9 Llyfr Chakra Gorau i Ddyfnhau'ch Chakras yn 2023

9 Llyfr Chakra Gorau i Ddyfnhau'ch Chakras yn 2023
Randy Stewart

Y system chakra yw un o fy hoff bynciau erioed i ysgrifennu amdano. Yn bennaf oherwydd mai ychydig o bobl sy'n gwybod am ei bwysigrwydd a gall rhannu'r hyn rwy'n ei wybod am ein canolfannau ynni arwain at newid gydol oes.

Dywedodd Tao Te Ching “Pan fydd y myfyriwr yn barod bydd yr athro'n ymddangos. Pan fydd y myfyriwr yn wirioneddol barod… Bydd yr athro yn Diflannu.” Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth eich bod wedi baglu ar yr erthygl hon am reswm.

Tra ar fy nhaith i ddeall sut mae pob olwyn ynni yn gweithio, darllenais lawer a llawer o lyfrau chakra.

Roedd rhai yn diflas ac wedi'i lenwi â fflwff neu wybodaeth anghywir. Roedd eraill yn ddiddorol ond heb achosi newid go iawn.

Diolch byth, roedd rhai a helpodd fi i sicrhau cydbwysedd ac iachâd diffuant. Felly, mae'n ddiogel dweud bod darllen chakra wedi'i daro a'i golli ar y cyfan.

Am y rheswm hwn y penderfynais ysgrifennu'r erthygl hon. Fy ngobaith yw y bydd yn ganllaw i eraill ar lwybr ysbrydol tebyg, yn chwynnu trwy 'ddeunydd sothach' ac yn buddsoddi mewn llyfrau chakra sy'n wirioneddol werth eu darllen.

Fy Ngorau Chakra Books

Er y gallai mynd i Amazon a sganio trwy adolygiadau llyfrau ymddangos yn ffordd sicr o sicrhau eich bod yn dewis darlleniad da, nid yw'r dacteg hon bob amser yn gweithio.

Yn anffodus, mae'n dod yn fwyfwy cyffredin i werthwyr Amazon dalu adolygwyr i ddod i'w gwefannau ac ysgrifennu adolygiadau ffug.penderfynwch wneud y pryniant hwn, paratowch eich nodau tudalen. Mae'n ymddangos bod adolygwyr sy'n frwd yn ei gylch ar Amazon yn ei ddarllen dro ar ôl tro. Yn bendant nid yw'n un a fydd yn casglu llwch ar silff.

Syniadau Terfynol ar Chakra Books

Yng ngeiriau Elizabeth A. Behnke, “Mae doethineb dwfn o fewn ein hunion ni. gnawd, os na allwn ni ond dyfod i'n synhwyrau a'i deimlo.”

Trwy ddysgu (neu adnewyddu eich cof) y cwbl sydd i'w wybod am yr egni nerthol sydd ynom, gallwn gysylltu â ni ein hunain mewn iawn wedd. ffordd ystyrlon.

Rwyf bob amser yn dweud nad oes angen cyngor byth ers yn ddwfn, ni sy'n gwybod orau. Sgroliwch drwy'r rhestr o lyfrau chakra, darllenwch ychydig o adolygiadau, ac yna plymiwch i mewn gyda'r un sy'n teimlo'n iawn i chi .

Ar ôl i chi ddechrau eich turniwr tudalen, byddwn i wrth fy modd i glywed eich meddyliau ac unrhyw eiliadau 'aha' sydd gennych wrth ddarllen. Felly gwnewch sylwadau yma, neu fel bob amser, mae croeso i chi estyn allan trwy e-bost neu'r cyfryngau cymdeithasol.

Anfoesegol, sicr, cyffredin, ydy.

Dyma pam ei bod mor bwysig eich bod ond yn darllen adolygiadau o lyfrau chakra (neu unrhyw lyfrau) o wefannau ag enw da sy'n perthyn i bobl sy'n malio am eu darllenwyr. Gyda hynny mewn golwg, dyma ein 7 awgrym llyfr chakra gorau

1. Iachau Chakra

VIEW PRIS

Gwerthwr mwyaf poblogaidd ar Amazon, mae'r canllaw iachau rhyfeddol hwn ar gael mewn tri fformat gwahanol (clawr meddal, llyfr sain, a Kindle) fel y gallwch gael mynediad iddo waeth beth fo'ch dewis materol.<1

Mae awdur y llyfr, Margarita Alcantara, yn ysgrifennwr ac yn iachawr gyda busnes aciwbigo ffyniannus wedi'i leoli yn Efrog Newydd.

Trwy'r canllaw hwn i ddechreuwyr, mae Alcantara yn rhannu sut y gallwch wella poen yn y corff, alergeddau, cur pen, poenau stumog, llid, blinder, a hyd yn oed materion emosiynol trwy ddeall y chakras.

Mae'n gwneud hynny mewn pedair pennod:

 1. Esboniad a chefndir pob chakra
 2. 12>Sut i weithio gyda phob chakra trwy fyfyrdod / crisialau / olewau
 3. Pa anhwylderau a salwch sy'n gysylltiedig â'r chakras
 4. Ffyrdd i wella effeithiau negyddol / salwch / symptomau a achosir gan anghydbwysedd chakra<13

Yr hyn rydw i wir yn ei garu am y llyfr hwn yw ei fod hefyd yn ymgorffori arferion ysbrydol pwysig eraill fel myfyrdod, ioga, a'r defnydd o grisialau. Hefyd, mae'n dda i ddechreuwyr ac nid oes angen unrhyw wybodaeth gefndir yn unrhyw un o'r meysydd hyn.

Os ydych chiyn ddysgwr cam wrth gam neu weledol, byddwch chi wir yn mwynhau'r dewis hwn gan ei fod yn cynnwys delweddau a darluniau ochr yn ochr â'r ymarferion a'r argymhellion.

Rwyf wrth fy modd gyda llyfrau 'cynnes' (chakra) fel yr un yma oherwydd mae'n cael gwared ar rywfaint o'r anghyfforddusrwydd o ddysgu pwnc newydd.

Mae popeth o fewn y pedair adran wedi'i dorri lawr ac yn hawdd i'w ddeall . Ond hyd yn oed fel rhywun a oedd yn gwybod cryn dipyn am chakras cyn deifio i mewn i'r llyfr chakra hwn, roeddwn i'n dal i ddysgu llawer o bethau newydd nad oeddwn yn gwybod o'r blaen.

2. Y Canllaw Ultimate i Chakras

VIEW PRIS

Pe bai'n rhaid i mi ddisgrifio'r canllaw chakra hwn gydag un gair yn unig, byddai'n “gyflawn.” Unwaith y byddwch chi'n berchen ar y llyfr chakra hwn, ni fydd angen i chi groesgyfeirio unrhyw un arall.

Fel gwyddoniadur o'r holl wybodaeth tarot, mae'r canllaw eithaf hwn yn gosod y cyfan i chi. Fe wnaeth cyn-filwr gwaith chakra 20 mlynedd ei adolygu fel y llyfr mwyaf cynhwysfawr ar y farchnad ac mae'n rhaid i mi ddweud fy mod yn cytuno.

Un peth sy'n gwneud y llyfr hwn yn eithriadol o'i gymharu ag eraill ar yr un pwnc yw ei hawdd. llif. Mae'n llawn dop o wybodaeth, ond nid yw'n ddarlleniad diflas.

Pryd bynnag rwy'n darllen rhywbeth ffeithiol, byddaf weithiau'n mynd yn syrth pan fydd gormod o wybodaeth. Mae'n rhaid bod awdur y llyfr hwn wedi rhagweld y broblem hon gan fod gwaith celf hyfryd wedi'i gynnwys gyda gwybodaeth am bob chakra.

Ategir y llyfr hefyd âcysylltiad â defodau, gemau, a rhediadau hefyd. Rwyf wrth fy modd fel y mae ganddi lawer o wybodaeth hanesyddol, yn enwedig am dduwiau hynafol a chakras Soul Star a Earth Star.

Mae hefyd yn cynnwys prosiectau DIY a hyd yn oed ryseitiau, felly os ydych chi'n enaid creadigol, dyma yn bendant yn bryniant i chi.

3. Olwynion Bywyd: Canllaw Defnyddiwr i'r System Chakra

GWELD PRIS

Gyda dros 30,000 o gopïau wedi'u gwerthu, mae'r llyfr chakra hwn wedi'i ddisgrifio fel y llyfr mwyaf arwyddocaol a dylanwadol ar y chakras a ysgrifennwyd erioed.

Cydymaith athro ioga, trwy'r canllaw hwn, mae'r awdur yn cynnig y gallu i gysylltu â'r chakras a:

 • Ennill mwy o ddoethineb
 • Gwella eich iechyd
 • Rhowch hwb i'ch egni
 • Gafael ar greadigrwydd
 • Amlygwch eich breuddwydion

Dros 400 tudalen o hyd, mae gan y llyfr chakra hwn sgôr Amazon uchel oherwydd ei olwg ffres. pwnc hynafol.

Mae llawer o adolygiadau gan ddarllenwyr yn amlygu'r ffaith ei fod yn helpu i gael gwared ar rwystrau emosiynol - hyd yn oed y rhai nad ydych yn ymwybodol ohonynt. Mae yna wybodaeth unigryw yn y darlleniad hwn nad wyf wedi ei weld yn unman arall.

Bydd y bennod ymarfer corff yn eich helpu i 'ymarfer yr hyn yr ydych yn ei bregethu' a mynd â gwybodaeth am lyfr i lefel gorfforol.

Yn bersonol, cefais y myfyrdodau yn y llyfr chakra hwn yn arbennig o bwerus a defnyddiol i'r rheini angen ffordd i agor eu chakras.

Rhannau gwych eraill o'r llyfr chakra hwncynnwys ffyrdd o dirio'ch hun, gwella chakras allan o diwn, a helpu'ch enaid i symud ymlaen tuag at oleuedigaeth.

4. Llyfr Chakras

GWELD PRIS

Ydych chi'n ddechreuwr llyfrau chakra? Os felly, rwy’n argymell llyfr rhif pedwar fel man cychwyn i unrhyw un sy’n gwybod dim am y grymoedd oddi mewn.

Mae gan yr un hwn fwy o naws ‘gwerslyfr’, ond gall hyn fod yn beth da. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer y dysgwr gweledol.

Arweinlyfr i hunanfyfyrio, bydd disgrifiadau manwl o bob canolfan ynni yn eich helpu i ddeall yn iawn sut maen nhw'n effeithio ar eich corff corfforol ac emosiynol.

Mae cymaint o bethau rydyn ni'n eu hystyried yn normal (h.y. salwch, straen) yn cael eu hachosi mewn gwirionedd gan system chakra anghydbwysedd. Pan fyddwn yn dod â'n holwynion i aliniad, mae'r materion hyn yn gwella mewn ffordd sydd bron yn hudolus.

Mae'r llyfr chakra hwn yn gweithredu fel arweinydd ar gyfer y math hwn o integreiddio ac mae hefyd yn helpu gyda hunan-ddadansoddiad. Pa bethau hoffech chi eu gwella?

Ychwanegaf fod gan yr un hwn sawl cyfeiriad at Gristnogaeth a allai fod yn gadarnhaol neu’n negyddol yn dibynnu ar eich safbwynt ar grefydd.

Os ydych yn hoffi’r syniad o gysylltu ffydd ag arferion chakra/ioga, Mae Llyfr Chakras: Darganfod y Grymoedd Cudd O'ch Mewn Chi yn gyfuniad diddorol.

5. Corff Dwyreiniol, Meddwl y Gorllewin: Seicoleg a'r System Chakra fel Llwybr i'r Hunan

GWELD PRIS

Am enw! Dewisais hwn mewn gwirioneddllyfr chakra heb ddarllen adolygiadau (hei, rwy'n hoffi syrpreis) yn seiliedig ar y teitl. Wrth gwrs, mae'n cymryd mwy na hynny i mi roi argymhelliad iddo.

Afraid dweud, ni chefais fy siomi. Fel llyfrau chakra gwych eraill, mae'r canllaw cyfeirio hwn yn eich helpu i ddeall eich canolfannau ynni ar lefel ddwys. Ond nid yw'n dod i ben yno.

Un o'r cyfrinachau gorau mewn astudiaethau chakra yw darganfod sut i ddweud a yw disg egni penodol yn gytbwys, yn ddiffygiol neu wedi'i orweithio.

Gweld hefyd: 3 Anifail Ysbryd Aquarius Sy'n Cynrychioli'r Arwydd hwn yn Berffaith

Mae yna dwy ochr i chakra allan-o-whack ac er bod rhai tebygrwydd, rydym yn gwella canolfannau chakra underactive a gorweithredol yn wahanol.

Mae'r awdur yn gwneud gwaith gwych o gyfuno'r esboniad o sut mae hyn yn gweithio gyda gwybodaeth brofedig yn seiliedig ar wyddoniaeth ar drawma plentyndod. Mae'r cymysgedd o arferion hynafol gyda seicoleg yn creu darlleniad sy'n wahanol i unrhyw un arall.

Efallai mai dyna pam rydw i wedi ei ddarllen deirgwaith ac yn dal i fethu ei drosglwyddo fel bod gen i gymaint o lyfrau chakra eraill.

6. Llyfr Cwblhau Chakras

VIEW PRIS

Wedi'i gyhoeddi yn 2015, mae rhif chwech o'n rhestr yn un o gyfrinachau llyfrau chakra gorau. Nid oes ganddo filoedd o werthiannau, ond yr hyn sydd ganddo yw’r ffactor ‘it’ hwnnw.

Wrth sgrolio drwy’r adolygiadau, fe wnaeth un fy synnu a gwneud i mi chwerthin ychydig. Dywedodd, “yr unig adnodd y byddai ei angen arnom byth pe baem yn sownd ar anialwchynys.”

Po fwyaf y meddyliais am y gosodiad hwnnw, y mwyaf dwys y daeth. Os gallwn ni wir gysylltu â ni ein hunain, ein pŵer, a'n hegni - rydyn ni i gyd y bydd ei angen arnom byth.

Wrth gwrs, mae hyn yn rhan fawr o daith yr enaid. Ni fydd pob cyfrinach yn cael ei datgelu trwy lyfr chakra 850 tudalen. Ond nid yw hynny'n golygu na cheisiodd yr awdur.

Rhai o'r pethau rwy'n eu caru fwyaf amdano:

 • Mae'r fformat yn hynod hawdd i'w ddarllen
 • Gwybodaeth fanwl am bob agwedd ar y system chakra
 • Yn ateb cwestiynau am lawer o bynciau (metaffisegol, biolegol, ac ati)
 • Mae'n dysgu am fampirod ynni ac ymosodiadau seicig
 • Mae'r awdur wedi ysgrifennu sawl teitl gwych arall

Yr unig beth yr hoffwn ei nodi gyda'r un hwn y gellid ei ystyried yn 'anfanteisiol' yw nad yw'r delweddau, y diagramau a'r siartiau mor hawdd i'w gweld gyda'r fersiynau digidol. Am y rheswm hwn, rwy'n argymell sbliwio ychydig a'i gael mewn print.

7. Y Llyfr Chakra: Ynni a Phŵer Iachau Corff Cynnil

GWELD PRIS

Mae yna ystrydeb sy'n dweud “Ni allwch farnu llyfr yn ôl ei glawr.” Mor wir ag y gallai hyn fod, barnais yn bendant y llyfr chakra hwn wrth ei glawr.

Ar yr olwg gyntaf, ni chefais argraff o gwbl. Dydw i ddim yn ffan mawr o ‘fodern.’ Mae hyn yn arbennig o wir pan ddaw i bynciau hynafol fel y system chakra.

Gweld hefyd: Angel Rhif 1212 Ystyr: Datgelu Grym 1212

Fodd bynnag, mae'n rhaid i mi gyfaddef bod fyargraff gychwynnol yn anghywir. Er nad wyf yn caru delwedd y clawr o hyd, mae'r hyn sydd wedi'i gynnwys y tu mewn yn rhyfeddol.

Wedi'i ddisgrifio fel golwg gyfoes, fanwl ar y system chakra, mae'r llyfr chakra hwn yn rhoi golwg wyddonol i'r hyn y mae llawer yn ei ystyried yn pwnc cyfriniol.

Mae hefyd yn trafod gwahanol gyfnodau'r meddwl, chakras mewn cysylltiad â chrefydd, ac arferion/gwybodaeth hynafol y byddaf yn eu harbed i chi eu darllen. Mae wir yn cysylltu’r ‘smotiau ysbrydol.’

Byddaf yn dweud wrthych fod yr un hwn yn troi tudalen a chanllaw hunan-archwilio a fydd yn gwneud i chi ddarganfod pethau amdanoch chi'ch hun nad oeddech chi erioed wedi gwybod eu bod yn bodoli.

8. Grisialau i Ddechreuwyr

GWELD PRIS

Er nad yw'n lyfr chakra yn dechnegol, rhestrais yr un yma oherwydd bod crisialau a chakra iachau yn mynd law yn llaw.

Mae crisialau wedi cael eu defnyddio ers yr hen amser i iachau yr hyn a dorrwyd. Yn anffodus, collwyd y wybodaeth hon i'r cyhoedd yn rhywle ar hyd y ffordd.

Mae'r canllaw hwn yn gweithredu fel man cychwyn ar gyfer iachâd grisial wrth weithio gyda manylion hanfodol am ynni a sut mae'r chakras yn gysylltiedig.

Ydych chi'n cael trafferth yn eich bywyd cariad? Mae yna grisial iachâd ar gyfer hynny. Ydych chi'n cael trafferth cael dau ben llinyn ynghyd? Mae yna ffyrdd i wella'ch chakra diogelwch a denu popeth sydd ei angen arnoch chi. Dim ond y ‘gwybod sut’ sydd ei angen arnoch chi.

sy'n dod â mi at bwynt pwysig.Wrth brynu llyfr, byddaf bob amser yn ceisio darganfod beth sy'n ei osod ar wahân i gannoedd o rai eraill ar yr un pwnc.

Ar gyfer y canllaw hwn, y dudalen adnoddau yn y cefn sydd â llawer o argymhellion gan awduron ar gyfer rhagor o wybodaeth. astudiaeth.

O lyfrau chakra i wefannau a hyd yn oed apiau, mae gwe o ddysgu wedi'i gweu'n gywrain mewn ffordd nad yw wedi'i dyblygu yn unman arall.

Felly gydag un pryniant yn unig, gallwch ei ddiogelu misoedd o ddysgu. Beth arall allai rhywun ofyn amdano mewn llyfr?

9. Y Beibl Chakra: Y Canllaw Diffiniol i Weithio gyda Chakras

GWELD PRIS

Os ydych chi'n chwilio am arferion ysbrydol i wasanaethu fel dewis amgen i grefydd draddodiadol, ystyriwch y Beibl Chakra.

Mae'r llyfr chakra cyfeirio hwn yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth am y chakras yr oeddem i gyd yn gwybod amdanynt ynghyd â rhai canolfannau ynni newydd a ddarganfuwyd yn fwy diweddar.

Mae'r wybodaeth hon wedi'i pharu â thudalennau am liwiau chakra cysylltiedig, duwiau Indiaidd, cerrig iachau, a hyd yn oed y gweithredoedd emosiynol a chorfforol sy'n gysylltiedig â phob olwyn.

Os ydych chi wedi darllen fy erthygl ar ddarllen aura, yna rydych chi'n gwybod fy mod i'n gefnogwr mawr o'r dalent hon. Er bod Beibl Chakra yn canolbwyntio'n bennaf ar ganolfannau ynni, mae'n cynnwys datgeliadau am auras sy'n werth ail edrych arnynt.

Bydd cariadon grisial hefyd yn gweld hwn yn un o'r llyfrau chakra mwyaf defnyddiol gan ei fod yn rhoi awgrymiadau carreg ar gyfer gwahanol materion yn seiliedig ar chakra

Os felly
Randy Stewart
Randy Stewart
Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol, yn arbenigwr ysbrydol, ac yn eiriolwr ymroddedig dros hunanofal. Gyda chwilfrydedd cynhenid ​​​​am y byd cyfriniol, mae Jeremy wedi treulio'r rhan orau o'i fywyd yn treiddio'n ddwfn i feysydd tarot, ysbrydolrwydd, niferoedd angylion, a'r grefft o hunanofal. Wedi’i ysbrydoli gan ei daith drawsnewidiol ei hun, mae’n ymdrechu i rannu ei wybodaeth a’i brofiadau trwy ei flog cyfareddol.Fel un sy'n frwd dros tarot, mae Jeremy yn credu bod gan y cardiau ddoethineb ac arweiniad aruthrol. Trwy ei ddehongliadau craff a'i fewnwelediadau dwys, mae'n anelu at ddatgrinio'r arfer hynafol hwn, gan rymuso ei ddarllenwyr i lywio eu bywydau gydag eglurder a phwrpas. Mae ei ymagwedd reddfol at tarot yn atseinio â cheiswyr o bob cefndir, gan ddarparu safbwyntiau gwerthfawr a llwybrau goleuo at hunanddarganfyddiad.Wedi'i arwain gan ei ddiddordeb dihysbydd mewn ysbrydolrwydd, mae Jeremy yn archwilio arferion ac athroniaethau ysbrydol amrywiol yn barhaus. Mae'n plethu dysgeidiaeth sanctaidd, symbolaeth, a hanesion personol yn fedrus i daflu goleuni ar gysyniadau dwys, gan helpu eraill i gychwyn ar eu teithiau ysbrydol eu hunain. Gyda’i arddull dyner ond dilys, mae Jeremy yn annog darllenwyr yn dyner i gysylltu â’u hunain mewnol a chofleidio’r egni dwyfol sydd o’u cwmpas.Ar wahân i'w ddiddordeb brwd mewn tarot ac ysbrydolrwydd, mae Jeremy yn credu'n gryf yng ngrym angelniferoedd. Gan dynnu ysbrydoliaeth o'r negeseuon dwyfol hyn, mae'n ceisio datrys eu hystyron cudd a grymuso unigolion i ddehongli'r arwyddion angylaidd hyn ar gyfer eu twf personol. Trwy ddatgodio’r symbolaeth y tu ôl i rifau, mae Jeremy yn meithrin cysylltiad dyfnach rhwng ei ddarllenwyr a’u tywyswyr ysbrydol, gan gynnig profiad ysbrydoledig a thrawsnewidiol.Wedi’i ysgogi gan ei ymrwymiad diwyro i hunanofal, mae Jeremy yn pwysleisio pwysigrwydd meithrin eich llesiant eich hun. Trwy ei archwiliad ymroddedig o ddefodau hunanofal, arferion ymwybyddiaeth ofalgar, ac ymagweddau cyfannol at iechyd, mae'n rhannu mewnwelediadau amhrisiadwy ar fyw bywyd cytbwys a boddhaus. Mae arweiniad tosturiol Jeremy yn annog darllenwyr i flaenoriaethu eu hiechyd meddwl, emosiynol, a chorfforol, gan feithrin perthynas gytûn â nhw eu hunain a’r byd o’u cwmpas.Trwy ei flog cyfareddol a chraff, mae Jeremy Cruz yn gwahodd darllenwyr i gychwyn ar daith ddofn o hunanddarganfyddiad, ysbrydolrwydd, a hunanofal. Gyda'i ddoethineb greddfol, ei natur dosturiol, a'i wybodaeth helaeth, mae'n gwasanaethu fel golau arweiniol, gan ysbrydoli eraill i gofleidio eu gwir eu hunain a dod o hyd i ystyr yn eu bywydau beunyddiol.