Tymor Leo - Amser i Gyffro ac Antur

Tymor Leo - Amser i Gyffro ac Antur
Randy Stewart

O 23 Gorffennaf i 22 Awst, mae'r Haul yn symud i Leo. Ar ôl y tymor Canser tawel a hunan-fyfyriol, mae tymor Leo yn dod â chyffro, angerdd ac antur. I lawer ohonom, mae'n gyfnod o ddiwrnodau haf diddiwedd, profiadau hwyliog, ac optimistiaeth.

Dwi'n caru tymor Leo. Fel haul Capricorn a lleuad Leo, mae'r tro hwn yn dod â'r cydbwysedd perffaith i fy ochr gweithgar ac ymarferol. Mae'n caniatáu i mi fynegi fy hunan Leo a mwynhau pleserau'r haf!

Waeth beth yw eich arwydd Sidydd, mae'r tymor hwn yn dod ag egni ffres i'ch bywyd. P'un a ydych chi'n arwydd tân arall sy'n cofleidio'r potensial ar gyfer antur y mae tymor Leo yn ei gynnig neu'n arwydd daear sy'n caniatáu i'r tymor hwn gydbwyso'ch natur ymarferol, mae rhywbeth i bob un ohonom yn y tymor Sidydd hwn.

Beth yw Tymor Leo?

Mae tymor Leo yn amser pan fo egni Leo yn ei anterth. Mae'n hysbys bod y rhai a anwyd yn nhymor Leo yn hyderus, yn allblyg ac yn llawn mynegiant. Maent yn arweinwyr naturiol ac yn gwybod sut i swyno'r rhai o'u cwmpas. Dwi wastad yn gwybod pan mae rhywun yn Leo o'r deg munud cyntaf o siarad gyda nhw! Mae Leos mor… Leo.

Nid dim ond amser i bobl Leo ddisgleirio yw egni uchel tymor Leo, serch hynny! Mae tymor Leo yn cael ei reoli gan yr haul, sy'n dod ag egni optimistiaeth, angerdd a llawenydd i'r byd. Gallwn ni i gyd deimlo a chysylltu â'r pŵer hwn i gyfoethogi ein bywydau.

Y tymor hwnyn cael ei reoli hefyd gan yr elfen o dân, sy'n llywodraethu newid a thrawsnewid. Mae hyn yn ei gwneud yn amser gwych i osod bwriadau ar gyfer y dyfodol, rhoi cychwyn ar hen arferion, a gweithio i drawsnewid yn eich hunan orau.

I gael y gorau o dymor Leo, myfyriwch ar yr hyn y mae angerdd a phleser yn ei olygu i chi. Ydy hi'n bryd i chi fanteisio ar eich ochr anturus?

Dyma rai ffyrdd o ddathlu tymor Leo:

  • Byddwch yn greadigol: Mae tymor Leo yn ein galluogi i fynegi'n llawn ein hunain, felly efallai y byddwch chi'n teimlo'r ysfa i fod yn greadigol! Paentio, ysgrifennu, a gwneud cerddoriaeth.
  • Ewch ar antur: Gwnewch yn fawr o'r dyddiau hir o haf y mae'r tymor hwn yn eu darparu i ni drwy fynd allan i'r byd a fforio rhywle nad ydych erioed wedi bod iddo o'r blaen.
  • Rhowch gynnig ar rywbeth newydd: Mae tymor Leo yn cynnig cyfle i ni fod yn rhydd i ni ein hunain a gwneud rhywbeth yr ydym wedi bod eisiau ei wneud erioed. Efallai eich bod bob amser wedi bod eisiau mynd i nofio gwyllt neu ddysgu crosio. Nawr yw'r amser!
  • Byddwch yn gymdeithasol: Leo yw arwydd y parti , felly eu tymor nhw yw'r amser perffaith i fod yn gymdeithasol a mynychu'r holl ddigwyddiadau rydych chi wedi bod gwahodd i. Trefnwch farbeciw gyda'ch goreuon, neu cynlluniwch daith diwrnod gyda'ch teulu.

Cerdyn Tarot Leo

Gallwn hefyd droi at Tarot i'n helpu i gysylltu â thymor Leo trwy fyfyrio gyda'r cardiau Tarot sy'n gysylltiedig â'r arwydd haul hwn.

Mae Leo yn gysylltiedig â'r cerdyn Tarot Cryfder a'rCerdyn Tarot Haul. Mae'r cerdyn Cryfder yn adlewyrchu dewrder, gweithredu a thosturi. Mae'n gofyn inni fanteisio ar ein cryfder mewnol i oresgyn rhwystrau a dod â hapusrwydd i'n bywydau. Gallwn fyfyrio ar y cerdyn hwn yn ystod tymor Leo a phenderfynu beth mae cryfder a phŵer yn ei olygu i ni.

Mae'r Haul yn dod â math gwahanol o egni i'r tymor hwn. Mae'r cerdyn hwn yn cynrychioli optimistiaeth a phositifrwydd, gyda phelydrau'r haul yn goleuo'r holl bethau gwych o'ch cwmpas. Mae’r Haul yn gofyn inni edrych ar y byd mewn modd plentynnaidd, gan ganfod rhyfeddod a syndod ym mhobman. Mae tymor Leo yn amser gwych i fanteisio ar ein plentyn mewnol a mynegi'r llawenydd rydyn ni'n teimlo ynddo.

Beth Mae Tymor Leo yn ei Olygu i Chi?

Mae tymor Leo yn dod ag egni cyffredinol antur ac optimistiaeth i'n bywydau ni i gyd. Fodd bynnag, mae'n effeithio ar wahanol arwyddion Sidydd ychydig yn wahanol! Edrychwn ar y 12 arwydd Sidydd a darganfod beth mae tymor Leo yn dod â chi.

Tymor Leo ar gyfer Aries

Mae tymor Leo yn amser gwych i'r holl arwyddion tân, gyda'i egni yn eu cymell i fynegi eu hunain a chael hwyl. Os ydych yn Aries, y tymor hwn yw'r amser perffaith i gael celf a dod o hyd i ffyrdd newydd o archwilio eich ochr hwyliog. Gall Aries fod ychydig yn ystyfnig o bryd i'w gilydd, ond mae tymor Leo yn caniatáu ichi ollwng gafael ar bethau rydych chi wedi bod yn eu dal a chanolbwyntio ar y dyfodol.

Rho sylw i'ch bywyd cariad, gan fod egni angerddolyn llifo o fewn chi. Ewch ar ddyddiad yn rhywle hwyl gyda'ch partner a byddwch yn ddigymell!

Tymor Leo ar gyfer Taurus

Os ydych chi wedi bod yn teimlo'n flinedig gyda'ch gwaith, mae tymor Leo yn gofyn ichi roi seibiant i chi'ch hun! Mae'r rhai a aned gyda'r haul yn Taurus ymhlith y bobl sy'n gweithio'n galed fwyaf, ond maen nhw hefyd yn gwybod sut i gael hwyl.

Os ydych chi'n Taurus, mae'r tymor hwn yn rhoi'r cyfle i chi gamu'n ôl o'r gwaith a thrin eich hun. Os ydych chi wedi bod yn breuddwydio am fynd i ffwrdd am benwythnos hir, nawr yw'r amser. Efallai na fyddwch chi'n teimlo'n eithaf cymdeithasol yn ystod tymor Leo, sy'n iawn! Rhowch amser i chi'ch hun wneud yr hyn rydych chi eisiau ei wneud.

Leo Season for Gemini

Gwnaethpwyd tymor Leo i chi, Gemini! Nid oes unrhyw beth yr ydych yn ei garu yn fwy na chael hwyl, cyfarfod â phobl newydd, ac ysbrydoli eraill. Nawr yw eich amser i ddisgleirio! Gwnewch y gorau o dymor Leo a chynlluniwch bartïon cyffrous a diwrnodau allan.

Bydd pobl eraill eisiau eich cwmni y tymor hwn (chi yw bywyd y parti), felly mwynhewch gyfarfod â ffrindiau hen a newydd a chysylltu gyda phobl efallai nad ydych wedi eu gweld ers tro.

Ond cofiwch edrych ar ôl eich hun! Mae'n hollol iawn dweud na i wahoddiad a rhoi noson hunanofal i chi'ch hun.

Tymor Leo ar gyfer Canser

Gyda thymor Canser ychydig drosodd, mae'n bosibl y byddwch chi'n dal i deimlo wedi'ch llethu ychydig! Fodd bynnag, mae tymor Leo yn rhoi hwb i'ch hyder i fod yn chi'ch hun a gwneud beth bynnagrydych chi eisiau gwneud.

Peidiwch ag ofni cymryd amser i ffwrdd o gymdeithasu os mai dyna sydd angen i chi ei wneud. Mae tymor Leo yn ymwneud â gwneud yr hyn sy'n gwneud i ni deimlo'n dda, sy'n golygu gwahanol bethau i bawb. Efallai y byddwch am gynllunio rhywbeth gyda'ch ffrindiau agos a'ch teulu i ddod o hyd i'r cymorth sydd ei angen arnoch ar hyn o bryd.

Tymor Leo i Leo

Eich amser chi yw hi, Leo faban! Mae eich tymor yn ymhelaethu ar eich bywyd cymdeithasol ac yn dod â chi i'r chwyddwydr. Cael hwyl, mwynhau eich hun, a lledaenu eich agwedd gadarnhaol. Bydd llawer o bartïon i'w mynychu a jôcs i'w hadrodd, felly ymhyfrydwch yn yr amser gwych hwn.

Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi hefyd feddwl am y flwyddyn i ddod a'r hyn yr hoffech ei gyflawni. Mae'r elfen o dân sydd o'ch cwmpas ar hyn o bryd yn ei gwneud hi'n haws i chi wneud newidiadau a symud i gyfeiriad cadarnhaol. Mae yna gynnydd i'w wneud ar hyn o bryd yn eich nodau gyrfa a gwaith os oes gennych chi'r amser ar ôl yr holl bartïon yna!

Tymor Leo ar gyfer Virgo

Mae gennych chi ochr parti ynoch chi, Virgo, ond efallai na fyddwch chi'n ei deimlo yn nhymor Leo. Efallai y byddai'n well gennych droi i mewn ac ail-grwpio, gan roi lle i chi'ch hun i anadlu a chanolbwyntio arnoch chi'ch hun.

Mae'n amser ysbrydol i Virgo, gyda'r cyfle ar gyfer twf a datblygiad personol. Efallai y bydd yn fuddiol i chi weithio gydag arferion ysbrydol fel darllen Tarot neu ysgrifennu awtomatig i ddatblygu'r ochr hon i chi.

LeoTymor ar gyfer Libra

Mae nawr yn amser gwych i ehangu eich cylch cymdeithasol a threulio amser gyda ffrindiau hen a newydd. Mae'r rhai sy'n cael eu geni â'u haul yn Libra yn tueddu i garu sgyrsiau dwfn, athronyddol, a nawr yw'r amser i fynegi eich barn a dylanwadu ar eraill.

Rydych chi'n anhygoel am wrando ar eraill a dod ar eu tonfedd, sy'n ddefnyddiol yn ystod y tymor hwn. Gall tymor Leo fod yn eithaf llethol i rai, ond rydych chi'n rhoi'r gofod a'r gefnogaeth iddynt fynegi eu hunain a chymdeithasu yn eu ffordd eu hunain.

Gweld hefyd: Darganfod Os Ydych Chi'n Empath Gyda'r 37 Arwydd Tanau Cadarn hyn

Tymor Leo i Scorpio

Yn wahanol i arwyddion Sidydd eraill, efallai y byddwch cael eich hun yn canolbwyntio mwy ar eich gwaith a gyrfa yn ystod y cyfnod hwn. Mae datblygiad personol a llwyddiant yn dod i'ch ffordd, ac rydych chi'n gwybod bod yn rhaid i chi ymdrechu i'w gyflawni.

Efallai y byddwch chi'n dod o hyd i atebion i'r problemau a'r rhwystrau rydych chi wedi bod yn eu hwynebu, gydag egni'r tymor hwn yn dod ag eglurder a dealltwriaeth i chi.

Ond peidiwch ag anghofio am eich bywyd cymdeithasol! Mae cymaint o ddigwyddiadau a phartïon yn dod i ben ar hyn o bryd, ac mae FOMO yn real. Gweithiwch yn galed, ond rhowch amser i chi'ch hun i ollwng ychydig o stêm.

Tymor Leo ar gyfer Saggitarius

Mae bywyd yn dda i Saggis yn ystod tymor Leo, gyda chyfleoedd antur a hwyl ym mhobman! Mae'r tymor hwn yn eich gwthio i fod yn ddigymell a rhoi cynnig ar bethau newydd. Rydych chi'n gwybod sut i fynd gyda'r llif a disgwyl yr annisgwyl, sef yr agwedd berffaith ar gyfer y cyffrous a'r tanllyd hwnamser.

Mae'r tymor hwn hefyd yn dod ag egni ehangu i'r rhai a anwyd â'u haul yn Sagittarius. Mae prosiectau creadigol, twf personol, a pherthnasoedd newydd i gyd yn bragu. Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi ganolbwyntio ar yr egni hwn a gweithio gyda'r bydysawd i symud ymlaen mewn bywyd.

Tymor Leo ar gyfer Capricorn

Ah, stoicaidd, gweithgar, a Cappys difrifol… Efallai eich bod yn ofni tymor egnïol Leo, ond bydd yn dod â chymaint o lawenydd i chi. Mae'r tymor hwn yn gofyn ichi ganolbwyntio ar eich perthynas ag eraill ac agor eich calon iddynt. Rhowch eich gwaith a'ch nodau personol i'r naill ochr er mwyn i chi'ch hun ddyfnhau eich cysylltiad ag eraill.

Dewch â pheth o'r egni hwnnw i mewn i'ch perthynas ramantus gan Leo, gan archwilio agweddau newydd ar eich cysylltiad a bod ychydig yn fwy digymell. Peidiwch ag ofni gwisgo'ch calon ar eich llawes, chwaith. Dywedwch wrth eich anwyliaid os ydych chi'n teimlo'n isel neu'n poeni am rywbeth. Bydd hyn yn dod â dyfnder i'ch perthnasoedd ac yn eich helpu i deimlo'n ysgafnach. Mae problem a rennir yn broblem wedi'i haneru, Cappy!

Tymor Leo ar gyfer Aquarius

Mae'r tymor hwn yn dod ag egni cariad a rhamant i'r rhai a anwyd gyda'u haul yn Aquarius. Mae tymor Leo eisiau i chi ganolbwyntio ar eich bywyd cariad, gan weithio allan beth sydd angen i chi ei wneud i gynnal perthynas iach a chadarnhaol. Os ydych chi'n sengl, mae tymor Leo yn gofyn ichi fynd allan yn y byd i gwrdd â'ch perffaithmatsio!

Gyda'ch hyder drwy'r to, byddwch yn teimlo'n fwy sicr ohonoch chi'ch hun yn ystod y cyfnod hwn. Cofleidiwch yr ochr hon i chi a chael hwyl yn cwrdd â ffrindiau a rhamantau newydd!

Tymor Leo ar gyfer Pisces

Os ydych chi'n Pisces, mae tymor Leo yn rhoi'r cyfle i chi ganolbwyntio ar eich nodau a gwneud cynlluniau am lwyddiant a datblygiad personol. Mae'n bryd aros yn driw i chi'ch hun a'ch breuddwydion, gan ddarganfod beth sydd angen i chi ei wneud i'w gwireddu.

Efallai y byddwch hefyd yn ffynnu gydag ychydig o hunanofal ar hyn o bryd, gan gymryd amser i drin eich hun a'ch corff. Canolbwyntiwch arnoch chi a'ch lles, gan sicrhau eich bod yn gwneud yr hyn sy'n teimlo'n dda.

Mynegwch Eich Hun Y Tymor Leo hwn

Mae tymor Leo yn amser gwych i gael hwyl a mynegi eich hun. Gweithiwch gyda'r egni tanllyd o'ch cwmpas i fod yn greadigol ac amlygu'ch breuddwydion.

Os ydych chi'n Leo, mwynhewch yr holl hwyl yn ystod eich tymor! Mae'n amser i chi ledaenu'ch hiwmor a'ch llawenydd yn y byd. O, ac a ydych chi eisiau gwybod beth yw eich anifail ysbryd? Edrychwch ar ein canllaw anifeiliaid ysbryd Leo i ddarganfod sut i gysylltu â'ch tywyswyr ysbryd a'u dathlu.

Gweld hefyd: Canllaw Ultimate Lenormand DechreuwyrRandy Stewart
Randy Stewart
Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol, yn arbenigwr ysbrydol, ac yn eiriolwr ymroddedig dros hunanofal. Gyda chwilfrydedd cynhenid ​​​​am y byd cyfriniol, mae Jeremy wedi treulio'r rhan orau o'i fywyd yn treiddio'n ddwfn i feysydd tarot, ysbrydolrwydd, niferoedd angylion, a'r grefft o hunanofal. Wedi’i ysbrydoli gan ei daith drawsnewidiol ei hun, mae’n ymdrechu i rannu ei wybodaeth a’i brofiadau trwy ei flog cyfareddol.Fel un sy'n frwd dros tarot, mae Jeremy yn credu bod gan y cardiau ddoethineb ac arweiniad aruthrol. Trwy ei ddehongliadau craff a'i fewnwelediadau dwys, mae'n anelu at ddatgrinio'r arfer hynafol hwn, gan rymuso ei ddarllenwyr i lywio eu bywydau gydag eglurder a phwrpas. Mae ei ymagwedd reddfol at tarot yn atseinio â cheiswyr o bob cefndir, gan ddarparu safbwyntiau gwerthfawr a llwybrau goleuo at hunanddarganfyddiad.Wedi'i arwain gan ei ddiddordeb dihysbydd mewn ysbrydolrwydd, mae Jeremy yn archwilio arferion ac athroniaethau ysbrydol amrywiol yn barhaus. Mae'n plethu dysgeidiaeth sanctaidd, symbolaeth, a hanesion personol yn fedrus i daflu goleuni ar gysyniadau dwys, gan helpu eraill i gychwyn ar eu teithiau ysbrydol eu hunain. Gyda’i arddull dyner ond dilys, mae Jeremy yn annog darllenwyr yn dyner i gysylltu â’u hunain mewnol a chofleidio’r egni dwyfol sydd o’u cwmpas.Ar wahân i'w ddiddordeb brwd mewn tarot ac ysbrydolrwydd, mae Jeremy yn credu'n gryf yng ngrym angelniferoedd. Gan dynnu ysbrydoliaeth o'r negeseuon dwyfol hyn, mae'n ceisio datrys eu hystyron cudd a grymuso unigolion i ddehongli'r arwyddion angylaidd hyn ar gyfer eu twf personol. Trwy ddatgodio’r symbolaeth y tu ôl i rifau, mae Jeremy yn meithrin cysylltiad dyfnach rhwng ei ddarllenwyr a’u tywyswyr ysbrydol, gan gynnig profiad ysbrydoledig a thrawsnewidiol.Wedi’i ysgogi gan ei ymrwymiad diwyro i hunanofal, mae Jeremy yn pwysleisio pwysigrwydd meithrin eich llesiant eich hun. Trwy ei archwiliad ymroddedig o ddefodau hunanofal, arferion ymwybyddiaeth ofalgar, ac ymagweddau cyfannol at iechyd, mae'n rhannu mewnwelediadau amhrisiadwy ar fyw bywyd cytbwys a boddhaus. Mae arweiniad tosturiol Jeremy yn annog darllenwyr i flaenoriaethu eu hiechyd meddwl, emosiynol, a chorfforol, gan feithrin perthynas gytûn â nhw eu hunain a’r byd o’u cwmpas.Trwy ei flog cyfareddol a chraff, mae Jeremy Cruz yn gwahodd darllenwyr i gychwyn ar daith ddofn o hunanddarganfyddiad, ysbrydolrwydd, a hunanofal. Gyda'i ddoethineb greddfol, ei natur dosturiol, a'i wybodaeth helaeth, mae'n gwasanaethu fel golau arweiniol, gan ysbrydoli eraill i gofleidio eu gwir eu hunain a dod o hyd i ystyr yn eu bywydau beunyddiol.