Cerrig Chakra: Sut i Ddewis a Defnyddio'r Cerrig Chakra Gorau

Cerrig Chakra: Sut i Ddewis a Defnyddio'r Cerrig Chakra Gorau
Randy Stewart

A fyddech chi'n fy nghredu pe bawn i'n dweud wrthych chi, yn ddwfn y tu mewn, fod gennych chi eisoes yr hyn sydd ei angen i fyw bywyd cytûn a chytbwys? O'r holl bynciau rydw i wedi'u cynnwys ar y wefan hon, y cerrig chakra yw fy ffefryn erioed am ddau reswm.

Yn gyntaf, mae'r rhan fwyaf o bobl yn ddi-glem am bŵer y chakra system, ac mae rhannu'r wybodaeth bwysig hon yn rhoi pwrpas i mi. Yn ail, mae'r ateb ar gyfer datrys y rhan fwyaf o faterion sy'n ymwneud â'n hegni a'n hemosiynau yn gorwedd o fewn ein chakras.

Ond beth ydyn ni'n ei wneud pan nad yw ein chakras yn llifo yn union fel y dylen nhw? Y ffordd hawsaf yw cael eich dwylo ar rai cerrig chakra!

Gadewch i ni drafod y pwnc hwn yn fanwl er mwyn i chi ddod o hyd i'r cerrig mwyaf addas yn seiliedig ar eich personoliaeth unigryw.

Beth Yw Chakras?

Credir bod chakras yn ganolfannau ynni yn y corff y mae egni cosmig yn llifo trwyddynt. Maent yn adnewyddu eich ysbryd ac yn grymuso eich bywyd.

Dywedodd Deepak Chopra, eiriolwr meddyginiaeth amgen, ac awdur Indiaidd-Americanaidd, fel hyn:

“Deddfau ysbrydol sy'n llywodraethu pob un o'r saith chakra, egwyddorion ymwybyddiaeth y gallwn eu defnyddio i feithrin mwy o gytgord, hapusrwydd a lles yn ein bywydau a'r byd.”

Mae'r saith chakras yn gweithredu fel canolfannau ynni yn ein cyrff ac yn cysylltu ein hochrau emosiynol, corfforol ac ysbrydol .

Os hoffech wybod mwy am y saith fortecs hyn, ystyriwch ddarllen ein

Rydw i wastad wedi cael fy nenu’n weledol iawn i Lygad y Teigr. Ymhell cyn i mi sylweddoli'r pŵer oedd ynddo, hoffais ei olwg a'i ychwanegu at fy nghasgliad o gerrig.

Mae hanes Llygad y Teigr yn un diddorol fel y mae'r Quartz brown euraidd hwn wedi ei wneud. cael ei ddefnyddio ar gyfer llawer o bethau. Cerfiodd milwyr Rhufeinig ef yn swynoglau a talismans, a defnyddiai'r Eifftiaid ef i wneud 'llygaid' ar gyfer y delwau a oedd yn cynrychioli eu duwiau gan eu bod yn credu bod y garreg yn hollwybodus.

Heddiw, mae pobl yn ei defnyddio i gydbwyso'r ail chakra a dod â miniogrwydd i weledigaeth fewnol a ffocws cyffredinol y meddwl. Mae hefyd yn sefydlogi hwyliau ansad ac yn ein galluogi i wneud penderfyniadau heb gael ein dylanwadu gan ofn a phryder.

Mae grym ewyllys a phwrpas bywyd cyffredinol yn cael eu cefnogi gan y defnydd o'r garreg hon, ynghyd â mwy o hunanhyder a'r awydd i orchfygu. .

Cerrig Chakra Plexus Solar

Yn fy Nghanllaw i Ddechreuwyr i Chakras, siaradais am ba mor bwysig yw cydbwysedd Solar Plexus ar gyfer ein lles cyffredinol. Pan oeddwn yn ferch fach; Roeddwn i'n arfer mynd yn sâl iawn i fy stumog bob tro roeddwn i'n cynhyrfu.

Yn ôl wedyn, ychydig iawn a feddyliais am sut roedd hyn yn gysylltiedig â'm hegni na pham y byddai'r pryder hwnnw'n amlygu yn y lle craidd hwnnw. Nawr, rwy'n sylweddoli bod y cyfan yn gysylltiedig.

Gall llawer o bethau rwystro'ch plecsws solar, ond fel arfer, mae'n cael ei achosi gan rieni awdurdodol, priod,neu gyflogwyr, bwlio, neu gael eich cam-drin mewn rhyw ffordd.

Mae hyn yn cynnwys cam-drin meddyliol ac emosiynol. Mae'r trawma hwn yn chwalu ein hunanhyder, yn lleihau ein pŵer personol, ac yn rhwystro'r trydydd chakra hwn.

Y canlyniad yw hunan-barch isel, tueddiad i oedi, neu hyd yn oed agwedd ystyfnig a beirniadol. Gall problemau stumog a phroblemau nerfau arwain at yr angen i 'reoli popeth.'

Os gwelwch eich bod bob amser dan straen, a bod eich ymateb 'ymladd neu ffoi' yn cael ei ysgogi'n hawdd, efallai y bydd angen i chi gydbwyso y chakra hwn.

Gellir defnyddio Tiger's Eye ar gyfer y chakra hwn, felly os ydych yn ei brynu ar gyfer canolfan ynni rhif dau, gallwch hefyd ei ddefnyddio ar gyfer tri. Fel arall, rwy'n awgrymu Yellow Citrine neu Yellow Calcite.

Yellow Citrine

Mae'r Cwartz melyn hwn yn grisial a all amlygu iachâd mewn sawl maes, gan gynnwys perthnasoedd. Bydd pa bynnag fwriad y canolbwyntir arno wrth ddefnyddio'r grisial hwn yn ymddangos yn gyflym.

Yellow Citrine yw Amethyst wedi'i drin â gwres, felly mae'r holl briodweddau a gynhwysir yn y grisial hwnnw'n cael eu gwella yn Citrine. Mae hefyd yn chwalu dicter ac yn cynyddu hapusrwydd.

Felly, os ydych chi'n delio ag emosiynau cryf, gall y grisial hwn helpu i leddfu pethau. Mae'r un peth yn wir am broblemau treuliad.

Y grym mwyaf oll yw'r delweddu a'r creadigrwydd y mae Yellow Citrine yn ei ganiatáu pan gaiff ei ddefnyddio. Bydd yn eich helpu i ddod yn fwy hyderus yn eich galluoeddac yn amsugno'r holl egni negyddol o'r corff a'r amgylchedd.

Yellow Calsit

Mae Melyn Calsit wedi'i gysylltu'n agos â'r plecsws solar, gan feithrin hunanhyder a chreu gobaith. Mae'n adnabyddus am ei allu i glirio hen batrymau egni tra'n hybu cymhelliant a chymhelliant personol.

Mae'r grisial hwn yn arbennig o effeithiol wrth chwalu hunan-amheuaeth, gan gynnig dechrau newydd yn emosiynol.

Yn o ran priodweddau iachau corfforol, mae Yellow Calsite yn helpu i lanhau a gwella gweithrediad organau hanfodol fel y ddueg, y pancreas a'r arennau. Mae hefyd yn gweithio i doddi calcheiddiad esgyrn, gan hyrwyddo system ysgerbydol gryfach a chymalau iachach.

Yn ogystal, mae'n cynorthwyo i fynd i'r afael â chyflyrau'r coluddion a'r croen, yn ysgogi ceulo gwaed, ac yn cefnogi iachâd meinwe.

Melyn Defnyddir calsit yn aml i wella grym ewyllys a hunan-sicrwydd. Gall gosod y grisial hwn yn uniongyrchol ar y Solar Plexus Chakra ennyn egni melys, tyner a bywiog.

Gall y trwyth hwn o egni ddarparu ymdeimlad o obaith ac optimistiaeth o'r newydd, gan rymuso unigolion i wynebu'r dyfodol yn hyderus.<3

Gweld hefyd: Pedwar o Gwpanau Ystyr Cerdyn Tarot

Heart Chakra Stones

Dywedodd The Beatles, un o’r bandiau cerddoriaeth enwocaf, ‘Y cyfan sydd ei angen arnom yw cariad’, a phan ddaw at y chakra calon, efallai mai dyna fydd hi. gwir. Am filoedd o flynyddoedd, mae'r ganolfan hon wedi cael ei hadnabod fel tŷ'r ddau gariadac undod.

Pan fo chakras ein calon yn agored ac yn llifo, mae cariad yn helaeth. Pan fyddant wedi'u rhwystro neu'n orfywiog, mae cenfigen, hunandosturi, erledigaeth, unigrwydd, anghenusrwydd, anfaddeugarwch, ac ansicrwydd yn magu eu pennau hyll.

Nid yw'n syndod y gall yr egni negyddol hwn achosi problemau gyda'r galon a'r system cylchrediad gwaed. .

Diolch byth, mae cydbwysedd yn bosibl. Mae yna lawer o gerrig chakra a chrisialau y gellir eu defnyddio i gael egni wedi'i lapio â chariad a llawenydd i lifo. Dau o'r rhai mwyaf hudolus yw Rhodonit ac Emrallt.

Rhodonit

Mae'r rhan fwyaf o'r cerrig a'r crisialau sydd ar yr un amledd â chakra calon iach yn wyrdd eu lliw. Mae rhodonit yn eithriad, ond peidiwch â gadael i'w liw pinc a du eich twyllo.

Mae Rhodonit yn fwyaf adnabyddus am ei allu i ysgogi dau deimlad cryf: cariad diamod a maddeuant. Unwaith y bydd yr emosiynau hyn yn dechrau ymledu trwy'r corff, nid oes gan unrhyw rwystrau unrhyw ddewis ond diflannu.

Mae hefyd yn helpu i ryddhau ofn ac emosiynau negyddol eraill sy'n ein hatal rhag caru eraill yn llwyr. Os ydych chi'n cael trafferth gyda rhywun annwyl, cariwch Rhodonit arnoch chi a gwyliwch bethau'n newid.

Emerald

Hyd yn oed os nad ydych chi'n gwybod dim am gerrig gemau na cherrig geni fesul mis, mae'n siŵr eich bod chi wedi clywed am Emrallt. Ers o leiaf 6,000 o flynyddoedd, mae pobl wedi bod yn gwerthu a phrynu emralltau ac yn eu defnyddio at lawer o wahanol ddibenion.

Allyrru pelydrau gwyrddo egni, bydd dirgryniad cryf y garreg hon yn agor chakra eich calon ac yn clirio unrhyw rwystrau.

Oherwydd ei fod yn un o'r cerrig chakra mwyaf gwerthfawr, mae Emeralds yn fwy pricier na rhai o'r lleill, ond mae'n werth chweil mae'n. Efallai y byddwch chi'n ystyried cadwyn emrallt ar gyfer iachâd chakra calon o gwmpas y cloc.

Cerrig Chakra Gwddf

Os ydych chi'n cael trafferth gyda rhwystr 5ed chakra, efallai eich bod chi'n profi'r anallu i siarad drosoch eich hun. Rhaid cydbwyso hyn yn gyflym, yn enwedig os ydych chi'n teimlo nad ydych chi'n gallu cyfathrebu'n rhydd neu nad oes gennych chi'r gallu i fynegi'ch hun yn greadigol.

Mae yna gerrig chakra a chrisialau a all helpu i agor chakra eich gwddf, gan ganiatáu i chi i ddod o hyd i'ch llais eto. Azurite, Aquamarine, a Lapis Lazuli yw'r rhai mwyaf poblogaidd.

Aquamarine

Mae carreg chakra Aquamarine yn fwyaf adnabyddus am ei lliw glas hardd, ond mae hefyd yn garreg bwerus ac yn gynorthwyydd iachau Reiki .

Ei allu rhif un yw gwella cyfathrebu (yay, chakra gwddf!) ond mae hefyd yn dod ag egni llyfn, tawelu a fydd yn helpu i ddod â'ch holl egni i aliniad. Mae Aquamarine yn cryfhau'r nodau lymff a'r symptomau imiwn.

Felly, os ydych chi'n dymuno atal salwch wrth wella'ch canolfannau egni, ystyriwch hwn fel un o'ch cerrig chakra ar gyfer iachâd.

>Azurite

Mae'r rhan fwyaf o iachawyr yn defnyddio Azurite i agor y trydyddchakra llygaid, ond rwyf wedi ei chael yn garreg bwerus iawn a all dorri i lawr hyd yn oed y rhwystrau chakra gwddf mwyaf ystyfnig.

Os ydych chi'n teimlo bod eich cyfathrebu wedi'i rwystro neu fod eich cynnydd mewn bywyd yn cael ei atal gan rywbeth anweledig, peidiwch â phoeni, nid ydych chi'n cael eich melltithio.

Yn syml, mae angen i chi sianelu priodweddau iachâd y garreg las hardd hon. Cyn hir, byddwch yn ôl i'ch cyflwr naturiol o lawenydd. Bonws ychwanegol - bydd eich greddf yn cael hwb glas hefyd!

Lapis Lazuli

Mae Lapis Lazuli yn garreg werthfawr ar gyfer mynd i'r afael â materion sy'n ymwneud ag ardal y gwddf, gan gynnwys dicter wedi'i atal. Mae'n hyrwyddo hunan-ymwybyddiaeth ac adfywiad trwy actifadu a chydbwyso'r chakra gwddf.

Mae'n enwog am wella creadigrwydd a hwyluso mynegiant emosiynau i ffrindiau a phartneriaid. Mae'n arbennig o fuddiol gwisgo gemwaith Lapis Lazuli ger y chakra gwddf, gan y gall ymhelaethu ar ei effeithiau.

Yn ogystal, mae Lapis Lazuli hefyd yn cael ei ystyried yn un o'r crisialau gorau ar gyfer rheoli dicter. Os ydych chi'n aml yn cael trafferth cyfathrebu'n effeithiol mewn sefyllfaoedd llawn straen, gall y garreg hon gynnig cefnogaeth a chymorth gwych.

Cerrig Chakra Trydydd Llygad

Beth ydych chi'n ei wybod am eich chakra trydydd llygad? Gan mai ffocws yr erthygl hon yw sut i wella'r ganolfan hon gan ddefnyddio crisialau, byddaf yn cymryd yn ganiataol eich bod chi'n gwybod ychydig.

Y mwyafrif helaeth o boblddim yn gwybod dim byd heblaw am yr ychydig fythau maen nhw wedi clywed dros y blynyddoedd. Y gwir yw, y 6ed chakra yw eich canolfan greddf, ac os nad yw'n lân ac yn glir, nid oes unrhyw ffordd i fyw bywyd o'ch potensial uchaf.

I'r rhan fwyaf o bobl, mae'r chakra trydydd llygad wedi'i rwystro. Mae hyn yn esbonio pam rydyn ni’n cael cymaint o drafferth i gofio pwrpas ein bywyd a beth sy’n ein gwneud ni’n hapus mewn gwirionedd.

Darllenwch y frawddeg honno eto. Wnes i ddim dweud na allwn ddod o hyd i bwrpas neu hapusrwydd ein bywyd. Mae'r pethau hynny eisoes yn byw yn ddwfn y tu mewn i ni. Yn syml, mae'n rhaid i ni fanteisio ar ein greddf ac ailddarganfod.

Mae yna nifer o gerrig chakra a all helpu hyn. Fy ffefryn yw'r un a ddisgrifiais uchod, yr Azurite. Bydd ei ddefnyddio yn ystod defod glanhau yn cynyddu eich greddf a'ch deallusrwydd emosiynol yn gyflym.

Unwaith y bydd y chakra hwn wedi'i gydbwyso, byddwch yn gallu gwneud penderfyniadau sy'n newid bywyd heb amheuaeth a cheisio arweiniad gan fyd yr ysbrydion pan fo angen. ei.

Gall partneru Azurite â Charoite gyflymu'r broses hon. Yn ogystal, gallwch hefyd ddefnyddio carreg Labradorite i wella eich ymwybyddiaeth ysbrydol.

Charoite

Bydd carreg freuddwyd, Charoite, yn helpu i gysylltu'r dotiau rhwng eich breuddwydion a realiti. Mae ein breuddwydion yn gysylltiedig â'n meddyliau isymwybod yn ogystal â'n meddyliau uwch.

Bydd gosod Charoite o dan eich gobennydd nid yn unig yn gwella'ch trydydd chakra llygad ond hefyd yn achosi rhai difrifolbreuddwydion greddfol.

Mae hefyd yn gysylltiedig â chyfiawnder cymdeithasol, felly os oes angen y dewrder arnoch i wneud yr hyn sy'n iawn ac yn wir er gwaethaf barn eraill, ystyriwch wisgo'r garreg hon fel darn o emwaith.

Labradorite

Labradorite yn berl perffaith ar gyfer gwella eich ymwybyddiaeth ysbrydol i gyrraedd uchelfannau newydd yn eich taith ysbrydol. Mae ganddi egni pwerus sy'n meithrin cryfder a gwydnwch, gan ddarparu cefnogaeth yn ystod trawsnewidiadau heriol a thrawsnewidiadau personol.

Mae'r garreg hon wedi'i pharchu ers tro fel symbol o'r Aurora Borealis, sy'n cynrychioli'r tân rhewllyd a ddisgynnodd ar y Ddaear. Credir ei fod yn deffro greddf, datgloi galluoedd seicig, a harneisio pŵer eang y Bydysawd.

Mae'n bwysig nodi bod fflachiadau porffor a glas Labradorite yn rhyddhau effeithiau pwerus i'ch helpu i gydbwyso'ch chakra trydydd llygad.

Cerrig Chakra y Goron

Sythwch eich coron, fy annwyl! Rhaid i frenhines (neu frenin) wisgo ei (head) ag urddas a gras. Os dymunwch gael eich cysylltu â phŵer uwch a phopeth sydd o'ch cwmpas, rhaid i'r gofod chakra hwn fod yn lân ac yn glir. gysylltiedig â'ch corff. Nid yw hyn yn golygu nad yw'n hanfodol, serch hynny.

Os ydych chi'n mynd i dyfu'n ysbrydol, bydd angen i chi weithio ar agor eich chakra goron.Fel arall, rydych chi'n cael eich camddeall, angen sylw a chymeradwyaeth yn barhaus, ac wedi'ch datgysylltu oddi wrth eich enaid.

Cwartz

Yn yr adran Cwestiynau Cyffredin chakra, rhestrais Quartz fel iachâd i gyd a'r carreg chakra mwyaf pwerus oll. Mae hyn yn sicr yn fy marn i, er bod dewis hoff grisial neu garreg iachau yn debyg i ddewis hoff blentyn neu anifail anwes.

Er hynny, mae Quartz yn gwneud rhyfeddodau. Ar gyfer rhwystrau corun, mae'n arbennig o ddefnyddiol.

Mae cymaint o wahanol fathau o Quartz, a gellir defnyddio unrhyw rai i wella. Peth gwych arall am y garreg berl hon yw y bydd yn diferu ac yn helpu i gydbwyso'r chakras eraill hefyd.

Howlite

Howlite yw partner Quartz mewn trosedd, ac fe wnes i eu grwpio gyda'i gilydd am un rheswm: maen nhw'n bâr pwerus, fel Batman a Robin.

Cymhariaeth gyffredin arall o'r garreg chakra hon yw tarw dur. Er mor wirion ag y gall hyn swnio, gall Howlite chwalu pob meddwl negyddol a chlirio eich meddwl o unrhyw beth a fydd yn rhwystro twf ysbrydol.

Ddim yn siŵr beth i'w wneud â Howlite neu feini a chrisialau iachâd eraill? Gallwch ei ddefnyddio fel rhan o fyfyrdod neu ioga. Gallwch hyd yn oed ei ychwanegu at fath ar gyfer profiad iachâd cyffredinol! Mae'r posibiliadau'n wirioneddol ddiddiwedd.

Fy Hoff Setiau Chakra Stones

Gallwch brynu cerrig chakra yn unigol os oes angen, ond nid yw'n angenrheidiol. Mae setiau carreg Chakra anhygoelar gael sy'n cynnwys nifer o wahanol grisialau a cherrig.

Maen nhw hefyd yn gwneud anrhegion anhygoel os ydych chi'n chwilio am rywbeth unigryw i'r person yn eich bywyd sydd â'r cyfan. Mae fy 3 prif ffefryn wedi'u hamlinellu isod.

Mae rhai o'r dolenni isod yn ddolenni cyswllt, sy'n golygu os byddwch chi'n dewis prynu, byddaf yn ennill comisiwn. Ni ddaw'r comisiwn hwn heb unrhyw gost ychwanegol i chi. I ddysgu mwy, cliciwch yma .

14>Iachau Chakra Stones mewn Blwch Pren VIEW PRIS

Defnyddir i hybu, rheoleiddio , ac ail-raddnodi chakras, mae'r blwch pren hyfryd hwn yn cynnwys 11 o wahanol gerrig iachau a chrisialau, gan gynnwys y canlynol:

 • Mwynau Pendulum Chakra
 • Pwynt Chwarts Grisial Rough Clear
 • Talcen Crai Rose Quartz
 • Clwstwr Amethyst
 • Iasbar Goch (Gwraidd)
 • Carnelian (Sacral)
 • Citrine Crystal (Solar Plexus)
 • Aventurine Gwyrdd (Aelwyd)
 • Sodalite (Gwddf)
 • Amethyst (Trydydd Llygad)

Cwarts Clir (Coron)

Mae hefyd yn dod gydag e-lyfr 82 tudalen (canllaw cyfarwyddiadol) a phoster cyfeirio o ansawdd uchel. Bydd y pethau ychwanegol hyn yn eich helpu i ddysgu mwy am bob darn a'i bwerau iachau. Mae'n wych i ddechreuwyr, rhoi anrhegion, a'r rhai sydd am amlygu pethau rhyfeddol yn eu bywydau.

Yr hyn rydw i'n ei garu fwyaf am y set premiwm hon (heblaw am yr edrychiad) yw bod yna grisialau a cherrig iachâd ar gyfer pob uncanllaw chakra yn y pen draw. Bydd yn eich helpu i ddeall popeth sydd angen i chi ei wybod am y pwnc hynod ddiddorol hwn.

Dewch i ni ailadrodd rhai o uchafbwyntiau'r system chakra yma:

 • Mae pobl wedi gwybod am chakras am filoedd o flynyddoedd fel mae'r term yn trosi i'r term am 'disg nyddu'.
 • Mae yna saith 'prif' chakras a dderbynnir yn gyffredinol: chakra gwraidd, chakra sacral, chakra plecsws solar, chakra calon, chakra gwddf, trydydd chakra llygaid, a chakra goron.
 • Mae pob chakra wedi'i gysylltu â lliw penodol, safle yn y corff, emosiynau, a hyd yn oed afiechyd.
 • Mae chakras yn dylanwadu ar bob rhan o'n corff ac wedi bod hyd yn oed yn gysylltiedig â rhai emosiynau a chlefydau.
 • Mae gan bob chakra gyrhaeddiad pum rhan: y teimladau, yr egni, y corfforol, y seicolegol, a'r ysbrydol.
 • Gall chakras sydd wedi'u blocio ac anghytbwys achosi problemau corfforol ac emosiynol.

Pan gawn ni ein geni gyntaf, mae ein chakras fel arfer yn agored ac yn gweithio'n gywir. Dyna pam mae plant ifanc mor llawn bywyd. Ond wrth i ni fynd trwy fywyd, gall ein canolfannau ynni gael eu blocio.

Rydym yn galw hwn yn chakra anweithredol gan nad yw egni bellach yn gallu llifo i mewn ac allan fel y dylai. Gallwch chi feddwl amdano fel rhydweli'r galon wedi'i blocio.

Os ydych chi'n gwybod llawer am rydwelïau sydd wedi'u blocio, yna byddech chi eisoes yn ymwybodol bod yna raddau o rwystr. Po fwyaf rhwystredig y daw llwybr, y mwyaf o broblemauchakra. Waeth pa un sydd allan o gydbwysedd, bydd y set hon wedi eich gorchuddio.

Gan y gall rhwystr ddigwydd ar unrhyw adeg, mae'n dda cael crisialau 'wrth gefn.' Oherwydd eu bod yn cael eu dewis â llaw ar gyfer ansawdd, mae pob set yn unigryw.

Mae'n hysbys bod y gwerthwr yn anfon anrhegion am ddim, yn ymateb yn gyflym, a hyd yn oed yn rhoi arweiniad ar sut i ddefnyddio'r crisialau i wella. Mae'r adolygiadau eithriadol ar hwn yn profi mor wych yw hwn, yn enwedig am y pris rhesymol.

Mae yna hefyd warant arian yn ôl o 120 diwrnod, felly os nad ydych chi'n hapus â'ch profiad, gallwch chi dderbyn ad-daliad llawn!

Gweld hefyd: Marchog Cleddyf Tarot: Cariad, Iechyd, Arian & Mwy

Set Lawn Grisialau Chakra

VIEW PRIS

Prynais yr un hwn ar gyfer ffrind sydd eisiau dysgu mwy am grisialau ond yn y diwedd yn ei gadw i mi fy hun oherwydd ei fod yn rhy hyfryd i'w rhoi i ffwrdd.

Gorchmynnais iddi yr un set, ac roedd hi mor gyffrous i dderbyn pendil, Rhosyn, Clwstwr Quartz, ffon Selenite, Crystal Point, Clwstwr Amethyst, Geode, a Black Tourmaline.<3

Mae hi'n defnyddio'r darnau yn aml yn ystod myfyrdod, yn enwedig wrth wneud myfyrdodau chakra ar gyfer cydbwysedd neu glirio.

Mae saets wen California a photel o chwistrell yn fonysau ychwanegol a fydd yn eich helpu i gadw'ch amgylchedd cyfan yn rhydd ac yn glir o unrhyw negyddiaeth tra byddwch yn cydbwyso pethau yn fewnol.

Mae naws dda a golau gwyn yn disgleirio'n glir trwy'r set hon. Mae e-lyfr ac ad-daliad ar gael gyda'r pryniant hwn,hefyd.

Set Chakra Stones

GWELD PRIS

Os ydych chi'n chwilio am chakra wedi'i osod ar gyllideb, edrychwch dim pellach! Mae'r set garreg chakra hardd hon yn werth yr arian ac yn dod gyda charreg ar gyfer pob un o'r chakras.

Os ydych chi'n newydd i iachâd grisial, mae'r set hon yn berffaith. Maen nhw'n dod mewn bag du ciwt gyda chanllaw bach gwych i'r cerrig. Mae'r set hefyd yn cynnwys crogdlws gwydr sy'n helpu gyda myfyrdod.

Sut i Ddefnyddio Cerrig Chakra?

Mae cymaint o wahanol ffyrdd o ddefnyddio cerrig chakra. Fel canhwyllau ac olew, mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd. Nid oes ffordd gywir nac anghywir - rwy'n awgrymu dewis beth bynnag sy'n teimlo'n iawn i chi.

Oherwydd ar ddiwedd y dydd, os nad ydych chi'n credu y bydd y ddefod iacháu rydych chi'n ei berfformio yn gweithio, mae'n na fydd. Mae cred, heb amheuaeth, yn rhan enfawr o amlygu unrhyw un o'ch gwir ddymuniadau.

Dyma dair ffordd yr wyf yn eu hawgrymu os ydych chi newydd ddechrau gyda cherrig chakra:

1. Gosod y Cerrig

Dewiswch garreg sydd â'r un amledd dirgrynol â'r chakra rydych chi am ei gydbwyso. Bydd unrhyw rai o'r rhestr uchod neu setiau blychau rhodd yn gweithio cyhyd â'ch bod yn eu 'paru' â'u chakra cywir. Gan orwedd, gwnewch yn siŵr bod eich asgwrn cefn yn syth.

Rhowch y garreg ar y rhan o'r corff lle mae ei ganolfan egni gyfatebol. Os yn bosibl, mae'n well gwneud pob un o'r saith canolfan chakra, hyd yn oed os ydych chi'n canolbwyntio mwyar un.

Caniatáu i'r cerrig eistedd yno am o leiaf 7 eiliad (neu 7 munud os oes gennych fwy o amser) gan mai dyma nifer y rhai a gwblhawyd.

2. Cerrig+Cadarnhadau

Rwyf wrth fy modd yn cyfuno cadarnhadau chakra ag iachâd grisial. Mae myfyrdod cadarnhad yn gosod bwriad o fewn eich corff a'ch meddwl ac yn gadael i'ch meddwl isymwybod wybod yn union beth rydych chi ei eisiau. Trwy ymgorffori'r crisialau, rydych chi'n defnyddio eu hegni yn eich cadarnhadau.

Anadlwch i mewn ac allan yn ddwfn, ac adroddwch un o'r cadarnhadau hyn â'ch llygaid ar gau. Cael carreg chakra berthnasol gerllaw.

 • Rwy'n teimlo'n ddiogel, ac rwy'n teimlo'n ddiogel (gwraidd)
 • Rwyf wedi gwreiddio'n ddwfn ac yn ymddiried ynof fy hun bob amser (gwraidd)
 • Rwy'n caru, yn gwerthfawrogi, ac yn parchu fy nghorff (sacral)
 • Rwy'n gariadus, ac rwy'n angerddol (sacral)
 • Rwy'n berchen ar fy ngrym personol (plexus solar)
 • Fi yw capten llong fy mywyd (plecsws solar)
 • Rwyf wedi fy nghysylltu ag eraill trwy gariad (calon)
 • Rwy’n maddau i eraill, ac yn maddau i mi fy hun (calon)
 • Byddaf yn siarad fy ngwirionedd bob amser (gwddf)
 • Byddaf yn byw bywyd dilys (gwddf)
 • Rwy'n gysylltiedig â doethineb y bydysawd (trydydd llygad)
 • >Rwyf mewn cysylltiad â'm doethineb mewnol (trydydd llygad)
 • Rwy'n byw yn y foment bresennol (coron)
 • Rwy'n teimlo'n un â phawb o'm cwmpas (coron)
 • <11

  Nid oes angen i chi siarad y geiriau yn uchel. Yn lle hynny, gwnewch hyn y tu mewn i'ch meddwl wrth ddychmygu pob un o'rcanolfannau'n agor i fyny ac egni'n llifo'n naturiol. Gwnewch hyn cyhyd ag y teimlwch, ond mae myfyrdod 15-20 munud yn optimaidd.

  3. Gwisgwch Eich Gwisgwch

  Os yw'r syniad o ddefod iachau yn teimlo'n rhy wrach, mae ffyrdd eraill o gael cydbwysedd trwy ddefnyddio crisialau heb orfod myfyrio.

  Mae yna lawer o opsiynau ar gyfer gemwaith chakra wedi'i grefftio eisoes. Neu gallwch chi gymryd un o'r crisialau neu'r cerrig rydych chi wedi'u prynu a'u taflu i'ch poced neu'ch pwrs.

  Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gosod bwriad gyda'ch carreg ymlaen llaw trwy ei dal, gan gau eich carreg. llygaid, a dweud wrtho yn union beth rydych chi am iddo ei wneud. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n dweud rhywbeth fel, “Diogelwch chakra fy nghalon a helpwch fi i belydru cariad ym mhobman rydw i'n mynd.”

  Dechrau Cydbwyso Eich Chakras Nawr

  Os ydych chi wedi bod yn cael trafferth gyda'r yr un problemau ers blynyddoedd, yna mae'n debyg eich bod wedi datblygu credoau negyddol a chyfyngol pwerus iawn (fel y cefais ers blynyddoedd lawer).

  Ond y ffaith yw y GALLWCH fynd o gwmpas y blociau hyn a dangos eich tynged, waeth sut mawr neu fach ydyw. Gall fod yn hawdd clirio'ch chakras a'u hail-alinio â'r Bydysawd OS oes gennych yr offer a'r arweiniad cywir.

  Mae gweithio gyda cherrig Chakra yn un ffordd i ddechrau, ond gallwch hefyd edrych ar fy erthyglau am llyfrau chakra, cadarnhadau chakra, a'r system actifadu chakra hon.

  Barod i Rocio EichChakras?

  Rwyf hefyd yn hynod ddiolchgar eich bod wedi cymryd yr amser i ddarllen drwy'r erthygl hon oherwydd rwy'n wirioneddol gredu y gall defnyddio cerrig chakra llawn pŵer a chrisialau helpu i gyflymu'ch iachâd yn y dyfodol.

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gerrig penodol, chakras, neu sut i roi hwb i'ch iachâd ynni, mae croeso i chi estyn allan neu adael sylw isod!

  codi, yn debyg i chakras wedi'u blocio.

Rwyf wedi darganfod po hiraf y byddaf yn gadael i chakra tanweithredol fynd yn anghytbwys, y mwyaf anodd y mae'n ymddangos y bydd pethau'n mynd. Pan fydd chakra penodol allan o whack, gall hefyd achosi chakras eraill i weithio goramser.

Gall chakras hefyd fod yn orweithgar, sef pan fydd gormod o egni yn llifo drwy'r chakra. Mae hwn yn anghydbwysedd y mae angen mynd i'r afael ag ef oherwydd gall effeithio'n wirioneddol ar eich bywyd!

Diolch byth, mae yna lawer o ffyrdd y gallwn ni gydbwyso chakras gorfywiog a thanweithredol. Y ffordd orau o wella'ch chakras yw gyda cherrig. Felly, gadewch i ni edrych ar gerrig chakra a sut maen nhw'n eich gwella chi!

Beth Yw Cerrig Chakras a Sut Mae Cerrig Iachau yn Gweithio?

Mae gan grisialau a gemau briodweddau sy'n hwyluso iachâd, a'r arfer o ddefnyddio Maen nhw i wella clefydau yn dyddio'n ôl filoedd o flynyddoedd.

Yn yr ysgol, maen nhw'n ein dysgu bod cerrig yn bethau afiotig, tra bod bodau dynol ac anifeiliaid yn cael eu hadnabod fel bodau biotig. Mewn geiriau symlach, yr ydym yn fyw a cherrig ddim.

Er efallai nad yw creigiau a mwynau yn bethau byw, anadlu, y mae ganddynt lawer o bwerau cyfriniol. Mae'n golygu nad ydyn nhw'n ddi-ysbryd.

Ddim yn credu mewn 'hud'?

Wel, er nad oes tystiolaeth wyddonol gadarn sy'n cefnogi'r syniad y gall sylweddau o'r fath helpu iachusol, y mae egwyddor wyddor y tu ol i'r arferiad, yr hon sydd yn ddim llai na“Ynni”.

Esboniaf ychydig am sut mae hyn yn gweithio.

Fel pob peth, mae'r creigiau a'r mwynau y cyfeiriwn atynt fel 'cerrig chakra' yn dirgrynu ar eu hamledd unigryw eu hunain . Mae'r un peth yn wir am ein cyrff a'r canolfannau egni sydd ynddynt.

Pan fyddwn yn dod i gysylltiad â rhai crisialau, gall llawer o bethau pwerus ddigwydd. Dyma rai pwyntiau pwysig i'w cadw mewn cof yn hyn o beth:

Mae'r defnydd o gerrig chakra aka iachâd grisial yn fath o feddyginiaeth amgen a ddefnyddir ym mron pob rhan o'r byd.

Pob un carreg wedi cael ei neilltuo eiddo gwahanol yn seiliedig ar yr hyn iachawyr wedi sylwi dros amser. Er enghraifft, du yw un o'r lliwiau sy'n gysylltiedig â'r chakra gwraidd oherwydd dywedir bod Black Onyx yn gwella ac yn cryfhau'r ganolfan ynni hon.

Mae'r broses yn un syml ac yn golygu gwasgu'r cerrig yn erbyn eich corff, gan ganiatáu iddynt i gael gwared ar rwystr emosiynol a hyrwyddo eglurder.

Fel cannoedd o filoedd o bobl ledled y byd, gallwch wneud yr arfer hwn yn rhan bersonol o'ch trefn hunanofal.

Yr allwedd yw i wneud yn siŵr eich bod wedi dewis y cerrig chakra cywir ar gyfer yr ardal sydd angen ei gwella. Rwyf wedi darparu rhywfaint o arweiniad gwerthfawr ar hyn isod.

Sut i ddewis y Chakra Stones cywir?

Rwy'n siŵr eich bod wedi clywed y dywediad, “peidiwch ag ailddyfeisio'r olwyn” . Fel person creadigol, rydw i bob amser wedi casáu'r idiom hwn. Wedi'r cyfan, y maeMae'n bwysig dod o hyd i ffyrdd newydd o wneud pethau, yn enwedig pan fo'r ffyrdd newydd hyn yn fwy effeithiol neu effeithlon.

Ond o ran cerrig chakra, rwy'n gweld bod yr ystrydeb hon yn wir mewn ffordd. Er bod croeso i chi arbrofi gyda chrisialau amrywiol ar gyfer iachau ynni, nid oes rhaid i chi fynd i'r arfer hwn yn ddall.

Yn hytrach, rwy'n argymell dibynnu ar y wybodaeth hynafol sydd wedi'i throsglwyddo ers miloedd o flynyddoedd fel sylfaen ac yna adeiladu i fyny oddi yno.

Siart System Chakra o ran Cerrig Chakra

Cakra Cyntaf

 • Lliw: Coch
 • Rhan Corff: Chakra Gwraidd
 • Enw Traddodiadol: Muladhara
 • Cerrig Cyffredin: Tourmaline Du, Hematite, Jasper Coch

Ail Chakra

 • Lliw: Oren
 • Rhan Corff: Sacral Chakra
 • Enw Traddodiadol: Svadhishthana
 • Cerrig Cyffredin: Orange Carnelian, Llygad Teigr

Trydydd Chakra

 • Lliw: Melyn
 • Rhan Corff: Solar Plexus Chakra
 • Enw Traddodiadol: Manipura
 • Cerrig Cyffredin: Citrine Melyn, Calsit Melyn

Pedwerydd Chakra

 • Lliw: Gwyrdd<10
 • Rhan Corff: Chakra Calon
 • Enw Traddodiadol: Anahata
 • Cerrig Cyffredin: Rhodonit, Emerald

Pumed Chakra

 • Lliw: Turquoise/Glas Ysgafn
 • Rhan Corff: Chakra Gwddf<10
 • TraddodiadolEnw: Vishuddha
 • Cerrig Cyffredin: Aquamarine, Azurite, Lapis Lazuli

Chweched Chakra

 • Lliw: Indigo
 • Rhan Corff: Chakra Trydydd Llygad
 • Enw Traddodiadol: Ajna
 • Cyffredin Cerrig: Charoite, Labradorite

Seithfed Chakra

 • Lliw: Gwyn/Fioled
 • Rhan Corff : Chakra'r Goron
 • Enw Traddodiadol: Sahasrara
 • Cerrig Cyffredin: Quartz, Howlite

Root Chakra Stones

Y chakra gwraidd yw'r 'ganolfan goroesi', felly mae'r rhan fwyaf o faterion iachau sydd wrth wraidd y broblem yn delio ag ofn, amheuaeth a diffyg. Nid yw'n anghyffredin gweld rhywun yn teimlo'n 'wahanol' neu'n anniogel pan fydd y chakra gwraidd wedi'i rwystro.

Yn gorfforol, gall ymddangos fel rhwymedd neu flinder. Gallai pryder ac ansefydlogrwydd ariannol fod yn bresennol hefyd. Os yw'r chakra gwraidd yn orfywiog, efallai y byddwch chi'n bod yn sinigaidd neu'n ildio i fateroliaeth.

Mae cerrig chakra a all helpu i gydbwyso'r chakra gwraidd fel arfer yn goch neu'n ddu eu lliw. Mae hyn oherwydd bod dirgryniadau'r lliwiau chakra hyn yn cysylltu'n ddwfn â'r chakra gwraidd.

Mae rhai o fy hoff gerrig chakra gwraidd yn Du Tourmaline, Hematite, a Red Jasper.

Black Tourmaline

Mae tourmaline du yn grisial amddiffynnol rhagorol. Pan fydd y chakra gwraidd yn anghytbwys oherwydd egni negyddol gan eraill, mae tourmaline du yn gweithredu fel tarian. Mae'n creu rhwystr amddiffynnolyn erbyn unrhyw beth niweidiol neu anfuddiol i'ch diogelu.

Os ydych chi'n dod ar draws pobl negyddol yn aml sy'n ceisio dod â chi i lawr, rwy'n argymell defnyddio'r garreg hon. Mae hefyd yn eich amddiffyn rhag damweiniau a digwyddiadau anffodus.

Os ydych chi'n dueddol o fod yn drwsgl neu'n aml yn profi “anlwc,” gall tourmaline du helpu i godi eich egni a gwella'ch lles cyffredinol.

Hematite

Os ydych chi'n chwilio am ffordd i droi egni negyddol yn bositifrwydd, Hematite yw'r garreg chakra i'w chael.

Pan oeddwn i'n tyfu i fyny, un o fy hoff sioeau oedd yr enw Family Matters.

Roedd gan y clasur hwn gymeriad o'r enw Steve Urkel. Os nad ydych erioed wedi gweld y sioe, dychmygwch y plentyn ysgol uwchradd mwyaf nerdi gyda sbectol, crogwyr, a chwyrnu.

Am flynyddoedd, roedd Steve yn caru Laura, ei gymydog. Melys, hardd, a phoblogaidd, doedd Laura ddim yn rhan o Steve.

ateb Steve? Creodd beiriant a drawsnewidiodd ef yn Stefan Urkelle hynod olygus a swynol. Cyn bo hir, roedd Laura benben â Stefan.

Aeth y sioe ymlaen am naw tymor, ac yn y diwedd, mae Laura yn syrthio i’r Steve go iawn, ac maen nhw’n priodi ac yn cael plentyn.<3

Mewn ffordd, mae Hematite yn fy atgoffa o beiriant amser Steve. Gall dawelu egni negyddol, tawelu pryder, a thrawsnewid amgylchedd pryderus yn un llonydd.

Gan ddefnyddio meintiau magnetig ein yin ac yang mewnol,Mae hematite yn ysgogi canolbwyntio ac yn gwella cof. Mae llawer o bobl yn credu bod Hematite yn eich helpu i fod yn fwy rhesymegol, felly os oes angen hwb arnoch mewn sgiliau datrys problemau, gallwch ddefnyddio'r grisial hwn.

Red Jasper

Mae Jasper wedi'i ddefnyddio i wella ers hynny. yr hen amser. Yn cael ei adnabod fel y Maen Dygnwch, mae Siasbar Coch, fel pob iasbis arall, yn cysylltu â'r ddaear ac yn sefydlogi egni'r corff corfforol.

Syrthni, lefelau isel o weithgarwch, brwdfrydedd isel, ac angen ar gyfer ysgogiad cyson gellir datrys y cyfan trwy ddefnyddio'r garreg Jasper Coch i gydbwyso'r chakra gwraidd.

Mae'n atseinio gyda'r tri chakras isaf, felly gallwch ei ddefnyddio ar gyfer cydbwyso'r chakras plexws sacrol a solar hefyd. Manteision eraill y garreg hon:

 • Gwella dygnwch cyffredinol
 • Cydbwyso emosiynau
 • Yn helpu rhywun i ddwyn i gof bywydau yn y gorffennol
 • Rhoi hwb o adrenalin<10
 • Cymhorthion i amlygu creadigrwydd

Bydd defnyddio Jasper Coch mewn arferion iachau yn helpu i adeiladu sylfaen sefydlog fel y gallwch chi osod eich hun ar y llwybr sy'n teimlo'n iawn i chi heb ofn na phoeni.

Cerrig Chakra Sacral

Mae'r chakra sacral yn 'gorff emosiynol' ac yn cael ei rwystro'n gyflym gan ofn, yn enwedig ofn marw. Oherwydd ei fod yn cael ei gynrychioli gan ddŵr, mae'r ganolfan sacral yn ymwneud â llif a hyblygrwydd.

Pan fydd y chakra sacrol yn anghytbwys, efallai y byddwch chi'n teimlo nad ydych chi'n gysylltiedig ag eraill ady hun. Gall poen yng ngwaelod y cefn, problemau ffrwythlondeb, a phroblemau arennau godi hefyd.

Os yw'r maes hwn yn orweithgar, efallai y byddwch chi'n delio â dibyniaeth neu ddibyniaeth, diffyg creadigrwydd, neu hyd yn oed libido isel. Efallai y byddwch yn cael trafferth gyda hunanhyder.

Mae cerrig chakra a all helpu i gydbwyso'r chakra gwraidd fel arfer yn lliw oren. Mae hwn yn faes lle dwi'n dueddol o ddisgyn allan o sync, felly dwi'n cadw Orange Carnelian a Tiger's Eye wrth law fel arfer.

Orange Carnelian

Orange Carnelian yw fy 'go-to' ar gyfer materion chakra sacral gan ei fod yn cydbwyso canolfannau chakra gorweithgar ac anweithredol. Gall fod yn anodd penderfynu pa un yw p'un, felly mae 'gwellhad popeth' yn hanfodol yn eich casgliad o grisialau a cherrig.

Fel carreg hynafol, defnyddiwyd y Carnelian i amddiffyn y farw ar eu taith i'r byd ar ôl marwolaeth, ond rwy'n ei weld fel carreg o ddewrder. Mae trawma emosiynol a phoen i gyd yn cael eu chwalu gan Orange Carnelian gan ei fod yn cydbwyso'ch chakras. Mae cysylltiadau teuluol yn cael eu cryfhau hefyd.

Am gychwyn ar lwybr bywyd newydd? Gall y garreg chakra hon eich cysylltu â'r grym egni i wneud hynny.

Cyn belled ag y mae materion corfforol yn mynd, defnyddir Carnelian i drin problemau gyda'r cefn isaf, arthritis, ac iselder. Gall hefyd gyflymu iachâd esgyrn a gwella amsugno fitaminau. Gellir ei ddefnyddio hefyd i drin problemau chakra gwraidd, felly pryniant ‘dau-am-un’ yw hwn ar un ystyr.

Tiger’s Eye
Randy Stewart
Randy Stewart
Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol, yn arbenigwr ysbrydol, ac yn eiriolwr ymroddedig dros hunanofal. Gyda chwilfrydedd cynhenid ​​​​am y byd cyfriniol, mae Jeremy wedi treulio'r rhan orau o'i fywyd yn treiddio'n ddwfn i feysydd tarot, ysbrydolrwydd, niferoedd angylion, a'r grefft o hunanofal. Wedi’i ysbrydoli gan ei daith drawsnewidiol ei hun, mae’n ymdrechu i rannu ei wybodaeth a’i brofiadau trwy ei flog cyfareddol.Fel un sy'n frwd dros tarot, mae Jeremy yn credu bod gan y cardiau ddoethineb ac arweiniad aruthrol. Trwy ei ddehongliadau craff a'i fewnwelediadau dwys, mae'n anelu at ddatgrinio'r arfer hynafol hwn, gan rymuso ei ddarllenwyr i lywio eu bywydau gydag eglurder a phwrpas. Mae ei ymagwedd reddfol at tarot yn atseinio â cheiswyr o bob cefndir, gan ddarparu safbwyntiau gwerthfawr a llwybrau goleuo at hunanddarganfyddiad.Wedi'i arwain gan ei ddiddordeb dihysbydd mewn ysbrydolrwydd, mae Jeremy yn archwilio arferion ac athroniaethau ysbrydol amrywiol yn barhaus. Mae'n plethu dysgeidiaeth sanctaidd, symbolaeth, a hanesion personol yn fedrus i daflu goleuni ar gysyniadau dwys, gan helpu eraill i gychwyn ar eu teithiau ysbrydol eu hunain. Gyda’i arddull dyner ond dilys, mae Jeremy yn annog darllenwyr yn dyner i gysylltu â’u hunain mewnol a chofleidio’r egni dwyfol sydd o’u cwmpas.Ar wahân i'w ddiddordeb brwd mewn tarot ac ysbrydolrwydd, mae Jeremy yn credu'n gryf yng ngrym angelniferoedd. Gan dynnu ysbrydoliaeth o'r negeseuon dwyfol hyn, mae'n ceisio datrys eu hystyron cudd a grymuso unigolion i ddehongli'r arwyddion angylaidd hyn ar gyfer eu twf personol. Trwy ddatgodio’r symbolaeth y tu ôl i rifau, mae Jeremy yn meithrin cysylltiad dyfnach rhwng ei ddarllenwyr a’u tywyswyr ysbrydol, gan gynnig profiad ysbrydoledig a thrawsnewidiol.Wedi’i ysgogi gan ei ymrwymiad diwyro i hunanofal, mae Jeremy yn pwysleisio pwysigrwydd meithrin eich llesiant eich hun. Trwy ei archwiliad ymroddedig o ddefodau hunanofal, arferion ymwybyddiaeth ofalgar, ac ymagweddau cyfannol at iechyd, mae'n rhannu mewnwelediadau amhrisiadwy ar fyw bywyd cytbwys a boddhaus. Mae arweiniad tosturiol Jeremy yn annog darllenwyr i flaenoriaethu eu hiechyd meddwl, emosiynol, a chorfforol, gan feithrin perthynas gytûn â nhw eu hunain a’r byd o’u cwmpas.Trwy ei flog cyfareddol a chraff, mae Jeremy Cruz yn gwahodd darllenwyr i gychwyn ar daith ddofn o hunanddarganfyddiad, ysbrydolrwydd, a hunanofal. Gyda'i ddoethineb greddfol, ei natur dosturiol, a'i wybodaeth helaeth, mae'n gwasanaethu fel golau arweiniol, gan ysbrydoli eraill i gofleidio eu gwir eu hunain a dod o hyd i ystyr yn eu bywydau beunyddiol.