Y 7 Lliw Chakra: Archwilio Eu Hystyron Pwerus

Y 7 Lliw Chakra: Archwilio Eu Hystyron Pwerus
Randy Stewart

Tabl cynnwys

Y saith chakras yw saith prif bwynt egni'r corff dynol. Mae gan bob un ei safle ei hun ar hyd asgwrn cefn y corff dynol ac mae ganddo bwrpas penodol. Mae'r gwahanol liwiau chakra hefyd yn helpu i ddangos eich cyflwr corfforol, emosiynol ac ysbrydol ar hyn o bryd.

Drwy ddefnyddio pob un o'r lliwiau chakra gallwch chi godi'ch profiadau iachâd a myfyriol pan fyddwch chi'n canolbwyntio ar sut mae eich chakras yn gweithio ac yn clirio unrhyw flociau. Bydd rhai pobl hyd yn oed yn defnyddio crisialau coler cyfatebol neu gerrig chakra i chwyddo eu chakras yn ystod myfyrdod.

Felly, a ydych chi'n barod i ddysgu popeth am liwiau'r chakras a beth maen nhw'n ei olygu? Awn ni!

Lliwiau Charka: Ystyron a Symbolaethau

Mae gan bob chakra ei liw cyfatebol ei hun sy'n siarad â'i rym a'i ffocws. Mae chakra cytbwys yn cyd-fynd â'ch egni mewnol ac allanol ac mae'n rhaid i'r chakras hyn aros heb eu rhwystro a llifo'n llawn ar gyfer yr iechyd cyffredinol gorau posibl.

Mae lliwiau'r chakra fel enfys sy'n llifo trwy ein corff a dim ond yr un mor bwysig deall y lliwiau ag yw'r saith chakra eu hunain.

Fioled – Chakra'r Goron

Er fy mod wedi defnyddio'r fioled lliw ar gyfer chakra'r goron yma, weithiau fe'i gwelir hefyd gan ddefnyddio'r lliw gwyn. Fioled yw lliw breuddwydion a dychymyg, tra bod gwyn yn dynodi purdeb, diniweidrwydd, a goleuni.

Fioled ywydych chi wedi gweithio allan pa un rydych chi'n cael eich arwain ganddo ar hyn o bryd? Byddwn wrth fy modd yn clywed sut mae deall eich lliw chakra arweiniol wedi eich helpu chi!

hefyd lliw undod, undod, ac ysbrydolrwydd. Mae'n cynnig ymdeimlad o gyfanrwydd a chyda hynny ymdeimlad o gwblhau gwahanol brosesau. Gall y lliw hwn eich helpu i gysylltu â'ch hunan fewnol a'ch cynorthwyo i dderbyn cymorth gan deyrnasoedd ysbrydol uchel.

Mae hefyd yn lliw iachus iawn a all helpu i leddfu poen. Dyma un o'r lliwiau chakra sy'n glanhau ac yn puro.

Mae pobl fioled yn dueddol o fod yn feddylwyr meddwl agored iawn, chwilfrydig, a hefyd hynod ddwfn. Maen nhw’n holi’r byd o’u cwmpas yn gyson ac yn chwilio am atebion. Rhai heriau y gall person fioled eu hwynebu yw amharodrwydd i ddilysu ffyrdd pobl eraill o feddwl. Gallant hefyd fod yn farus iawn, yn dra-arglwyddiaethol, ac yn faterol.

Yn ysbrydol, gall fioled ddangos y gall person roi i eraill heb fod angen clod na phat ar y cefn. Maent yn profi undod mawr gyda dwyfol a gwerthfawr iawn gwasanaeth i eraill.

Indigo – The Third Eye Chakra

Mae arlliwiau glas a phorffor dwfn y chakra indigo yn dynodi doethineb a gwybodaeth fewnol ddofn. . Mae'n un o'r coleri chakra a all agor y drws i'r dwyfol a dod ag eglurder i'ch synhwyrau. Mae'n lliw o newid dwfn sy'n gweithredu fel pont rhwng y cyn a'r hyn sy'n dod nesaf.

Os sylwch ar rywun sydd â'r sbarc hwnnw i'w lygaid, bydd llygaid sy'n edrych yn llachar ac yn llawn yn dyfnhau doethineb, mae'n debygol nhwyn berson ag egni indigo. Mae'n egni tawel sy'n gryf gyda newidiadau a thrawsnewidiadau.

Mae Indigo hefyd yn egni sy'n symbolaidd o feddwl, yn union fel un o'n lliwiau chakra eraill, glas. Mae'n cynrychioli llwybr gweithredu diymdrech. Mae hyn yn golygu pan fyddwch chi'n cyflawni gweithredoedd, rydych chi'n gweld nad yw eich ewyllys na'ch ego yn gorfodi eich gweithredoedd. Yn syml, mae'n llifo'n naturiol ac yn ddiymdrech.

Mae pobl Indigo yn tueddu i fod yn reddfol, yn graff ac yn sensitif. Maent hefyd yn tueddu i feddu ar ddoniau clirweledol naturiol, rhai wedi'u gwireddu a rhai heb eu gwireddu. Fodd bynnag, rhai heriau y gall person â'r lliw indigo eu hwynebu yw unigrwydd, iselder ysbryd, a thristwch dwfn.

Mae'r heriau hyn fel arfer yn dod i'r amlwg pan fydd y chakra trydydd llygad wedi'i rwystro. Heb ofal, gall pobl indigo ddod yn ddi-sail yn hawdd a'u datgysylltu oddi wrth fywyd ar y ddaear.

Glas – Chakra'r Gwddf

Mae'r chakra gwddf ei hun yn gyfrifol am gyfathrebu a hunanfynegiant, Ei liw cynrychioliadol glas yn adlewyrchu llonyddwch a thawelwch meddwl. Helpu i arafu cyflymder eich meddyliau a'ch helpu i ddod yn fwy croyw.

Mae ei egni lleddfol, iachusol a thawelu yn eich helpu i arafu a gwrando ar eich llais eich hun. Mae hefyd yn hybu meddwl clir sy'n rhoi llonyddwch. Mae hefyd yn lliw egni arweiniol iawn sy'n eich helpu i ddod o hyd i ymdeimlad o ymddiriedaeth a ffydd.

Pobl sy'n grwydroi hyn mae un o'r lliwiau chakra yn tueddu i fod â chorff uchaf cryf a llais soniarus. Maent hefyd yn gyfathrebwyr clir iawn ond hefyd yn wrandawyr rhagorol.

Mae'r lliw hwn yn gofnod o feddwl symbolaidd. Y symbolau hyn yw sylfeini craidd cyfathrebu ac ymwybyddiaeth ac maent yn helpu i gysylltu'r deunydd â'r symbolaidd.

Efallai y gwelwch hefyd fod pobl sy'n cario egni glas yn ddawnswyr, cerddorion neu gantorion gwych gan fod ganddynt rythm gwych. Maent hefyd yn hynod gyfforddus yn mynegi eu hunain yn agored.

Fodd bynnag, mae rhai heriau y gall pobl las eu profi, yn enwedig os yw'r chakra hwn wedi'i rwystro, yn greadigrwydd wedi'i rwystro, cyfathrebu gwael, ac anallu i beidio â thorri ar draws pobl.

Gwyrdd - Chakra'r Galon

Gwyrdd yw lliw chakra'r galon. Mae'r un hwn o'r lliwiau chakra yn symbol o gariad, empathi, cytgord, ffrwythlondeb, diolchgarwch a ffyniant. Mae egni'r lliw gwyrdd yn lleddfol ac yn tawelu a chydag ef, mae'n dod ag ymdeimlad o ryng-gysylltiad pob bywyd.

Mae wedi'i gysylltu â chanol ein calon lle gellir trawsnewid ac integreiddio egni ein chakras isaf i'r ochr ysbrydol i ti dy hun. Gyda chydbwysedd yn y ganolfan hon, gallwch ddod o hyd i gariad, cydbwysedd, y gallu i ffurfio perthnasoedd iach a gwerth chweil, a hefyd bod yn fwy agored i roi a derbyn cariad.

Mae gwyrdd mewn gwirionedd yn cynrychioli cam datblygiadolrydym yn dysgu sut i ffurfio perthynas foddhaol gyda theulu, ffrindiau, a rhagolygon rhamantus. Mae pobl ag egni gwyrdd yn debygol o fod wedi'u clwyfo mewn perthnasoedd blaenorol a dim ond newydd ddechrau gwella y maent.

Mae'r rhai sy'n meddu ar egni gwyrdd yn tueddu i belydru ymdeimlad o gariad a heddwch a gallant dderbyn pobl yn fwy parod i bwy maen nhw. yn. Mor agored ag y maent i'r bobl o'u cwmpas, maent hefyd yn gallu gosod ffiniau iach ac yn gyffredinol maent yn eithaf cytbwys emosiynol.

Rhai heriau y gall pobl sy'n meddu ar yr un hwn o'r lliwiau chakra eu hwynebu, yn enwedig os yw chakra eu calon wedi'i rwystro neu'n wan yn ddiffyg tosturi, yn mynd yn or-aberthol, yn codi i lefel afiach o berffeithrwydd, ac yn dod yn eithaf beirniadol o bobl eraill a nhw eu hunain.

Melyn – The Solar Plexus Chakra<7

Melyn y chakra plexus solar yw'r mwyaf heulog o'r holl liwiau chakra. Symboli ieuenctid, dechreuadau newydd, ailenedigaeth, doethineb, a llawenydd. Mae bywiogrwydd ac optimistiaeth y lliw melyn yn eich llenwi â chyfanrwydd egni llawn. Eich chakra plecsws solar sy'n rheoli eich hunan-barch a'ch hyder.

Gall hyd yn oed edrych ar y lliw melyn fywiogi eich hwyliau. Dyma pam mae'r lliw hwn yn adlewyrchu emosiynau cadarnhaol fel pŵer, cymhelliant, gobaith, a phositifrwydd.

Mae hefyd yn rhoi'r pŵer i ni belydru'r egni positif hwn i eraill. Mae'n rhoi i chiy cymhelliad i ganolbwyntio hefyd ar eich ymreolaeth a datblygiad eich hunan.

Mae pobl sy'n gwyro tuag at felyn y lliwiau chakra yn dueddol o fod yn rhagweithiol, yn ddibynadwy, ac yn canolbwyntio ar weithgareddau deallusol. Mae ganddyn nhw bersonoliaethau cynnes na all eraill eu helpu ond cael eu denu atynt. Mae eu synnwyr digrifwch, llawenydd, a chwareusrwydd yn hollol swynol ac anodd ei wrthsefyll.

Mae gan bobl felen hefyd wybodaeth ddofn ohonynt eu hunain, gallant fod yn ddi-ofn, a chredant fod popeth a brofant yn wers sy'n creu twf. Rhai heriau y gall melyn eu dioddef yw ofn marwolaeth, teimladau o ddiwerth, sinigiaeth, ac anallu i fod yn atebol. Mae'r rhain fel arfer yn arwyddion bod eu chakra plexws solar wedi'i rwystro neu ei liw yn wan.

Oren - Y Chakra Sacrol

Mae'r chakra sacrol wedi'i leoli yn ardal y pelfis. Felly nid yw'n syndod bod oren y lliwiau chakra yn symbol o fywiogrwydd, chwant, pleser, creadigrwydd a magwraeth. Mae'n ymgorffori agosatrwydd corfforol ac emosiynol ac mae'n lliw cynnes, llawn egni. Mae’n lliw sy’n ein hysgogi a’n dallu.

Mae oren yn lliw sy’n ein hatgoffa os ydym am wneud lle i rywbeth newydd, rhaid i hen rannau ohonom farw. Yn ysbrydol mae'r lliw oren yn helpu i drosi egni cynnil (prana) yn egni y gallwn ei ddefnyddio o fewn cyfanrwydd ein cyrff.

Mae pobl sy'n teimlo eu bod yn cael eu tynnu at y lliw oren yn teimloyn fyw ac yn gysylltiedig â mwynhad o bleserau corfforol. Mae ganddynt lygaid llachar pan ddaw at eu chwilfrydedd a'u hawydd i archwilio.

Mae'r lliw oren wedi'i lenwi â dwyster a phwer mawr. Mae gan bobl oren bersonoliaethau magnetig bron wedi'u llenwi â llawenydd dwys, optimistiaeth, brwdfrydedd, ond hefyd y gallu i fod yn dyner ac yn feithringar.

Rhai heriau y gallwn eu hwynebu wrth i bobl gael eu tynnu at oren yw obsesiynoldeb, ymddygiadau ystrywgar, dod yn feichus iawn o sylw eraill, a hwyliau ansad rhy gryf. Fel pobl oren, mae'r heriau hyn fel arfer yn dynodi chakra sacrol rhwystredig neu wan.

Coch – Y Chakra Gwraidd

Lliw coch ein chakra gwraidd yw'r mwyaf ysgogol o'r holl liwiau chakra. Yn drwchus ac yn meddu ar y tonfeddi isaf, mae'r lliw coch yn symbol o egni, angerdd, symudiadau a newid.

Gweld hefyd: Beth Yw Tywyswyr Ysbryd a Sut i Gyfathrebu  Nhw

Mae'n lliw grym bywyd, sef lliw gwaed a hefyd y lliw cyntaf y byddwn yn dod i gysylltiad ag ef pan gawn ein geni. Coch yw ein cysylltiad â'r ddaear.

Egni gwrywaidd yw egni coch. Mae'n lliw hyderus, allblyg a deinamig er y gall hefyd fod yn eithaf grymus a dominyddol. Mae'n lliw gweithredu sy'n ein symud a'n deffro wrth iddo ein harwain trwy newid. Coch hefyd yw prif liw amlygiad a ffyniant. Gall amgylchynu ein hunain gyda'r lliw hwn roi mwy o amlygiad i nipŵer.

Mae pobl sy'n cael eu denu at y lliw coch yn mwynhau eu cyrff corfforol a'r bywyd maen nhw'n byw yma ar y ddaear. Maent yn uchelgeisiol, yn hynod ymarferol, ac mewn llawer o amgylchiadau gellir eu denu at yrfaoedd mewn gwleidyddiaeth.

Mae meddwl yn glir, gallu cryf i osod nodau a blaenoriaethu, a dicter cyfiawn sy'n cymryd llawer o bobl yn arwyddion o berson coch.

Gweld hefyd: Angel Rhif 2 Ystyr Pam Rydych Chi'n Dal i Weld Rhif 2

Yn union fel pob lliw chakra arall, mae pobl goch yn dioddef o heriau a all godi os yw eu chakra yn cael ei rwystro. Megis dicter neu dicter, ystyfnigrwydd, datgysylltu oddi wrth eich enaid, ffocws gwael.

Gall pobl goch hefyd ddioddef yn fawr o iselder. Mae hyn fel arfer yn arwydd o feddu ar lawer gormod o egni coch sydd wedi troi i mewn.

I drwsio hyn bydd angen i chi ddysgu sut i gysylltu â'ch dicter a bod yn gyfforddus ag ef fel y gallwch ei drawsnewid yn ynni y gellir ei ddefnyddio.

Prawf Lliwiau Chakra

Gall darganfod pa rai o'r lliwiau chakra sy'n eich arwain yn fwy na'r lleill fod yn ffordd wych o ddeall eich hun ar lefel llawer dyfnach. Mae gan bob un o'r lliwiau chakra ei symbolaeth a'i gysylltiadau ei hun â'n hemosiynau dynol, corfforoldeb, ac ysbrydolrwydd.

Drwy ddarganfod pa rai o'r lliwiau chakra sy'n eich arwain, gallwch chi ddeall yn well eich cryfderau, beth sy'n eich gyrru, sut mae eich gwaith hunan fewnol, ond hefyd eich gwendidau a'r meysydd ohonoch chi'ch hun sydd angen gwaith dyfnach.

Trwy'r rhyngrwyd,mae yna nifer o wahanol brofion lliw y gallwch chi eu cymryd i ddarganfod eich lliw chakra arweiniol, ond cofiwch rydyn ni'n llifo trwy'r lliwiau yn union fel maen nhw i ni.

Felly, er ar hyn o bryd efallai y byddwch yn uniaethu'n gryf â'r lliw melyn. Mae'n gwbl bosibl i'ch lliw tywys newid wrth i chi deithio trwy wahanol gyfnodau eich bywyd.

Dyma dri phrawf lliwiau chakra a all eich helpu i ddarganfod pa chakra a'i liw sy'n eich arwain ar hyn o bryd.<3

  • Beth yw eich chakra arweiniol? Goodnet.org
  • Y prawf chakra amlycaf Brett Larkin
  • Beth yw eich chakra cryfaf? Yogapproved.com

Siart Lliwiau Chakra

Mae gwybod am weithrediad mewnol dwfn pob un o'n chakras a'u lliwiau chakra yn bwysig pan fyddwn ni eisiau byw bywydau cytbwys a hapus. Fodd bynnag, mae'n llawer o wybodaeth i'w chymryd i mewn, rwy'n ei chael. Weithiau dydyn ni ddim eisiau gorfod darllen yn fanwl, rydyn ni eisiau rhywbeth y gellir ei weld yn gyflym. Dyma lle gall siart lliwiau chakra weithio rhyfeddodau.

Isod fe welwch siart chakra sy'n cynnwys y lliwiau chakra ac sy'n berffaith ar gyfer edrych yn gyflym pan fyddwch ychydig yn brin o amser. Dadlwythwch y ddelwedd a'i hargraffu (neu ei chadw fel papur wal eich ffôn).

Enghraifft o siart lliwiau chakra

Pa un o'r lliwiau Chakra sy'n eich arwain?

Nawr hynny Rydych chi'n gwybod popeth sydd angen i chi ei wybod am y lliwiau chakra,
Randy Stewart
Randy Stewart
Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol, yn arbenigwr ysbrydol, ac yn eiriolwr ymroddedig dros hunanofal. Gyda chwilfrydedd cynhenid ​​​​am y byd cyfriniol, mae Jeremy wedi treulio'r rhan orau o'i fywyd yn treiddio'n ddwfn i feysydd tarot, ysbrydolrwydd, niferoedd angylion, a'r grefft o hunanofal. Wedi’i ysbrydoli gan ei daith drawsnewidiol ei hun, mae’n ymdrechu i rannu ei wybodaeth a’i brofiadau trwy ei flog cyfareddol.Fel un sy'n frwd dros tarot, mae Jeremy yn credu bod gan y cardiau ddoethineb ac arweiniad aruthrol. Trwy ei ddehongliadau craff a'i fewnwelediadau dwys, mae'n anelu at ddatgrinio'r arfer hynafol hwn, gan rymuso ei ddarllenwyr i lywio eu bywydau gydag eglurder a phwrpas. Mae ei ymagwedd reddfol at tarot yn atseinio â cheiswyr o bob cefndir, gan ddarparu safbwyntiau gwerthfawr a llwybrau goleuo at hunanddarganfyddiad.Wedi'i arwain gan ei ddiddordeb dihysbydd mewn ysbrydolrwydd, mae Jeremy yn archwilio arferion ac athroniaethau ysbrydol amrywiol yn barhaus. Mae'n plethu dysgeidiaeth sanctaidd, symbolaeth, a hanesion personol yn fedrus i daflu goleuni ar gysyniadau dwys, gan helpu eraill i gychwyn ar eu teithiau ysbrydol eu hunain. Gyda’i arddull dyner ond dilys, mae Jeremy yn annog darllenwyr yn dyner i gysylltu â’u hunain mewnol a chofleidio’r egni dwyfol sydd o’u cwmpas.Ar wahân i'w ddiddordeb brwd mewn tarot ac ysbrydolrwydd, mae Jeremy yn credu'n gryf yng ngrym angelniferoedd. Gan dynnu ysbrydoliaeth o'r negeseuon dwyfol hyn, mae'n ceisio datrys eu hystyron cudd a grymuso unigolion i ddehongli'r arwyddion angylaidd hyn ar gyfer eu twf personol. Trwy ddatgodio’r symbolaeth y tu ôl i rifau, mae Jeremy yn meithrin cysylltiad dyfnach rhwng ei ddarllenwyr a’u tywyswyr ysbrydol, gan gynnig profiad ysbrydoledig a thrawsnewidiol.Wedi’i ysgogi gan ei ymrwymiad diwyro i hunanofal, mae Jeremy yn pwysleisio pwysigrwydd meithrin eich llesiant eich hun. Trwy ei archwiliad ymroddedig o ddefodau hunanofal, arferion ymwybyddiaeth ofalgar, ac ymagweddau cyfannol at iechyd, mae'n rhannu mewnwelediadau amhrisiadwy ar fyw bywyd cytbwys a boddhaus. Mae arweiniad tosturiol Jeremy yn annog darllenwyr i flaenoriaethu eu hiechyd meddwl, emosiynol, a chorfforol, gan feithrin perthynas gytûn â nhw eu hunain a’r byd o’u cwmpas.Trwy ei flog cyfareddol a chraff, mae Jeremy Cruz yn gwahodd darllenwyr i gychwyn ar daith ddofn o hunanddarganfyddiad, ysbrydolrwydd, a hunanofal. Gyda'i ddoethineb greddfol, ei natur dosturiol, a'i wybodaeth helaeth, mae'n gwasanaethu fel golau arweiniol, gan ysbrydoli eraill i gofleidio eu gwir eu hunain a dod o hyd i ystyr yn eu bywydau beunyddiol.