Canllaw Cyfraith Dirgryniad: Sut i Reoli Dirgryniadau Cyffredinol

Canllaw Cyfraith Dirgryniad: Sut i Reoli Dirgryniadau Cyffredinol
Randy Stewart

Dydw i ddim yn gal betio fel arfer ond byddwn i'n gosod cwpl o gannoedd da a betio eich bod chi wedi clywed am y Gyfraith Atyniad ond ydych chi wedi clywed am y Gyfraith Dirgryniad?

Mae yna yn ddeuddeg o Gyfreithiau Byd-eang gwahanol mewn gwirionedd a Deddf Dirgryniad yw'r ail ac o bosibl un o'r rhai pwysicaf, gan ei bod yn treiddio i bob deddf arall.

Mae poblogrwydd y Gyfraith Atyniad wedi taflu’r deddfau cyffredinol hyn i lwybrau mwy o bobl nag erioed o’r blaen ond mae llawer yn dal i fod heb wybod am y lleill a sut y gallwch chi ddefnyddio eu hegwyddorion i ddyrchafu eich bywyd, eich sefyllfa a’ch sefyllfa. bod yn emosiynol.

Felly beth yw'r deuddeg deddf gyffredinol wahanol?

 1. Deddf Undod Dwyfol
 2. Cyfraith Dirgryniad
 3. Cyfraith Gohebiaeth
 4. Cyfraith Atyniad
 5. Deddf Gweithredu wedi’i Ysbrydoli
 6. Deddf Trawsnewid Ynni’n Barhaol
 7. Cyfraith Achos ac Effaith
 8. Cyfraith Iawndal
 9. Cyfraith Perthnasedd
 10. Deddf Pegynoldeb
 11. Cyfraith Rhythm
 12. Cyfraith Rhyw

Gall deall y cyfreithiau hyn fod o gymorth chi wrth newid eich persbectif a'ch agwedd at fywyd yn gadarnhaol.

Felly beth yw cyfraith dirgryniad a sut gallwch chi ei defnyddio i newid eich llwybr a'ch croeso mewn bywyd i ddymuniad ac angen? Mae cyfraith dirgryniad yn ymwneud, wel, dirgrynu.

Mae yno yn yr enw. Fodd bynnag, nid ydym yn golygu'r math o ddirgryniad sydd gennych ochr yn ochr â'ch canwr cell ond yn hytrach yr amlder bob unamlder i ddim diwedd.

Maethu Eich Corff

Bydd maethu'ch corff â bwydydd cyfan fel llysiau gwyrdd, ffrwythau a bwydydd ffres yn gwneud i'ch corff deimlo'n dda. Gwella'ch egni a sut mae'ch corff yn teimlo. Dydw i ddim yn hoffi dweud wrth bobl pa fwydydd i'w hosgoi ond gallaf ddweud wrthych pa fwydydd i gyfyngu ychydig arnynt.

Bwydydd hen, prydau trwm, bwydydd â blas artiffisial, a bwyd nad yw'n fwyd mewn gwirionedd (os rydych chi'n gwybod beth rydw i'n ei olygu) yw'r mathau o faeth y dylem eu cadw cyn lleied â phosibl. Nid ydynt yn gwneud i'n cyrff deimlo'n dda yn y tymor hir a gall gor-fwyta'r bwydydd 'isel' hyn leihau ein dirgryndod.

Myfyrdod

Gall myfyrdod fod yn ffordd wych i i ni ymarfer a gwella ein hamynedd, gwella ein gallu i reoleiddio ein hemosiynau, a’n helpu i brosesu’r pethau sy’n digwydd yn ein bywydau ar hyn o bryd yn fwy iach.

Nid yw’n gyfrinach bod ein meddyliau a’n teimladau yn cael effaith ddwys ar ein dirgrynu. Felly gall cymryd yr amser i fyfyrio leddfu straen a'n helpu i weithio trwy bethau, rhoi'r gorau iddi, a chynyddu ein hamlder.

Dileu Sefyllfaoedd Dirgryniad Isel o'ch Bywyd

Gall hwn fod yn un o y technegau anoddaf i'w rhoi ar waith. Dros amser byddwch yn dod yn fwy sensitif i sut mae rhai sefyllfaoedd a phobl yn gwneud i chi deimlo. Mae'r byd allanol yn cael cymaint o effaith ar ein hamlder dirgrynol ag ar ein byd mewnol.

Ar ôl i chi ddechrauadnabod y dylanwadau allanol sy'n effeithio arnoch yn negyddol gallwch ddechrau eu tynnu, neu o leiaf gyfyngu ar eich cysylltiad â nhw. Nid yw pob person a sefyllfa yn hawdd i'w tynnu o'n bywydau yn gyfan gwbl. Fodd bynnag, gall hyd yn oed gyfyngu ar y cyswllt sydd gennych gynyddu eich amlder.

Treulio Amser Mewn Natur

Mynd i'r awyr iach a threulio amser mewn gwir natur yw un o'r ffyrdd hawsaf o wella'ch natur. amlder dirgrynol. I'r rhai ohonom sy'n byw yn y wlad, gall hyn fod mor hawdd â chamu allan i'ch iard gefn, llithro oddi ar eich esgidiau, a gadael i'r haul (neu hyd yn oed y glaw) orchuddio'ch croen.

I'r rhai ohonom sy'n byw mewn ardaloedd mwy adeiledig, yn gwybod nad oes rhaid i chi heicio mynydd. Mae'r parc lleol yn gweithio cystal. Cyn belled â'ch bod chi'n teimlo wedi'ch amgylchynu gan natur, gallwch chi glywed yr adar, a theimlo'r awel yn rhuthro dros eich corff byddwch chi'n codi'ch dirgryniadau.

Diolchgarwch Ymarfer

Bod yn ddiolchgar am yr hyn rydych chi'n barod cael a phrofiad yw un o'r ffyrdd hawsaf o godi eich dirgryniadau. Gallwch wneud hyn ochr yn ochr â chyfryngu, defnyddio cadarnhad diolch yn y bore, neu gael dyddlyfr diolch yn benodol am nodi'r hyn yr ydych yn ddiolchgar amdano bob dydd.

Bydd cydnabod y daioni sydd gennych eisoes yn treiddio i'ch meddyliau a theimladau. Bydd hyn yn effeithio ar y ffordd yr ydych yn ymddwyn ac, yn enwedig os ydychgan amlygu, dechreuwch eich helpu i greu'r bywyd yr ydych yn ei garu.

Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar

Mae gan ein meddyliau arferiad gwirioneddol o grwydro. Ydych chi erioed wedi bwyta swper ac yna'n sydyn iawn fe wnaethoch chi daro gwaelod y bowlen a phrin y gallwch chi gofio bwyta'ch pryd? Ie, wel dyma'r gwrthwyneb yn union i ymwybyddiaeth ofalgar.

Gall dod yn fwy ystyriol yn eich bywyd o ddydd i ddydd eich helpu i aros yn bresennol ym mhob eiliad. Cynyddu eich gwerthfawrogiad o'ch bywyd a theimlo'n llai fel eich bod ar beilot awtomatig drwy'r amser. Rhai arferion ystyriol y gallwch chi eu cychwyn a all helpu i godi eich dirgryndod yw:

 • Bwyta'n Feddal
 • Cerdded Ystyriol
 • Magu'n Feddwl
 • Myfyrdod<4
 • Ioga

Creu Bwrdd Gweledigaeth

Mae creu bwrdd gweledigaeth nid yn unig yn cynyddu eich creadigrwydd ond hefyd yn rhoi cynrychiolaeth gorfforol i chi o beth bynnag yr ydych am godi eich dirgryniadau o gwmpas. Ar gyfer amlygu, crëwch fwrdd gweledigaeth sy'n cynrychioli'r union bethau rydych chi eu heisiau. Er diolch, crëwch fwrdd gweledigaeth sy'n dangos yr holl bethau sydd gennych chi eisoes a'r bobl rydych chi'n eu caru.

Does dim rhaid iddo fod yn ffansi, ond os ydych chi eisiau mynd allan peidiwch â gadael i mi eich rhwystro. Bydd darn syml o gerdyn gyda delweddau wedi'u hargraffu o'ch cyfrifiadur, wedi'u torri allan o gylchgrawn, neu luniau rydych chi wedi'u tynnu eich hun yn gwneud y tric yn braf.

Canmoliaeth Lavishly

Y geiriau rydych chi'n eu defnyddio drosoch eich hun ac eraill yn cael effaith fawr arlefel eich dirgryniad. Os ydych chi'n mynd i lawr arnoch chi'ch hun yn gyson neu'n hel clecs am eraill bydd eich dirgryniadau yn adlewyrchu hyn yn negyddol. Newidiwch hwn a dywedwch wrthych eich hun beth rydych chi'n ei garu amdanoch chi'ch hun, dywedwch wrth eraill beth rydych chi'n ei garu amdanyn nhw. Os oes gan ddieithryn wisg hyfryd, dywedwch wrtho.

Bydd meddyliau cas a chas nid yn unig yn llusgo eraill i lawr ond hefyd chithau gyda nhw. Mae'r hen ymadrodd 'os nad oes gennych unrhyw beth braf i'w ddweud, peidiwch â dweud dim byd o gwbl' yn berffaith ar gyfer hyn.

Byw Gyda Chyfraith Dirgryniad

Mae cyfraith dirgrynu yn agor ein llygaid a chalonnau i'n bydysawd ar lefel llawer dyfnach na dim ond y byd y gallwn ei weld. Mae'n dweud wrthym ein bod yn fwy na dim ond bod yn unigol yn gweithio ein ffordd trwy ein bywydau dynol a bod ein bodolaeth yn symud yn barhaus, yn rhyngweithio, ac yn effeithio ar bopeth o'n cwmpas.

Deall y gyfraith dirgrynu yw'r cam cyntaf i alinio pwy ydych chi, beth yw eich barn, a sut rydych chi'n ymddwyn gyda'r union fywyd rydych chi'n dymuno ei gael.

Yn ei hanfod, mae’n ymwneud â’n dysgu ni sut i fyw bodolaeth hapusach a chadarnhaol. Sut i ddefnyddio ein dirgryniadau, ar lefel atomig, i alinio â'n dymuniadau a'n dyheadau.

endid sy'n bodoli yn ein bydysawd yn dirgrynu yn.

Yn debyg iawn i’r holl ddeddfau cyffredinol eraill, mae egwyddorion Cyfraith Dirgryniad wedi cael eu harfer a’u dilyn gan wahanol ddiwylliannau dros y canrifoedd.

Felly, a ydych chi'n barod i ddarganfod sut y gallai'r gyfraith gyffredinol hynafol hon fod o fudd i chi, a sut y gallwch chi ei phlethu i'ch dyddiau'n rhwydd? Roeddwn i'n gwybod y byddech chi'n dweud ie, felly gadewch i ni fwrw ymlaen ag ef!

Beth yw Cyfraith Dirgryniad?

Mae'r ail gyfraith gyffredinol, y gyfraith dirgrynu, yn nodi bod pob Gan ei fod o fewn ein bydysawd, mae pob atom, pob gwrthrych, a phob peth byw yn dirgrynu yn ei amlder ei hun ac yn symud yn gyson. mae ganddo ei egni ei hun. Gwnaeth llawer ohonom yr arbrawf gwyddoniaeth ‘cloc tatws’ yn yr ysgol ac mae hyn ei hun yn profi bod rhywbeth mor statig â thatws yn cynnwys digon o egni i gadw cloc yn tician neu i oleuo bwlb.

Mae gwyddoniaeth ei hun yn cytuno ag union sail y gyfraith dirgrynu. Mae popeth yn egni a dim byd yn llonydd. Mae'r union atomau sy'n ein gwneud ni, a phopeth o'n cwmpas, beth ydyn nhw, mewn cyflwr cyson o fflwcs.

Pylsio a churo yn erbyn ei gilydd. Yr unig wahaniaeth rhyngom ni a'n desg gyfrifiadurol yw bod ein hamledd dirgrynol yn llawer uwch nag un darn o bren.

Mae hyd yn oed ein meddyliau, yn ôl y gyfraith dirgrynu, wedieu hamledd dirgrynol eu hunain. Ein meddyliau a'n teimladau sy'n effeithio ar amlder ein corff sydd, yn ei dro, yn pennu sut y gallwch chi brofi'ch bywyd a'r pethau rydyn ni'n eu denu atom ni. Os nad yw'r hyn yr ydym yn ei ddymuno yr un mor aml â ni, ni fyddwn byth yn gallu cyd-fynd ag ef.

Rwy'n gwybod y gall hyn i gyd swnio ychydig yn hipi-dippy ac yn bell. Yr enghraifft orau y gallaf feddwl amdani i egluro'n wirioneddol sut mae'r dirgryniadau hyn yn gweithio yw fforch diwnio.

Dywedwch fod gennych ddwy fforch diwnio. Mae'r ddau yn union yr un fath. Fodd bynnag, dim ond un rydych chi'n ei daro. Mae'r fforch diwnio yn dechrau mwmian gyda'i egni dirgrynol, gan anfon tonnau sain o amgylch yr ystafell. Yn ei dro, bydd yr ail fforch diwnio yn dechrau dirgrynu a chynhyrchu'r un tonnau sain.

Dyma sut y gall rhywbeth mor fach â'ch meddyliau effeithio ar bopeth o'ch cwmpas.

A ydych chi'n cael diwrnod drwg? Bydd yr egni anghyson, negyddol hwnnw'n dechrau effeithio ar bopeth y byddwch chi'n dod i gysylltiad ag ef. Efallai y byddwch yn gwneud mwy o gamgymeriadau, yn tywyllu hwyliau rhywun arall, a hyd yn oed yn gwahodd sefyllfaoedd mwy, mwy cyfnewidiol i'ch gofod.

Deddf Dirgryniad yn erbyn Cyfraith Atyniad

Deddf dirgryniad a y mae deddf attyniad yn ddeddfau cyffredinol sydd wedi eu cyssylltu yn ddwfn iawn. Mae cyfraith atyniad yn nodi y bydd yr hyn rydyn ni'n ei roi allan i'r byd, gan ddefnyddio ein meddyliau a'n hemosiynau, yn dod yn ôl atom yn y pen draw.

Fodd bynnag, heb ddyfnachdealltwriaeth o gyfraith dirgryniad, sy'n gyfraith sylfaenol, mae egwyddorion tebyg-am-debyg y gyfraith atyniad yn disgyn yn wastad.

Felly, na, nid ydynt yn union yr un peth ond mae angen y ddau arnoch nhw, yn enwedig os ydych chi wrthi'n ceisio amlygu.

Heb ddealltwriaeth o sut mae ein hegni dirgrynol yn adweithio, sut rydym yn rheoli ein hegni dirgrynol (yn fwriadol neu'n anfwriadol), a sut y gallwn gynyddu ein hamledd dirgrynol byddwn bob amser yn canfod bod cyfraith atyniad yn griw o mumbo jumbo sy'n arwain yn unman ond siom.

Y gwahaniaeth mwyaf rhwng y ddau yw bod y gyfraith dirgrynu yn gyfraith sylfaenol, tra bod y gyfraith atyniad yn un eilradd.

Mae hyn yn golygu i ni, ar lefel bersonol, y gallwn ddefnyddio pŵer ac effeithiau cadarnhaol deddf sylfaenol heb ryngweithio'r gyfraith eilaidd. Ac eto mae angen dealltwriaeth o'r cynradd ar is-ddeddf i weithio i ni.

Ai Cyfraith Dirgryniad yw'r Go Iawn?

Ie, o brofiadau cofnodedig a thystiolaeth wyddonol yw craidd y mae cyfraith dirgrynu yn real. Mae ffiseg cwantwm, sy'n faes ymchwil a darganfyddiad meddygol uchel ei barch, yn nodi bod pob gronyn sy'n bodoli yn ein bydysawd wedi'i wneud o egni ac mewn cyflwr newidiol cyson o fflwcs.

Rwy'n siŵr eich bod wedi dysgu yn yr ysgol sut mae atomau'n bownsio o gwmpas, byth yn aros yn llonydd. Dyma gyfraith dirgryniad yn y gwaith.

Nawr efallai na fydd pawb yn credu ein lefel dirgrynol. Gall y syniad bod ein hunion egni yn effeithio ar y ffordd yr ydym yn profi ein bywydau fod ychydig yn ormod i rai pobl ei ddeall.

Ddim allan o feddwl dwp, ond mae llawer o bethau eraill yn gallu newid y ffordd rydyn ni'n caniatáu i ni ein hunain weld y byd. Gall crefydd fod yn ffactor mawr. Yn enwedig os yw'n golygu rhoi'r gorau i'r syniad bod yna gynllun mawr yn ei le yn barod diolch i Dduw sy'n goruchwylio.

Mae cyfraith dirgrynu yn torri’r safbwyntiau hynny â’r syniad bod gennym ni, fel endid organig yn ein bydysawd, reolaeth dros y da a’r drwg. Mae llwybr ein bywydau yn cael ei benderfynu’n gyfan gwbl diolch nid yn unig i’n penderfyniadau gwirfoddol, ond hefyd i’r ffordd yr ydym yn meddwl, yn teimlo, ac yn ymddwyn.

Y gwir amdani yw a ydych yn barod i gymryd yr awenau a derbyn nad yw pethau'n digwydd i chi ond yn hytrach eu bod yn digwydd o'ch herwydd chi.

Sut Ydw i'n Defnyddio'r Gyfraith Dirgryniad?

Gall penderfynu defnyddio pŵer y Gyfraith dirgryniad deimlo fel un o'r penderfyniadau mwyaf llethol a wnaethoch erioed. Gall y cam mawr hwn weld cwrs eich bywyd yn newid yn ddramatig iawn, ond nid yw heb aberth.

Bydd yn rhaid i chi ddysgu sut i sied beth bynnag sy'n eich dal yn ôl ac weithiau, dim ond gweithio allan beth yw hynny. yn gallu bod yn hynod o boenus. Fodd bynnag, mae hwn hefyd yntaith hynod gyffrous yr ydych ar fin cychwyn arni ac un na fyddwch yn edrych yn ôl arni.

Felly sut ydych chi'n defnyddio cyfraith dirgrynu? Beth all y gred hon sy'n edrych yn hudolus ei wneud i chi a'ch sefyllfa? Wel, dydw i ddim eisiau cael y byd mawr i gyd arnoch chi ond eich dychymyg chi yw'r unig gyfyngiad ar yr hyn y gallwch chi ei gyflawni.

Ond dyma rai o'r pethau mwyaf cyffredin y gallwch chi ddefnyddio'r gyfraith. dirgrynu yn eich bywyd.

Datganoli

Mae amlygu yn cael llawer o sylw yn y cyfryngau modern ar hyn o bryd. Bydd unrhyw un sydd wedi sgrolio trwy TikTok wedi dod ar draws o leiaf un fideo am sut y dangosodd y crëwr ei freuddwydion a sut y gallwch chi ei wneud hefyd.

Ac os ydych chi eisoes yn gyfarwydd â'r gyfraith atyniad efallai eich bod wedi'i rhoi mae'n gwib eich hun. Fodd bynnag, fel y gwyddoch nawr heb gyfraith dirgryniad, dim ond addewid mawr gwag yw'r gyfraith atyniad.

Unwaith y byddwch chi'n deall bod angen i chi godi'ch egni dirgrynol i gyd-fynd â'r pethau rydych chi'n dymuno eu hamlygu, gallwch deimlo ei fod wedi neidio ar drên nwyddau ac yn hyrddio tuag at bosibilrwydd disglair eich breuddwyd.

Eich meddyliau yw eich offeryn dirgrynol mwyaf pwerus wrth amlygu ac maen nhw'n rhywbeth y mae angen i chi fod yn ofalus iawn â nhw.

Cymerwch gariad er enghraifft. Os ydych chi’n hiraethu am eich cymar enaid a daliwch ati i feddwl ‘Dwi angen rhywun i garu’ beth sy’n ymddangos yn weddol uniongyrcholmeddwl mewn gwirionedd yw meddwl sy'n rhoi eich diffyg cariad, eich anobaith am gariad allan i'r bydysawd.

Rwy'n gwybod, mae'n ymddangos yn wrthreddfol, ond arhoswch gyda mi yma. Mae angen i hyd yn oed eich meddyliau am awydd fod yn rhydd o anobaith, ofn, a diffyg. Mae'r emosiynau negyddol hyn yn llai aml na'r hyn yr ydych yn ei ddymuno ac mae angen i chi eu codi.

Rheoli Emosiynau

Yn gyntaf, mae'n rhaid i mi ddweud wrthych nad oes y fath beth â 'theimlad drwg' . Oes, mae yna emosiynau amlder negyddol ond byth yn teimlo fel eich bod yn methu os oes gennych emosiynau nad ydynt yn gadarnhaol. Mae'r rhain i gyd yn rhan o'r profiad dynol a byddwn yn onest ychydig yn bryderus pe na baech byth yn eu teimlo.

Gweld hefyd: 7 Breuddwydion Mwyaf Cyffredin Am Geir a'u Hystyron

Fodd bynnag, gall defnyddio cyfraith dirgryniad eich helpu i adnabod yr emosiynau hyn a gweithio trwyddynt yn gyflymach. Trwy beidio â gadael iddynt aros a chrynhoi rydych yn cydnabod eich cyflwr presennol ac yna'n llithro'n ôl i'ch amledd dirgrynol uwch.

Mae positifrwydd gwenwynig yn beth go iawn, yn enwedig gyda'r fath bwyslais ar deimlo'n hapus a siriol bob amser. amser diolch i gyfraith ffyniannus cymuned atyniad. Nid ydym yma am hynny. Ni fyddwch byth yn teimlo 100% ar gyfer eich bywyd dynol cyfan ar y ddaear hon.

Gall cyfraith dirgryniad fod yn arf i'ch helpu i lifo trwy'r eiliadau hyn, heb fynd yn sownd mewn cylchoedd gwastadol o negyddiaeth ac isel. amlder. Sydd, dros gyfnod estynedig, yn gallu bodniweidiol.

Llywio Perthnasoedd a Sefyllfaoedd

Po fwyaf cytûn y byddwch yn dod â'ch amledd dirgrynol eich hun, yr hawsaf fydd hi i chi adnabod rhai rhywun arall. Gall hyn ddod yn ddefnyddiol iawn i'ch helpu chi i benderfynu a yw rhai sefyllfaoedd o berthnasoedd yn berthnasol i chi mewn gwirionedd.

Does dim byd mwy rhydd na cherdded i mewn i ystafell, teimlo'n amledd isel, a methu'ch ffordd allan o'r fan honno. Mae'r un peth yn wir am gwrdd â rhywun sydd ag egni dirgrynol uwch. Byddwch chi'n teimlo hyn yn greiddiol i chi, efallai y byddwch chi'n naws da iawn gyda nhw, ac mae popeth yn llifo'n rhwydd.

Mae cyfraith dirgrynu yn gymaint mwy na dim ond amlygu breuddwyd. Gall fod yn ymwneud â hunan-amddiffyn a dod o hyd i'ch pobl ar lefel llawer dyfnach.

Gwella Eich Iechyd Corfforol a Meddwl

Os ydym am gredu bod pob cell ac atom yn symud yn gyson, rhaid i'r un peth fod am ein cyrff. Felly os yw'r union gelloedd egni yn eich corff yn dirgrynu ar amledd isel byddwch yn dechrau ei deimlo ym mhob meddwl a gweithred a brofwch.

Nid yn unig y bydd y weithred o gynyddu eich egni dirgrynol personol yn gwneud. rydych chi'n teimlo'n well yn feddyliol ac yn emosiynol ond bydd yn cael effaith ganlyniadol ddifrifol ar eich iechyd corfforol.

Rwy'n golygu nad oes neb eisiau mynd am jog ar ôl treulio 3 diwrnod yn cuddio rhag y byd o dan y duvet. Fodd bynnag, os ydych chi wedi treulio'r bore cyfan yn symud, canu,a bod yn garedig i chi'ch hun. Mae'r syniad o fynd allan yn ymddangos yn llawer haws.

Gweld hefyd: 5 Arwyddion Pwerus I'r Archangel Gabriel estyn Allan Atat

9 Technegau i Godi Eich Dirgryniad

Nawr mae'n bryd dod i lawr i'r rhan bwysig. Rwyf wedi dweud wrthych bopeth sydd angen i chi ei wybod am sut mae cyfraith dirgryniad yn gweithio ac ar gyfer beth y gallwch ei ddefnyddio. Nawr mae'n debyg eich bod chi eisiau gwybod sut i gynyddu eich amlder dirgrynol fel y gallwch chi ddechrau byw'r bywyd rydych chi wir eisiau ei wneud.

Efallai bod rhai o'r technegau hyn eisoes yn rhywbeth rydych chi'n ei wneud yn eich un chi ar hyn o bryd, ond os nad ydw i 'Rydw i yma i roi gwybod i chi nad oes yr un ohonynt yn wallgof. Does dim ‘bwyta afal o ardd Eden o’r math o dechneg amhosibl. Maen nhw i gyd yn bethau syml y gallwch chi eu plethu'n hawdd i'ch dyddiau i ddechrau alinio'ch egni dirgrynol â'r ffordd rydych chi wedi dychmygu byw, meddwl a theimlo erioed.

Ymarfer Hunanofal

Does dim gwadu bod hunanofal yn gwneud i chi deimlo'n dda. Cymryd bath, ei wneud yn ddigwyddiad. Nid prysgwydd pum munud yn unig yn y twb. Ewch allan y canhwyllau hynny, a defnyddiwch y bath swigod crand rydych chi wedi bod eisiau ei ddefnyddio erioed.

Does dim rhaid i ychydig o hunanofal fod yn beth ffansi gwywo. Gwnewch yn siŵr eich bod o leiaf yn ymdrin â hanfodion hunanofal. Brwsiwch eich dannedd, yfwch ddŵr, cribwch eich gwallt, a cheisiwch gael ychydig o heulwen ar eich croen bob dydd.

Y teimlad a gewch pan fyddwch yn gwybod eich bod yn gofalu amdanoch eich hun yn gorfforol yn y ffordd y dylech codwch eich
Randy Stewart
Randy Stewart
Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol, yn arbenigwr ysbrydol, ac yn eiriolwr ymroddedig dros hunanofal. Gyda chwilfrydedd cynhenid ​​​​am y byd cyfriniol, mae Jeremy wedi treulio'r rhan orau o'i fywyd yn treiddio'n ddwfn i feysydd tarot, ysbrydolrwydd, niferoedd angylion, a'r grefft o hunanofal. Wedi’i ysbrydoli gan ei daith drawsnewidiol ei hun, mae’n ymdrechu i rannu ei wybodaeth a’i brofiadau trwy ei flog cyfareddol.Fel un sy'n frwd dros tarot, mae Jeremy yn credu bod gan y cardiau ddoethineb ac arweiniad aruthrol. Trwy ei ddehongliadau craff a'i fewnwelediadau dwys, mae'n anelu at ddatgrinio'r arfer hynafol hwn, gan rymuso ei ddarllenwyr i lywio eu bywydau gydag eglurder a phwrpas. Mae ei ymagwedd reddfol at tarot yn atseinio â cheiswyr o bob cefndir, gan ddarparu safbwyntiau gwerthfawr a llwybrau goleuo at hunanddarganfyddiad.Wedi'i arwain gan ei ddiddordeb dihysbydd mewn ysbrydolrwydd, mae Jeremy yn archwilio arferion ac athroniaethau ysbrydol amrywiol yn barhaus. Mae'n plethu dysgeidiaeth sanctaidd, symbolaeth, a hanesion personol yn fedrus i daflu goleuni ar gysyniadau dwys, gan helpu eraill i gychwyn ar eu teithiau ysbrydol eu hunain. Gyda’i arddull dyner ond dilys, mae Jeremy yn annog darllenwyr yn dyner i gysylltu â’u hunain mewnol a chofleidio’r egni dwyfol sydd o’u cwmpas.Ar wahân i'w ddiddordeb brwd mewn tarot ac ysbrydolrwydd, mae Jeremy yn credu'n gryf yng ngrym angelniferoedd. Gan dynnu ysbrydoliaeth o'r negeseuon dwyfol hyn, mae'n ceisio datrys eu hystyron cudd a grymuso unigolion i ddehongli'r arwyddion angylaidd hyn ar gyfer eu twf personol. Trwy ddatgodio’r symbolaeth y tu ôl i rifau, mae Jeremy yn meithrin cysylltiad dyfnach rhwng ei ddarllenwyr a’u tywyswyr ysbrydol, gan gynnig profiad ysbrydoledig a thrawsnewidiol.Wedi’i ysgogi gan ei ymrwymiad diwyro i hunanofal, mae Jeremy yn pwysleisio pwysigrwydd meithrin eich llesiant eich hun. Trwy ei archwiliad ymroddedig o ddefodau hunanofal, arferion ymwybyddiaeth ofalgar, ac ymagweddau cyfannol at iechyd, mae'n rhannu mewnwelediadau amhrisiadwy ar fyw bywyd cytbwys a boddhaus. Mae arweiniad tosturiol Jeremy yn annog darllenwyr i flaenoriaethu eu hiechyd meddwl, emosiynol, a chorfforol, gan feithrin perthynas gytûn â nhw eu hunain a’r byd o’u cwmpas.Trwy ei flog cyfareddol a chraff, mae Jeremy Cruz yn gwahodd darllenwyr i gychwyn ar daith ddofn o hunanddarganfyddiad, ysbrydolrwydd, a hunanofal. Gyda'i ddoethineb greddfol, ei natur dosturiol, a'i wybodaeth helaeth, mae'n gwasanaethu fel golau arweiniol, gan ysbrydoli eraill i gofleidio eu gwir eu hunain a dod o hyd i ystyr yn eu bywydau beunyddiol.