Tarot Dyddiol — Dysgu Sut i Hybu Eich Sgiliau Darllen Tarot!

Tarot Dyddiol — Dysgu Sut i Hybu Eich Sgiliau Darllen Tarot!
Randy Stewart

Ydych chi'n newydd i ddarllen Tarot? Neu a ydych chi am wella'ch cysylltiad â'r cardiau? Mae cychwyn ymarfer Tarot dyddiol yn ffordd wych o wella eich dealltwriaeth o Tarot a chael arweiniad a myfyrdod personol.

Gall bywyd fod yn eithaf prysur, ac efallai y byddwn yn anghofio gwirio gyda Tarot a meithrin ein harfer Tarot dyddiol. Rwy'n cofio pan ddechreuais ddarllen y cardiau gyntaf. Roedd y cyfan yn frawychus iawn, ac weithiau fe es i fisoedd heb berfformio darlleniad Tarot. Roeddwn i'n nerfus am yr holl gardiau oedd gen i eto i'w dysgu, a doeddwn i ddim yn gwybod sut i gael y gorau o'r Tarot.

Yna, penderfynais ymgorffori arfer Tarot dyddiol yn fy nhrefn. Dechreuais gymryd hanner awr cyn mynd i'r gwely i ddewis cerdyn, myfyrio ar ei ystyr, a dyddlyfru fy meddyliau a theimladau. Byddwn yn brwsio fy nannedd, golchi fy wyneb, ac yna eistedd i lawr gyda fy dec!

Gweld hefyd: Anifeiliaid Ysbryd Capricorn 5 Canllaw Rhyfeddol ar gyfer Yr Arwydd hwn

Felly, beth yw manteision ymarfer Tarot dyddiol, a beth yw'r ffordd orau o ymgorffori Tarot yn eich trefn ddyddiol?

Pam Cychwyn Ymarfer Tarot Dyddiol

Ar ôl i mi ymgorffori ymarfer Tarot dyddiol yn fy nhrefn, datblygodd fy sgiliau Tarot yn ddramatig. Roeddwn yn rhoi amser i mi fy hun ddysgu'r cardiau a gwneud yn siŵr fy mod yn dewis cardiau yn rheolaidd ac yn myfyrio ar eu hystyr.

Fel unrhyw beth, mae ymarfer yn berffaith o ran Tarot. Rwyf wedi siarad â chymaint o bobl sydd, ar ôl dysgu, yn ddarllenydd Tarot,wedi dweud erioed, ' Rwyf wedi cael dec ers blynyddoedd, ond yr wyf yn ei chael hi mor anodd i ddysgu'r holl ystyron gwahanol.'

Rwy'n siŵr eich bod yn gallu perthnasu! Roeddwn i yno ar un adeg. Ond, mae'n bwysig peidio â rhoi'r gorau iddi pan fyddwch chi'n cael trafferth dysgu'r gwahanol ystyron. Un diwrnod bydd y cyfan yn syrthio i'w le i chi ac yn teimlo'n anhygoel!

Mae ymarfer tarot dyddiol yn caniatáu ichi ddal ati gyda'r Tarot a datblygu dealltwriaeth ddofn o'r cardiau. Ar ben hynny, mae hefyd yn ffordd wych o roi amser i chi'ch hun o fyfyrio a dirwyn i ben.

Y rhan fwyaf o nosweithiau, rwy'n dal i berfformio darlleniad Tarot bob dydd, gan ddewis cerdyn o ddec Tarot neu oracl a myfyrio ar ei ystyr. Mae'n caniatáu i mi dynnu llinell o dan y diwrnod a meddwl am yr hyn y mae wedi dod â mi. Gall y byd modern fod mor brysur a dryslyd, ac mae Tarot dyddiol yn fy helpu i ailgysylltu â fy enaid a dod o hyd i heddwch.

Sut i Ddechrau Ymarfer Tarot Dyddiol

Felly, sut allwch chi ymgorffori Tarot yn eich trefn ddyddiol? Mae Tarot yn hynod bersonol i bawb, a bydd eich ymarfer Tarot dyddiol yn unigryw i chi. Fodd bynnag, mae rhai pethau i'w hystyried.

Amser o'r Dydd

Rwyf bob amser yn perfformio darlleniadau Tarot gyda'r nos, gyda fy ymarfer Tarot dyddiol yn cael ei wneud ychydig cyn gwely. Dyma sydd orau gennyf, gan fy mod yn teimlo ei fod yn rhoi cyfle i mi orffen y diwrnod, myfyrio ar yr hyn yr wyf wedi'i ddysgu, a pharatoi am gwsg da.

Rwyf hefyd yn hoffi'regni sy'n fy amgylchynu ar hyn o bryd. Mae rhywbeth hudolus am y noson, lle mae popeth yn teimlo'n hynod dawel, fel pe bai'r byd i gyd yn cysgu. Tylluan nos ydw i ac rwy'n teimlo mai amser tua hanner nos yw fy amser . Fy amser ar gyfer hunan-fyfyrio, dysgu, a thwf.

Fodd bynnag, rwy'n adnabod llawer o bobl y mae'n well ganddyn nhw wneud eu darlleniadau Tarot dyddiol yn y bore! Mae dewis cerdyn bob bore yn eich paratoi ar gyfer y diwrnod sydd i ddod, gan roi rhywfaint o arweiniad i chi.

Mae dewis cerdyn bob bore hefyd yn golygu y gallwch ddychwelyd ato ar ddiwedd y dydd a myfyrio eto ar ei ystyr. Gallwch archwilio egni'r cerdyn ymhellach a sut yr effeithiodd ar eich diwrnod.

Chi sydd i benderfynu ar yr amser o'r dydd ar gyfer eich ymarfer Tarot dyddiol a beth sy'n teimlo orau. Efallai y byddwch am dreulio wythnos yn ei wneud yn y bore ac yna wythnos yn ei wneud yn y nos. Yna, gallwch chi weld beth sy'n gweithio orau i chi!

Lle

Mae cael lle penodol yn eich cartref ar gyfer eich ymarfer Tarot dyddiol hefyd yn ddefnyddiol. Mae gan lawer o bobl sy'n gweithio gyda chardiau Tarot allor ddynodedig ar gyfer eu darlleniadau. Mae allor yn weithdy ar gyfer eich darllen Tarot ac arferion ysbrydol eraill ac fel arfer desg neu fwrdd bach ydyw. Fodd bynnag, gall fod yn unrhyw beth rydych chi ei eisiau, a chi sy'n penderfynu sut mae'n edrych!

Efallai y byddai'n well gennych gael lliain Tarot y gallwch ei roi i lawr lle rydych chi am wneud eich darlleniadau. Mae cadachau tarot yn rhoi lle i chi berfformiodarlleniadau, yn rhydd o annibendod a gwrthdyniadau eraill.

Mae'n bwysig peidio â gwneud eich darlleniadau Tarot dyddiol yn y gofod rydych chi'n gweithio ynddo. Mae llawer ohonom yn gweithio gartref ac mae gennym ddesg wedi'i gosod, a gall fod yn demtasiwn i berfformio'ch darlleniad yno. Fodd bynnag, efallai y byddwch chi'n teimlo bod eich sylw'n tynnu sylw yma wrth i chi ei gysylltu â gwaith.

Rwyf bob amser yn perfformio fy narlleniadau Tarot personol yn fy ystafell wely. Fy ystafell wely yw fy lle diogel i ymlacio a gwella, felly rwy'n teimlo'n dawel iawn yn yr ystafell hon. Rwy'n gosod fy lliain Tarot ar y llawr, yn goleuo ychydig o ganhwyllau, ac yn cael darllen!

Cyn Eich Ymarfer Tarot Dyddiol

Mae darllen tarot yn ymwneud â chysylltu â'n llais mewnol a myfyrio ar wahanol agweddau o fywyd ac ysbrydolrwydd. Mae hyn yn golygu bod angen i ni fod yn y meddylfryd cywir ar gyfer ein hymarfer Tarot dyddiol i gael popeth o fewn ein gallu o'n darllen.

Glanhewch Eich Gofod

Mae egni allanol yn effeithio ar gardiau tarot, felly efallai y byddwch am lanhau eich gofod cyn eich darllen.

Gallwch lanhau eich gofod trwy:

 • Llosgi saets
 • Defnyddio hudlath grisial
 • Defnyddio synau, fel powlen canu neu harmoniwm .

Mae glanhau yn rhan bwysig o unrhyw ymarfer ysbrydol gan ei fod yn eich paratoi chi a’ch gofod ar gyfer myfyrio ac arweiniad. Wrth i chi lanhau'ch ardal, delweddwch unrhyw egni negyddol sy'n gadael eich corff a'ch cartref.

Gwrthrychau Ysbrydol

Mae goleuo canhwyllau neu arogldarth yn rhoi hwb i'r positifnaws eich gofod, sy'n eich galluogi i ryddhau unrhyw negyddoldeb cyn troi at y cardiau. Wrth i chi gynnau eich cannwyll neu arogldarth, gosodwch eich bwriadau ar gyfer eich darllen. A ydych am iddo roi arweiniad cyffredinol ichi? Neu, a oes gennych gwestiwn yr hoffech ei ofyn ar y cardiau?

Gall crisialau hefyd roi hwb i'ch arferion darllen Tarot. Mae crisialau yn dal egni a all wella teimladau o dawelwch, cysylltiad ysbrydol, a greddf.

Dyma rai crisialau ar gyfer Tarot y gallwch eu hymgorffori yn eich trefn Tarot ddyddiol:

 • Amethyst : Wedi'i gysylltu â Chakra'r Goron a'r Trydydd Llygad, mae Amethyst yn rhoi hwb goleuedigaeth ysbrydol ac ymwybyddiaeth. Mae hefyd yn grisial amddiffynnol sy'n gwarchod eich egni yn ystod darlleniadau. Daliwch Amethyst yn eich llaw tra byddwch yn myfyrio ar y cardiau a gawsoch.
 • Black Tourmaline : Mae Black Tourmaline yn grisial sylfaenol sy'n eich cysgodi rhag dylanwadau allanol yn ystod darlleniad. Mae hefyd yn eich helpu i ganolbwyntio eich hun. Myfyriwch gyda grisial Du Tourmaline cyn i chi berfformio'ch darlleniad.
 • Cwartz Clir : Mae Clear Quartz yn chwyddo'ch egni ac yn rhoi hwb i ganolbwyntio. Cael Chwarts Clir yn agos atoch chi yn ystod darlleniad.
 • Labradorite : Mae Labrodite yn hybu greddf ac ymwybyddiaeth yn ystod darlleniad Tarot, gan eich helpu i ddod o hyd i'ch gwirionedd yn y cardiau. Rhowch Labradorite yn agos atoch chi wrth ddarllen y Tarot a'i ddal pan fyddwch chi eisiau eglurder ar benodolcerdyn.
 • Rose Quartz : Mae Rose Quartz yn grisial hynod o leddfol a all eich helpu i ryddhau'ch pryderon cyn darlleniad. Daliwch ef yn eich dwylo wrth i chi fyfyrio a chanolbwyntiwch eich egni.

Myfyrdod

Cyn perfformio eich darlleniad, cymerwch funud i fyfyrio ac saib. Anadlwch ac anadlu allan wrth ddelweddu pryderon a phryderon y dydd yn cael eu rhyddhau o'ch corff. Os ydych chi'n perfformio'ch darlleniad Tarot dyddiol ar ddiwedd y dydd, gadewch i'ch meddwl feddwl am y diwrnod rydych chi wedi'i gael ac yna rhyddhewch y meddyliau yn ysgafn.

Mae cardiau Tarot yn cysylltu â'n hegni, felly mae'n bwysig canolbwyntio'ch hun cyn eich darllen. Sylwch ar sut rydych chi'n teimlo ac unrhyw bryderon sydd gennych. Dewch â'ch egni yn ôl i'ch enaid tra'n canolbwyntio ar eich anadl.

Ar ôl Eich Ymarfer Tarot Dyddiol

Ar ôl i chi berfformio'ch darlleniad a myfyrio ar y cardiau a gawsoch, efallai y byddai'n ddefnyddiol i chi ysgrifennu eich meddyliau mewn dyddlyfr Tarot. Mae hyn yn eich helpu i archwilio ystyr y cardiau a'r hyn y maent yn ei gynrychioli i chi ar hyn o bryd.

Ysgrifennwch sut mae eich darlleniad Tarot wedi gwneud i chi deimlo a beth sy'n sefyll allan i chi. Myfyrio ar ddelweddaeth y cardiau. A oes unrhyw symbolau sy'n ymddangos yn bwysig?

Pan fyddwch yn barod, casglwch eich cardiau a chymerwch eiliad i ddiolch iddynt am eu harweiniad. Yna, rhowch nhw yn ôl yn eu bocs yn ofalus a'u rhoinhw i ffwrdd.

Darlleniadau Tarot Dyddiol

Felly, pa fath o ddarlleniadau ddylech chi eu gwneud ar gyfer eich ymarfer Tarot dyddiol? Wel, chi sydd i benderfynu a pha arweiniad sydd ei angen arnoch chi!

Gadewch i ni edrych ar rai taeniadau sy'n berffaith ar gyfer eich ymarfer Tarot dyddiol.

Taeniadau Un Cerdyn

Mae lledaeniad un cerdyn yn wych ar gyfer darlleniad tarot dyddiol. P'un a ydych chi'n darllen y cardiau yn y bore neu gyda'r nos, bydd dewis un cerdyn a myfyrio ar eich ystyr yn dod â'ch goleuo a'ch arweiniad.

Rhowch y dec wrth ofyn, ‘Beth sydd angen i mi ei wybod heddiw? ‘Yna, tynnwch gerdyn allan a'i osod o'ch blaen.

Gweld hefyd: Ydy Karma yn Real? Cymeriad Arbenigwr ar Grym Daioni a Chydbwysedd

Os oes rhywbeth ar eich meddwl, efallai y byddai'n well gennych ofyn cwestiwn mwy uniongyrchol ar gyfer darlleniad un cerdyn. Mae darlleniad Tarot ie neu na yn caniatáu ichi gael cyngor a chyfeiriad ar rywbeth penodol yn ystod darlleniad un cerdyn.

Taeniad Tri Cherdyn

Efallai yr hoffech chi wneud lledaeniad Tarot tri cherdyn dyddiol i ddatblygu eich sgiliau darllen Tarot ymhellach. Mae'r rhain yn caniatáu ichi gael dealltwriaeth ddyfnach o'ch diwrnod a chysylltu â'r cardiau Tarot.

Wrth gwrs, bydd lledaeniad tri cherdyn yn cymryd mwy o amser. Fodd bynnag, mae'n rhoi gwybodaeth ac arweiniad i chi ar wahanol agweddau o'ch bywyd.

Dyma rai taeniadau tri cherdyn ar gyfer eich darlleniadau Tarot dyddiol:

 • Gyrfa, Cariad, Cartref: Bydd y lledaeniad tri cherdyn hwn yn dangos i chi pa egni yw pob agwedd ar eich bywyd dwyneich heddiw. Bydd yn rhoi arweiniad a chyngor i chi ar unrhyw faterion yr ydych yn eu hwynebu.
 • Cyfleoedd, Heriau, Cyngor: Mae'r lledaeniad Tarot tri cherdyn hwn yn berffaith i chi os gwnewch eich ymarfer Tarot bob dydd yn y bore! Bydd yn dangos i chi unrhyw gyfleoedd sy'n dod i'ch ffordd heddiw, heriau i'r cyfleoedd, a beth allwch chi eu goresgyn.
 • Cryfderau, Gwendidau, Cyngor: Mae'r lledaeniad tri cherdyn hwn yn adlewyrchu eich cryfderau a'ch gwendidau a ddaw i'r fei heddiw. Bydd hefyd yn rhoi cyngor i chi ar sut i weithio gyda'ch cryfderau neu oresgyn eich gwendidau.
 • Corff, Meddwl, Ysbryd: Mae cymryd yr amser i wirio gyda'ch corff, meddwl ac ysbryd o fudd aruthrol i'ch lles cyffredinol. Mae'r lledaeniad tri cherdyn hwn yn gwella'ch cysylltiad â chi'ch hun ac yn rhoi cyngor a chymorth i chi.

Mae'n wych cymysgu'r taeniadau rydych chi'n eu perfformio bob dydd. Un diwrnod efallai y byddwch am berfformio darlleniad un cerdyn syml, tra'r diwrnod wedyn, efallai y byddwch am berfformio lledaeniad cryfderau, gwendidau a chyngor.

Gwella Eich Sgiliau Tarot Gydag Ymarfer Tarot Dyddiol

Rwy'n gobeithio bod y canllaw hwn i ymarfer tarot dyddiol wedi rhoi'r hyder a'r anogaeth i chi ymarfer Tarot bob dydd! Mae Tarot yn offeryn anhygoel sydd wir yn ein helpu i ddeall ein hunain a'n cysylltiad â'r bydysawd.

Os ydych am ddatblygu eich sgiliau darllen Tarot,edrychwch ar ein herthyglau eraill yma:

 • Dryslyd ynghylch cardiau llys Tarot? Rydyn ni wedi eich cynnwys yn ein canllaw hawdd ei ddeall!
 • Dewch o hyd i'r dec Tarot perffaith i chi.
 • Dysgwch bopeth am ledaeniad Tarot y groes Geltaidd a sut y gall gyfoethogi eich bywyd.
 • I fyny eich gêm Tarot gyda thaeniadau Tarot pum cerdyn.Randy Stewart
Randy Stewart
Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol, yn arbenigwr ysbrydol, ac yn eiriolwr ymroddedig dros hunanofal. Gyda chwilfrydedd cynhenid ​​​​am y byd cyfriniol, mae Jeremy wedi treulio'r rhan orau o'i fywyd yn treiddio'n ddwfn i feysydd tarot, ysbrydolrwydd, niferoedd angylion, a'r grefft o hunanofal. Wedi’i ysbrydoli gan ei daith drawsnewidiol ei hun, mae’n ymdrechu i rannu ei wybodaeth a’i brofiadau trwy ei flog cyfareddol.Fel un sy'n frwd dros tarot, mae Jeremy yn credu bod gan y cardiau ddoethineb ac arweiniad aruthrol. Trwy ei ddehongliadau craff a'i fewnwelediadau dwys, mae'n anelu at ddatgrinio'r arfer hynafol hwn, gan rymuso ei ddarllenwyr i lywio eu bywydau gydag eglurder a phwrpas. Mae ei ymagwedd reddfol at tarot yn atseinio â cheiswyr o bob cefndir, gan ddarparu safbwyntiau gwerthfawr a llwybrau goleuo at hunanddarganfyddiad.Wedi'i arwain gan ei ddiddordeb dihysbydd mewn ysbrydolrwydd, mae Jeremy yn archwilio arferion ac athroniaethau ysbrydol amrywiol yn barhaus. Mae'n plethu dysgeidiaeth sanctaidd, symbolaeth, a hanesion personol yn fedrus i daflu goleuni ar gysyniadau dwys, gan helpu eraill i gychwyn ar eu teithiau ysbrydol eu hunain. Gyda’i arddull dyner ond dilys, mae Jeremy yn annog darllenwyr yn dyner i gysylltu â’u hunain mewnol a chofleidio’r egni dwyfol sydd o’u cwmpas.Ar wahân i'w ddiddordeb brwd mewn tarot ac ysbrydolrwydd, mae Jeremy yn credu'n gryf yng ngrym angelniferoedd. Gan dynnu ysbrydoliaeth o'r negeseuon dwyfol hyn, mae'n ceisio datrys eu hystyron cudd a grymuso unigolion i ddehongli'r arwyddion angylaidd hyn ar gyfer eu twf personol. Trwy ddatgodio’r symbolaeth y tu ôl i rifau, mae Jeremy yn meithrin cysylltiad dyfnach rhwng ei ddarllenwyr a’u tywyswyr ysbrydol, gan gynnig profiad ysbrydoledig a thrawsnewidiol.Wedi’i ysgogi gan ei ymrwymiad diwyro i hunanofal, mae Jeremy yn pwysleisio pwysigrwydd meithrin eich llesiant eich hun. Trwy ei archwiliad ymroddedig o ddefodau hunanofal, arferion ymwybyddiaeth ofalgar, ac ymagweddau cyfannol at iechyd, mae'n rhannu mewnwelediadau amhrisiadwy ar fyw bywyd cytbwys a boddhaus. Mae arweiniad tosturiol Jeremy yn annog darllenwyr i flaenoriaethu eu hiechyd meddwl, emosiynol, a chorfforol, gan feithrin perthynas gytûn â nhw eu hunain a’r byd o’u cwmpas.Trwy ei flog cyfareddol a chraff, mae Jeremy Cruz yn gwahodd darllenwyr i gychwyn ar daith ddofn o hunanddarganfyddiad, ysbrydolrwydd, a hunanofal. Gyda'i ddoethineb greddfol, ei natur dosturiol, a'i wybodaeth helaeth, mae'n gwasanaethu fel golau arweiniol, gan ysbrydoli eraill i gofleidio eu gwir eu hunain a dod o hyd i ystyr yn eu bywydau beunyddiol.