen o dân, gan gydblethu'r chakra cyntaf, yr ail chakra, a'r trydydd chakra. Mae'n cefnogi treuliad, metaboledd, a cholli pwysau cyffredinol o fewn y corff corfforol. Yn ogystal, bydd y berl hon yn rhoi ysbrydoliaeth i chi ac yn cynyddu eich creadigrwydd, egni a brwdfrydedd. Felly, os ydych chi eisiau teimlo'n llawen a heulog, dewch â'ch trysor citrine!

5. Tourmaline Du

Mae tourmaline du yn adnabyddus am actifadu'r chakra cyntaf ac mae wedi'i wreiddio'n ddwfn yn y ddaear. O'r herwydd mae'n enwog ymhlith iachawyr a siamaniaid am ei rinweddau amddiffynnol a sylfaen.

Mae'n gwella'n gorfforol, yn ysbrydol ac yn emosiynol ac yn gwrthyrru amleddau niweidiol is trwy greu maes grym trydanol o amgylch eich naws. Bydd yn amsugno negyddiaeth ac yn ei drawsnewid yn egni cadarnhaol ac yn dod â mwy o les i'ch bywyd. Gall Black Tourmaline eich helpu i ryddhau hunan-amheuaeth a phryder ac i ddod yn fwy sefydlog a chanolog.

6.Aquamarine

Mae Aquamarine yn grisial grymusol iawn. Wrth ddefnyddio'r crisialau hyn, efallai y byddwch chi'n dechrau teimlo presenoldeb y fenywaidd ddwyfol yn ddwfn ynoch chi. Bydd yn cryfhau'r egni rhwng eich calon a'ch gwddf, sy'n gwella eglurder, dealltwriaeth well ohonoch chi'ch hun a'ch gwirionedd mewnol.

7. Jade Werdd

Mae'r Jade Werdd yn denu ac yn gwella cariad. Mae'r garreg yn symbol o dawelwch, llonyddwch a phurdeb ac mae'n dod â lwc dda, cyfeillgarwch, heddwch a chytgord. Yn ogystal, mae Green Jade yn garreg amddiffynnol a bydd yn atal egni negyddol o'ch cwmpas.

Gall hefyd ddangos i chi sut rydych chi'n gwella'ch creadigrwydd a sut y gallwch chi fod yn fwy dyfeisgar. Bydd yn eich annog i beidio â gwrando ar eich cyfyngiadau hunanosodedig a bydd yn eich cefnogi i gyflawni eich nodau ac amlygu eich breuddwydion yn realiti.

8. Black Onyx

Mae priodweddau iachau Black Onyx yn integreiddio deuoliaeth o fewn eich hunan fewnol a bydd yn rhoi cryfder a hunanfeistrolaeth i chi. Mae'r chwarts tywyll hwn yn sylfaen ac yn sefydlog ac yn troi egni ymosodol yn gryfder corfforol a meddyliol, dyfalbarhad a dygnwch. Bydd yn cadw'ch meddwl yn rhydd o hunan-amheuaeth ac yn eich helpu i fod yn feistr ar eich tynged eich hun.

9. Moonstone

Mae Moonstone yn garreg feddal, fenywaidd sy'n cynyddu greddf, yn hybu ysbrydoliaeth, llwyddiant a lwc dda. Mae'n eich helpu i ddatgloi egni'r Lleuad sy'nyn byw ynoch chi, a thrwy hynny yn lleddfu ansefydlogrwydd emosiynol a straen, ac yn sefydlogi'r emosiynau, gan ddarparu tawelwch.

10. Hematite

Cyn gynted ag y byddwch yn cyffwrdd â gem hematite, byddwch yn teimlo'n fwy sefydlog a thawel. Bydd yn cael gwared ar unrhyw deimladau negyddol a achosir gan straen neu bryder a bydd yn gwneud i chi deimlo'n dawel ac wedi'ch canoli eto.

Yn ogystal, gellir defnyddio Hematite i lanhau'r gwaed a chynnal cylchrediad. Bydd naws gynnes ac egniol y garreg hon yn rhoi hwb i system nerfol araf ac yn rhoi hwb i'ch canolfannau egni.

Barod i ddod â'ch Crisialau?

Tra bod yoga yn alinio'ch meddwl, eich corff a'ch corff. enaid, bydd crisialau yn rhyddhau rhwystrau egnïol yn trosi'n rhwystrau corfforol ac emosiynol. Felly, trwy ddod â gemau a chrisialau i'ch ymarfer y tro nesaf, gallwch chi wir wella'ch ymarfer yoga a chreu profiad iachâd mwy pwerus.

Gweld hefyd: Angel Rhif 212 Dyma 6 Neges Anhygoel Oddi Wrth Eich Angylion

Gallai ddod â chi hyd yn oed un cam yn nes at wir gyflawniad a llawenydd yn eich bywyd . Gan fy mod eisoes wedi profi'r effaith hon, rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi'ch ysbrydoli i ddod â'ch crisialau i'ch mat ioga y tro nesaf a hyrwyddo hapusrwydd ar y mat ac oddi arno!
Randy Stewart
Randy Stewart
Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol, yn arbenigwr ysbrydol, ac yn eiriolwr ymroddedig dros hunanofal. Gyda chwilfrydedd cynhenid ​​​​am y byd cyfriniol, mae Jeremy wedi treulio'r rhan orau o'i fywyd yn treiddio'n ddwfn i feysydd tarot, ysbrydolrwydd, niferoedd angylion, a'r grefft o hunanofal. Wedi’i ysbrydoli gan ei daith drawsnewidiol ei hun, mae’n ymdrechu i rannu ei wybodaeth a’i brofiadau trwy ei flog cyfareddol.Fel un sy'n frwd dros tarot, mae Jeremy yn credu bod gan y cardiau ddoethineb ac arweiniad aruthrol. Trwy ei ddehongliadau craff a'i fewnwelediadau dwys, mae'n anelu at ddatgrinio'r arfer hynafol hwn, gan rymuso ei ddarllenwyr i lywio eu bywydau gydag eglurder a phwrpas. Mae ei ymagwedd reddfol at tarot yn atseinio â cheiswyr o bob cefndir, gan ddarparu safbwyntiau gwerthfawr a llwybrau goleuo at hunanddarganfyddiad.Wedi'i arwain gan ei ddiddordeb dihysbydd mewn ysbrydolrwydd, mae Jeremy yn archwilio arferion ac athroniaethau ysbrydol amrywiol yn barhaus. Mae'n plethu dysgeidiaeth sanctaidd, symbolaeth, a hanesion personol yn fedrus i daflu goleuni ar gysyniadau dwys, gan helpu eraill i gychwyn ar eu teithiau ysbrydol eu hunain. Gyda’i arddull dyner ond dilys, mae Jeremy yn annog darllenwyr yn dyner i gysylltu â’u hunain mewnol a chofleidio’r egni dwyfol sydd o’u cwmpas.Ar wahân i'w ddiddordeb brwd mewn tarot ac ysbrydolrwydd, mae Jeremy yn credu'n gryf yng ngrym angelniferoedd. Gan dynnu ysbrydoliaeth o'r negeseuon dwyfol hyn, mae'n ceisio datrys eu hystyron cudd a grymuso unigolion i ddehongli'r arwyddion angylaidd hyn ar gyfer eu twf personol. Trwy ddatgodio’r symbolaeth y tu ôl i rifau, mae Jeremy yn meithrin cysylltiad dyfnach rhwng ei ddarllenwyr a’u tywyswyr ysbrydol, gan gynnig profiad ysbrydoledig a thrawsnewidiol.Wedi’i ysgogi gan ei ymrwymiad diwyro i hunanofal, mae Jeremy yn pwysleisio pwysigrwydd meithrin eich llesiant eich hun. Trwy ei archwiliad ymroddedig o ddefodau hunanofal, arferion ymwybyddiaeth ofalgar, ac ymagweddau cyfannol at iechyd, mae'n rhannu mewnwelediadau amhrisiadwy ar fyw bywyd cytbwys a boddhaus. Mae arweiniad tosturiol Jeremy yn annog darllenwyr i flaenoriaethu eu hiechyd meddwl, emosiynol, a chorfforol, gan feithrin perthynas gytûn â nhw eu hunain a’r byd o’u cwmpas.Trwy ei flog cyfareddol a chraff, mae Jeremy Cruz yn gwahodd darllenwyr i gychwyn ar daith ddofn o hunanddarganfyddiad, ysbrydolrwydd, a hunanofal. Gyda'i ddoethineb greddfol, ei natur dosturiol, a'i wybodaeth helaeth, mae'n gwasanaethu fel golau arweiniol, gan ysbrydoli eraill i gofleidio eu gwir eu hunain a dod o hyd i ystyr yn eu bywydau beunyddiol.