5 Swynion Cariad Gorau Sy'n Gweithio Mewn Gwirionedd

5 Swynion Cariad Gorau Sy'n Gweithio Mewn Gwirionedd
Randy Stewart

Tabl cynnwys

A yw cariad yn rhydd wrth geisio tanio gwreichionen rhamant yn eich bywyd? Ydych chi am wneud eich perthynas bresennol yn gryfach neu wella calon sydd wedi torri? Weithiau, gall ychydig o hud wneud gwahaniaeth mawr. Dyna lle mae swynion cariad yn dod i mewn.

Trwy gydol hanes, mae gwrachod, warlocks, duwiesau, a chreaduriaid chwedlonol fel tylwyth teg wedi defnyddio swynion serch i daro anwyldeb yng nghalon rhywun neu i daflu eu sylw i ffwrdd am byth.

Yn ffodus, wrth i'r oes fynd heibio, mae eu gwybodaeth wedi cael ei throsglwyddo dros sawl cenhedlaeth i'ch cynorthwyo chi a fi heddiw.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio byd swynion cariad ac yn rhannu rhai syml sy'n gallwch geisio. Byddwn hefyd yn darparu canllawiau pwysig i'w hystyried cyn i chi ddechrau bwrw swynion.

Felly, paratowch i ddarganfod teyrnas hudolus swynion cariad ac agorwch eich hun i bosibiliadau newydd. Gadewch i ni ddechrau ar y daith hudolus hon gyda'n gilydd.

Beth Yw Sillafu Cariad?

Felly, beth mae swyn yn ei olygu mewn gwirionedd? Ai gordd hud a lledrith ydyw, a lefarir dan leuad hypnotaidd mewn coedwig oer yn ystod noson dywyllaf y gaeaf? Ai casgliad o eiriau hud ydyw, lle gall rhywun felltithio eu tynged am byth yn ddamweiniol?

Wel, math o. Yn gyntaf, gadewch i ni edrych ar y diffiniad o sillafu. Yn ôl diffiniad Wicipedia, mae sillafu yn “fformiwla hudol sydd â'r bwriad o sbarduno effaith hudolus ar berson neu wrthrychau.lemon yn ei hanner.

 • Plygwch y papur a gwnewch yn siwr fod yr enwau yn cyffwrdd.
 • Rhowch y papur rhwng y ddau ddarn lemon (fel brechdan).
 • Lapiwch y papur rhuban coch o amgylch y lemwn i gadw “y frechdan” gyda'i gilydd.
 • Wrth wneud yr uchod i gyd, meddyliwch amdanoch chi a'ch cyn bartner yn cael eich aduno a pha mor hapus fyddwch chi'n teimlo.
 • Yn olaf, rhowch y “brechdan” fach yng nghefn y rhewgell ac arhoswch am fis.
 • Os na fydd hyn yn gweithio ac os nad yw eich cyn yn dod yn ôl, cymerwch hwn fel arwydd o y bydysawd nad dyma'r llwybr iawn i chi!

  Efallai mai nawr yw'r amser i ganolbwyntio arnoch chi'ch hun, a darganfod beth sydd ei angen arnoch chi mewn bywyd ar hyn o bryd.

  7. Sillafu Cariad ar gyfer Priodas

  Mae yna lawer o swynion priodas y mae dewiniaid a gwrachod yn eu defnyddio ond rydw i wedi dewis yr un mwyaf pwerus. Mae'r canlynol yn rhestr o'r cyfnod priodas hwn a fydd yn gwneud i'ch partner gynnig neu gychwyn trafodaethau am briodas:

  1. Cael planhigyn o'r enw spathiphyllum. Chwiliwch am un gyda blodau gwyn yn debyg i wisg priodas.
  2. Pan fyddwch chi'n cyrraedd adref, ychwanegwch y planhigyn i gynhwysydd newydd gyda phridd ffres. Dylai'r pridd a ddefnyddiwch ddod o le sy'n bwysig i chi a'ch partner.
  3. Gwella nodweddion hudol y pot trwy ychwanegu cerrig at ei waelod.
  4. Cymerwch ddarn o bapur ac ysgrifennwch eich nod, gan fynegi eich awydd am briodas.
  5. Rholiwch y papur yn dynn,ei sicrhau â chortyn gwyn. Rhowch ef ar waelod y pot, yn ddelfrydol o dan y cerrig a'r pridd.
  6. Chwiliwch am fan yn eich cartref lle mae'ch partner yn treulio'r rhan fwyaf o'i amser. Rhowch haenen ffres o bridd i'r planhigyn a'i adleoli i'r ardal honno.
  7. Tynnwch lun ohonoch chi a'ch partner (dau lun ar wahân).
  8. Rholiwch bob llun yn bêl fach a'i lapio nhw'n unigol mewn ffoil i amddiffyn eich bond.
  9. Safwch eich llun ar ochr dde'r planhigyn a llun eich partner ar y chwith.
  10. Dyfrhewch y planhigyn yn rheolaidd nes ei fod yn cynhyrchu o leiaf un newydd blodeuyn.
  11. Ar ôl i'r blodyn orffen blodeuo, torrwch ef o'r coesyn a'i roi ar liain papur i'w sychu.
  12. Rhannwch y blodyn sych yn dri rhan gyfartal.
  13. >Cymer un rhan o dair o'r blodyn a'i roi mewn cwpan. Ychwanegwch siwgr a the heb ei felysu i'r cwpan, yna trowch y cymysgedd yn glocwedd.
  14. Pwywch dros y cwpan ac ailadroddwch yr ymadrodd “ Byddwch yn ŵr/gwraig i mi. Plis phriodwch fi! ” deirgwaith.
  15. Rho'r te i'ch cymar a gofala ei fod yn yfed pob diferyn olaf ohono. Ailadroddwch y cam hwn sawl gwaith dros y ddau ddiwrnod nesaf i gael yr effaith fwyaf.

  Awgrym Pro: Os nad ydych chi a'ch partner wedi trafod priodas eto, fe'ch cynghorir i aros am un. lleuad newydd i gychwyn y broses. Defnyddiwch un o'r blodau sydd newydd flodeuo sy'n dod i'r amlwg yn ystod y cyfnod hwn.

  8. Cariad Calon Sy'n Sillafu HynnyGwaith

  Byddwn yn gorffen y rhestr hon o swynion cariad hawdd, gyda swyn cariad syml y gallwch ei gastio heb fod angen unrhyw gynhwysion hudol.

  Dechreuwch gyda lluniadu siâp calon gyda'ch dwylo, gyda'ch bodiau'n cyffwrdd. Nawr dechreuwch ddelweddu eich cariad perffaith a'ch perthynas a llafarganu neu ddweud yn uchel: “ Dewch â'm cariad dymunol, diolch am fy nghlywed ”.

  Gweld hefyd: Angel Rhif 919: Deffroad, Dechreuadau Newydd, Annibyniaeth

  Mae perfformio'r hud myfyriol hwn yn ffordd wych o wneud hynny. cysylltu â dirgryniadau y bydysawd. Ffordd wych o hybu'r cysylltiad hwn yw perfformio'r hud hwn pan fo'r lleuad yn codi.

  Wrth i'r lleuad godi, mae'n nes at y Ddaear, ac felly mae ei hud yn fwy grymus. Efallai yr hoffech chi hefyd berfformio'r swyn hwn y tu allan ym myd natur, wedi'i amgylchynu gan yr elfennau.

  Beth i'w Wneud Ar Ôl I Chi Roi Swyn Cariad?

  Ar ôl bwrw'r swyn, mae un arall peth i'w wneud: byddwch yn amyneddgar a hyderwch eich bod wedi rhoi pethau ar waith. Gall gymryd peth amser cyn i'ch dymuniad ddod yn realiti.

  Unwaith y bydd y sesiwn castio sillafu wedi'i chwblhau, eich bwriad fydd dod o hyd i'r llwybr gorau i gyrraedd pen y daith. Eto i gyd, nid y llwybr gorau o reidrwydd yw'r cyflymaf. Felly, dylech roi peth amser a lle iddo.

  Os ydych chi'n obsesiwn â chanlyniadau eich swyn, fel “Pam mae'n cymryd cymaint o amser” neu “Wnaeth e ddim gweithio”, rydych chi'n rhyddhau egni negyddol a all effeithio ar effeithiolrwydd amlygiadau.

  Fel y soniaiso'r blaen, yn sicr ni fydd swyn yn gweithio, os nad ydych chi'n credu ynddo'ch hun. Felly, byddwch yn ffyddiog eich bod chi'n cael yr hyn yr oeddech chi'n ei ddymuno, byddwch yn bositif, a gadewch i chi fynd!

  Cynghorion ar Fwrw Cariad yn Effeithiol

  Rwyf wedi creu rhestr o rai awgrymiadau pwysig yr ydych gallu dilyn i wneud yn siŵr eich bod yn bwrw swynion cariad yn effeithiol.

  • Cyn bwrw swyn, mae'n bwysig cael meddwl clir a bwriadau clir. Dewch o hyd i le tawel a heddychlon lle gallwch fyfyrio a chanolbwyntio.
  • Mae credu yn eich teilyngdod yn hollbwysig wrth fwrw swynion cariad. Bod â hyder ynoch chi'ch hun a'ch bwriadau.
  • Mae'n hollbwysig parchu ewyllys rhydd pobl eraill. Nid yw'r ffaith bod gennych deimladau am rywun yn golygu eu bod yn teimlo'r un ffordd. Peidiwch byth â defnyddio swynion i orfodi rhywun yn erbyn ei ewyllys. Cofiwch, mae defnyddio swynion i drin eraill yn cael ei ystyried yn hud du.
  • Byddwch yn ymwybodol o ganlyniadau posibl eich swynion. Ceisiwch osgoi defnyddio swynion cariad du sy'n anelu at dorri perthnasoedd. Mae hynny oherwydd eu bod yn gallu cynhyrchu egni negyddol a chael ôl-effeithiau.
  • Cofiwch fod yr hyn rydych chi'n ei anfon allan i'r bydysawd yn aml yn dod yn ôl atoch chi, felly ymarferwch swynion cariad sy'n hybu positifrwydd a pharch.
  • Castio swynion efallai na fydd bob amser yn rhoi canlyniadau ar unwaith. Mae'n cymryd ymarfer, amynedd, a dyfalbarhad. Peidiwch â rhoi'r gorau iddi os nad yw eich swynion cariad yn gweithio ar unwaith. Dim ond cadwymarfer oherwydd yn hwyr neu'n hwyrach byddwch chi'n dechrau gweld arwyddion bod eich swyn cariad yn gweithio.

  Beth os bydd Rhywun yn Bwrw Sillafu arnaf?

  Sut gallwch chi amddiffyn eich hun rhag bod y targed dieisiau swynion cariad? Cynyddwch ymwybyddiaeth o'r naws a ofid gennych.

  Cofiwch fel y dywedais yn gynharach – mae bwriadau a gweithredoedd yn bwysig i lwyddiant eich swyn. Felly cyn belled â'ch bod chi'n parhau i daflu hud gwyn ac osgoi hud du drwg does dim angen poeni.

  Mae'ch hud yn gryf hefyd, a fydd dim byd drwg yn digwydd os ydych chi'n ymddiried yn y bydysawd.

  Y Llyfrau Sillafu Cariad Gorau

  Siopa am lyfrau swynion cariad newydd yw un o fy hoff ddifyrrwch personol. Yn wir, rydw i wedi treulio cymaint o amser yn siopa iddyn nhw fel bod gen i gasgliad cyfan sy'n llawer rhy helaeth i'w grynhoi i un post. Rwy'n cael fy hun yn estyn am rai elitaidd yn amlach na pheidio.

  Mae fy mhum prif lyfr swynion caru yn ddigon amrywiol i ddarparu ar gyfer pob cyllideb, ac maen nhw'n cwmpasu'r holl brif bwyntiau sydd eu hangen i fwrw swyn ardderchog i chi'ch hun. , cleient, neu ffrind.

  Llyfr Sillafu Cariad y Gwrachod

  GWELD PRIS

  Efallai bod y llyfr hwn yn fach iawn, ond daw deinameit mewn pecynnau bach. Pan dderbyniais ef yn y post am y tro cyntaf, cefais sioc ar ba mor fach ydyw.

  Fodd bynnag, er mai dim ond rhyw dair modfedd sgwâr ydyw a 175 o dudalennau,roedd y swynion a gefais ynddynt yn unigryw, a oedd yn ei wneud yn ychwanegiad perffaith at fy nghasgliad o lyfrau sillafu. O fewn y tudalennau hyn, fe welwch 60 o swynion caru yn cael eu cyflawni gan ddefnyddio hud ymarferol.

  Peth arall roeddwn i'n ei garu am y llyfr hwn yw ei esthetig. Mae ganddo orchudd caled, niwlog, ac mae ei faint bach yn gwneud iddo edrych yn annwyl. Os ydw i byth yn chwilio am brop ar gyfer lluniau, rwy'n cael fy hun yn estyn am y llyfr hwn yn amlach na'r lleill yn fy nghasgliad.

  Byddwn yn argymell y llyfr hwn i unrhyw un sy'n chwilio am lyfr sillafu sy'n cyfuno unigryw a swynion cariad pwerus gyda chragen allanol annwyl.

  Ers i mi syrthio mewn cariad â'r llyfr hwn mor gyflym, fe wnaeth i mi sylweddoli y byddai fy ffrindiau a theulu sy'n rhannu fy angerdd am lyfrau swyn yn debygol o wneud yr un peth.<1

  Y tro cyntaf i mi ei roi fel anrheg i ffrind i mi oedd yn cychwyn ar ei thaith llyfr sillafu, fe rannodd yn syth bin yn fy nghyffro a’m cariad tuag ati. A gadewch i mi ddweud wrthych, roedd yn teimlo'n dda gwybod fy mod wedi dewis yr anrheg berffaith iddi.

  Swynion Cariad: Llawlyfr Hud, Swyn, a Diod

  VIEW PRIS

  Pan ddechreuais i ddefnyddio llyfrau swynion cariad am y tro cyntaf, roeddwn i'n meddwl eu bod nhw'n cael eu defnyddio ar gyfer stori garu nodweddiadol y stori dylwyth teg.

  Mae'r rhan fwyaf ohonom wedi gweld ffilmiau'r dywysoges lle mae diod arbennig yn cael ei gasglu a oedd unwaith yn cael ei fwyta gan y teulu. suitor, yn gwneud iddo syrthio ar unwaith mewn cariad â'r dywysoges ac maent yn byw yn hapusbyth wedyn.

  Felly, mae'n debyg y gallwch chi ddychmygu fy syndod (a phleser) pan ddysgais y gallech chi ddefnyddio swynion cariad am lawer mwy na denu partner.

  Dysgwyd y llawlyfr swynion caru hwn mi y gallai swynion cariad gael eu defnyddio i lawer mwy o ddibenion nag yr oeddwn yn meddwl oedd yn bosibl. Ar yr adeg pan brynais i'r llyfr hwn, roedd fy mhartner a minnau'n mynd trwy dipyn o ddarn garw.

  Roedden ni'n dal i fod mewn cariad mawr, ond roedden ni'n cael trafferth cysylltu, sydd ddim yn rhywbeth yr oeddem ni erioed wedi'i wynebu o'r blaen.

  Wrth ddarllen y llyfr hwn, fe wnes i ddod o hyd i ychydig o swynion wedi'u targedu'n benodol at ddod yn gariad gwell a chryfhau'r cariad sydd gennych chi yn eich perthynas.

  Gyda fy mhartner caniatâd, yr wyf yn bwrw swyn neu ddau cariad a gobeithio am y gorau. Wrth gwrs, fe weithiodd y swynion, ac mae ein perthynas yn well nawr nag y bu erioed.

  Peth arall a gefais yn ddiddorol yn y llyfr hwn yw ei fod yn cynnwys swynion mwy na chariad rhamantus yn unig . 19> Mae opsiynau i gryfhau, achub, neu greu cariad newydd gyda ffrindiau, aelodau o'r teulu, a hyd yn oed anifeiliaid.

  Er nad wyf yn bersonol wedi rhoi cynnig ar unrhyw un o'r rhain fy hun, ar ôl gweld y canlyniadau, nid wyf yn gwneud hynny amheuaeth y byddant yn gweithio.

  Cosmopolitan Love Potions

  VIEW PRIS

  Cefais hyd i'r llyfr hwn tra roeddwn yn dal i fod yn ddechreuwr yn ymarfer a thaflu swynion cariad â diod, ond rydw i bob amser yn dod o hyd i mi fy hun estyn amo bryd i'w gilydd heddiw.

  Fe'i cynhwysais yn fy rhestr oherwydd gwn fod llawer ohonoch newydd ddechrau ar eich taith, ac rwyf am eich cefnogi mewn unrhyw ffordd y gallaf oherwydd gwn fod y diodydd hyn yn gallu gweithio i chi a'r cariad yn eich bywyd.

  Felly, rwy'n gweld y llyfr hwn yn anghenraid llwyr ar gyfer unrhyw gasgliad o lyfrau swynion cariad. Mae'n ddarlleniad cyflym a hawdd, ac mae ganddo ddigonedd o syniadau sy'n torri tir newydd a ryseitiau manwl, cwbl bwrpasol.

  Mae'n chwalu'r broses o fwrw swyn â diod mewn ffordd y gall unrhyw un ei chwalu. deall.

  Hyd yn oed os nad ydych yn ceisio denu cariad neu wella'r berthynas yn eich bywyd, gallwch barhau i ddefnyddio'r llyfr hwn. Yn wir, nid oes gan rai o fy hoff ddiod cariad yn y llyfr hwn fawr ddim i'w wneud â phobl eraill ac maent yn canolbwyntio'n bennaf arnoch chi.

  Mae ychydig o enghreifftiau o'r diodydd hyn yn cynnwys rysáit i wella torcalon a chymysgedd bath harddwch affrodisaidd .

  Chwilio am Anrheg Sillafu Cariad?

  Rwyf hefyd yn hoff iawn o'r llyfr hwn i'w roi fel anrheg i rywun arbennig yn eich bywyd. Os ydych chi'n adnabod menyw gref a allai elwa o gymryd amser iddi hi ei hun, mae hwn yn opsiwn gwych iddi. Mae'n cynnwys cadarnhadau pwerus ac elicsirs ymlaciol a all ei helpu i gyrraedd ei llawn botensial.

  Rwyf hefyd yn hoff iawn o'r syniad o roi hyn i ffrind neu anwylyd sy'n mynd trwy ymwahaniad garw. Rwy'n gwybod sutgall fod yn anodd dod o hyd i'r geiriau i gysuro ffrind mewn gofid meddwl.

  Felly, rwy'n meddwl y byddai rhoi llyfr fel hwn iddi sy'n darparu atebion ymarferol i'w phroblemau yn ffordd ddiffuant o ddangos eich bod yn malio.

  Y Llyfr Dewiniaeth Fodern o Swynion Cariad

  GWELD PRIS

  Nawr fy mod ychydig yn fwy profiadol yn bwrw swynion cariad, rwy'n hoffi defnyddio llyfrau swynion i roi sylfaen i mi ar gyfer fy swynion. ac yna rhoi fy nhristedd arnyn nhw.

  Y broblem dwi wedi ffeindio efo llawer o lyfrau sillafu dwi wedi trio yn y gorffennol ydi bod rhai agweddau ohono jest ddim yn atseinio efo fi am ryw reswm. Pan fyddaf yn cael fy hun yn y sefyllfa hon, mae tweacio'r cynhwysion neu'r bwriad y tu ôl i'r swyn yn gwneud gwahaniaeth enfawr.

  Mae hyn yn dod â mi at fy mhwynt am y llyfr hwn. Er bod rhai o'r swynion braidd yn annifyr, roedden nhw'n rhoi digon o strwythur i fod yn sylfaen berffaith ar gyfer fy addasiadau. yr holl swynion a chyfuniadau clasurol. Yn aml nid yw hyd yn oed y rhai mwyaf effeithiol sydd wedi'u hysgrifennu'n dda yn fy ffitio'n berffaith, felly mae'n rhaid i mi bron bob amser eu haddasu mewn rhyw ffordd, beth bynnag.

  Byddaf yn dweud nad yw'r llyfr hwn ar eich cyfer chi os angen swyn cariad y gellir ei wneud ar y diferyn o dime. Mae'r cyfarwyddiadau a'r cynhwysion yn benodol iawn. Cymaint fel fy mod wedi gorfod hela i ddarganfod beth yw'r rysáityn galw am. Os ydych chi'n gynlluniwr fel ydw i, ni allaf argymell y llyfr hwn mwy i chi.

  Swynion Cariad: Defodau, Sillafu & Posiynau i Sbarduno Eich Bywyd Rhamantaidd

  GWELD PRIS

  Rwyf wedi rhoi cynnig ar rai llyfrau sillafu eraill gan yr awdur hwn yn y gorffennol, ac roeddwn i'n eu hoffi am rai rhesymau. Yn gyntaf, mae'r llais y mae hi'n ei ddefnyddio mor hawdd i'w ddeall ac yn rhoi'r hyder sydd ei angen arnoch i fwrw swyn cariad da.

  Gan fod y bwriad mor hanfodol i lwyddiant unrhyw swyn, rhaid i chi gredu yn yr hyn yr ydych 'yn gwneud, a gall y llyfr hwn eich helpu gyda hynny.

  Yn wahanol i'r hyn a welwn mewn ffilmiau, nid yw swynion yn bethau sy'n gofyn am gynhwysion neu siantiau cymhleth. Er y gellir eu gosod allan gan ddefnyddio'r deunyddiau hyn, nid oes eu hangen arnynt o gwbl.

  Y peth pwysicaf a ddysgais o'r llyfr hwn yw sut i alinio ac amlygu'r hyn yr ydych yn ei ddymuno. Pan wnes i ei godi am y tro cyntaf, ces i dipyn o drafferth amgyffred y cysyniad hwnnw ond fe wnaeth ei ddarllen wahaniaeth i mi.

  Mae'r llyfr hwn yn cynnig ateb i mi ar gyfer y dyddiau pan dwi'n cael trafferth canolbwyntio ar fy mwriad, hefyd. Felly, yn y ffordd honno, mae'n berffaith ar gyfer dechreuwyr a rhai sy'n bwrw sillafu uwch fel ei gilydd.

  Gweld hefyd: Cael Eich Erlid mewn Breuddwydion: 7 Neges o'ch Psyche

  Os ydych chi'n newydd i sillafu, gall y technegau a'r ryseitiau eich helpu chi i ddod yn broffesiynol. Os ydych chi ar lefel uwch fel fi, mae hwn yn fwyaf defnyddiol ar gyfer gwybodaeth gyfeirio.

  Cwestiynau Cyffredin

  YDYCH CHI'N GWEITHIO MEWN GWIRIONEDDOL CARIAD?

  Ie, gall swynion cariad gwaith, ondGellir siarad, canu, neu lafarganu'r fformiwla.”

  Yr hyn sy'n hyfryd am hud yw pa mor bersonol ydyw. Mae'n golygu cymaint o wahanol bethau i gynifer o bobl, a gallwch chi harneisio'r hud yn y bydysawd mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Mae i fyny i'r caster sillafu mewn gwirionedd a beth maen nhw'n teimlo sy'n iawn.

  Os ydych chi'n cael trafferth gyda'ch bywyd cariad ar hyn o bryd, gall swyn cariad sydd wedi'i ddewis yn dda wneud gwyrthiau. Er enghraifft:

  • Cyrraedd yn ôl gyda'ch cyn-
  • Denu darpar bartneriaid newydd
  • Dod dros gyfnod ymwahanu
  • Gwnewch i rywun eich caru
  • Cryfhewch y cariad sydd gennych eisoes

  Gallwch hyd yn oed symud eich perthynas ymlaen tuag at briodas

  Beth Sydd Ddim yn Cyfrif fel Sillafu?

  Cofiwch nad yw dweud geiriau heb unrhyw fwriad goruchaf yn gyfystyr â sillafu. Mae'n golygu mai'r unig ffordd i fwrw swyn yn llwyddiannus yw gwneud yn siŵr eich bod yn ei berfformio gyda bwriad penodol, sobrwydd llwyr, a dealltwriaeth ddofn o effaith eich gweithredoedd.

  Felly, peidiwch â phoeni – ni fydd noson allan ryfedd o dan ddylanwad alcohol neu beth bynnag arall y byddwch ynddo yn cyfrif fel castio swyn! Mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol o'ch synhwyrau a gallu bod yn atebol.

  Ni all sillafu ychwaith ymwneud â dod â niwed i unrhyw un. Yn syml, ni fydd y ddaear yn gwrando arnoch chi, neu fe allai wrthdanio'n sylweddol. Mae hud yn ymwneud â defnyddio egni'r bydysawd i greu daioni.

  Bethmaent yn gofyn am fwriad ffocws a chred yn yr hud sy'n cael ei berfformio. Mae ffocws meddyliol clir a'r deunyddiau cywir yn hanfodol. Mae'n bwysig deall bod swynion cariad yn cymryd amser ac ymdrech i ddod i rym. Yn ogystal, gall cymryd camau megis cysylltu â'r person y mae gennych ddiddordeb ynddo helpu i gyflymu'r broses.

  A ALLA I CALU SYLWADAU HWYL YN Y CARTREF?

  Ie, gallwch chi fwrw swynion cariad gartref. Fodd bynnag, efallai y bydd angen cymorth arbenigol ar gyfer cyfnodau mwy cymhleth. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud eich ymchwil cyn rhoi cynnig ar unrhyw sillafu.

  FHA HYD MAE SILLIO CARIAD YN EI GYMRYD I WEITHIO?

  Mae'r amser mae'n ei gymryd i gyfnod cariad weithio yn amrywio. Mae swynion yn manteisio ar y grymoedd naturiol o'n cwmpas, ac fel unrhyw broses naturiol, maen nhw'n cymryd amser. Mae'n anodd rhagweld yn union pa mor hir y bydd swyn yn dod i'r amlwg. Mae amynedd a ffydd yn bwysig er mwyn gadael i'r swyn lwyddo.

  OES SILLAD CARIAD I WNEUD I BERSON CARU CHI AR YMLAEN?

  Er efallai nad oes swyn i wneud i rywun dy garu di ar unwaith? , mae ffenomen “Cariad ar yr olwg gyntaf” yn bodoli. Gall swynion cariad greu'r amodau i gariad o'r fath ddigwydd, ond mae'n bwysig cofio na ellir gorfodi cariad gwirioneddol.

  ALL CARIAD CAEL CANLYNIADAU NEGYDDOL? os defnyddir egni negyddol neu os bwriedir niwed i eraill. Mae'n hanfodol cael bwriadau pur ac osgoi defnyddio hud i achosi niwed.Gall bwriadau negyddol arwain at ganlyniadau negyddol. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, argymhellir ymgynghori ag ymarferydd medrus.

  SUT Y GALLA I DDOD O HYD I'R SILLIAD CARIAD CYWIR I FY HUN?

  Mae dod o hyd i'r swynion cariad cywir yn dechrau gydag egluro eich dymuniadau. I ddechreuwyr, mae swynion i helpu i gwrdd â phartneriaid cydnaws yn ddewis diogel a realistig. Osgoi cyfnodau cariad sy'n ceisio torri ewyllys rhydd rhywun. Mae iachau neu ddadgroesi swynion cariad yn addas ar gyfer y rhai sydd wedi profi torcalon.

  Oes Unrhyw Risgiau Sy'n Gysylltiedig â Chastio Swynion Cariad?

  Cyn belled â'ch bod yn gweithio gyda swynion glân a mynd atynt gyda gonestrwydd, parch, a charedigrwydd, ni ddylai fod unrhyw risgiau mawr. Fodd bynnag, os oes gennych ddicter, yn credu eich bod yn well nag eraill neu â bwriadau gwael, efallai y bydd y swynion yn dysgu gwersi pwysig i chi am hunanfyfyrio a thwf personol.

  SUT Y GALLA I DORRI ARWEILL CARIAD?

  Os nad ydych yn dymuno effeithiau swyn mwyach, os oes angen i chi wyrdroi sillafu yn y gorffennol, neu os ydych wedi cael eich targedu gan swynion cariad digroeso, mae gweithdrefnau i'w torri. Fodd bynnag, mae'r gweithdrefnau hyn yn gymhleth ac yn cael eu perfformio orau gan weithwyr proffesiynol i osgoi unrhyw ganlyniadau anfwriadol.

  Barod i Gynnau Eich Gwrach Fewnol?

  Dyna'r cyfan am y tro. Methu cael digon ac yn barod i danio ymhellach eich gwrach fewnol gyda nid yn unig swynion cariad? Os felly, byddwn yn bendant yn darllen y swyddi hyn am arian aswynion digonedd, y rhestr swynion hud gwyn, a'r holl lyfrau sillafu hynod o oer sydd ar gael.

  i'w Hystyried Cyn Castio Swynion Cariad?

  Cyn i chi fwrw swyn, mae'n bwysig gwneud yn siŵr bod eich bwriadau yn ddilys ac yn dda. Oherwydd eich bod yn llythrennol yn ceisio newid cwrs digwyddiadau yn y bydysawd.

  Rhaid i chi hefyd gael canlyniad syml a chryno mewn golwg (yr ydych yn ei ddymuno) wrth fwrw swyn. Os yw'ch bwriadau'n rhy amwys, efallai na fydd y bydysawd yn deall yr hyn sydd ei angen arnoch.

  Yn syml, mae'n golygu bod yn rhaid i'ch nod yn y pen draw o fwrw cyfnod cariad fod yn glir, p'un a ydych am i rywun fod ar eich cais. am byth neu os ydych am gael gwas neu bartner oes.

  Meddyliwch am y canlyniadau moesol ac ysbrydol a dychmygwch rywun yn gwneud i chi yr hyn yr hoffech ei wneud i berson arall. Os yw'n tarfu arnoch chi, yna yn syml - peidiwch â pharhau ymhellach!

  Fel mae'r dywediad poblogaidd yn mynd; Beth sy'n dod o gwmpas, yn mynd o gwmpas. Felly, os ydych chi eisiau defnyddio hud du, ystyriwch gyfraith dychwelyd triphlyg a chofiwch y bydd beth bynnag rydych chi'n gofyn amdano yn digwydd i chi yn y pen draw, deirgwaith.

  Byddwch â Disgwyliadau Realistig

  Yn ôl y gyfraith atyniad, po fwyaf y byddwch chi'n meddwl am rywbeth, y mwyaf o egni sy'n crychdonni ar draws y bydysawd er mwyn gweddu i'ch cynigion.

  Mae'r un peth yn wir am swynion. Yn syml, os ydych chi'n taflu swyn hud nad ydych chi'n credu ynddo, yn bendant ni fydd yn gweithio. Yn ogystal, mae angen i chi hefyd sicrhau bod gennych chi realistigdisgwyliadau.

  Yn anffodus, ni fydd swynion yn newid copr yn aur, sy'n golygu na fydd Leonardo Dicaprio yn syrthio mewn cariad â chi.

  Ni allwch newid rhywun na'u teimladau trwy gastio yn unig swynwr. Felly peidiwch â cheisio gwneud hyn, ond yn lle hynny, canolbwyntiwch ar well perthynas â'r person hwn, gyda mwy o ddigonedd a chariad.

  Beth Yw'r Amser Gorau i Roi Swynion Cariad?

  Chi yn gallu bwrw swyn unrhyw bryd y dymunwch, ond gallai rhai eiliadau fod yn fwy effeithiol nag eraill.

  Er enghraifft, mae lleuad llawn yn amser perffaith i fwrw swyn os ydych am i'ch perthynas fynd i'r lefel nesaf. Mae hyn oherwydd bod egni'r lleuad ar ei lawnaf.

  Os ydych chi'n ceisio dod â pherthynas i ben, bwriwch swynion cariad yn ystod cyfnod y lleuad sy'n prinhau.

  Ydych chi'n dymuno cariad newydd? Os yw hynny'n wir, y cyfnod cwyro yw'r foment orau i fwrw eich swyn. Mae'r lleuad cwyr yn dod ag egni o dyfiant a helaethrwydd.

  Sut i Baratoi Eich Hun

  Cyn dechrau bwrw swynion cariad, mae'n bwysig iawn eich bod yn gwarchod eich hun rhag egni negyddol. Felly, mae'n rhaid i chi lanhau a diogelu'r gofod rydych chi'n mynd i weithio ynddo.

  Mae yna wahanol ddulliau ar gael i baratoi eich gofod ar gyfer hud, pob un â'i lefel ei hun o gymhlethdod. Mae llawer o ymarferwyr yn dewis glanhau eu gofod gan ddefnyddio saets. Fodd bynnag, yr hyn sydd bwysicaf yw dod o hyd i ddull sy'n atseinio

  Mae dull hynod o syml yn golygu creu cylch o'ch cwmpas eich hun drwy daenellu halen. Wrth i chi gyflawni'r weithred hon, adroddwch y geiriau canlynol: “ Rwy'n cysegru'r lle hwn, er presenoldeb y Dduwies oddi mewn ac oddi allan. Dim ond cariad a daioni fyddo yn drech, tra byddo casineb a drygioni yn cael eu halltudio.

  Gall y dull hawdd hwn eich cynorthwyo i sefydlu gofod cysegredig, a'ch galluogi i gychwyn ar eich ymdrechion hudol gydag eglurder ac egni cadarnhaol.

  Sbardunau Cariad Hawdd Sy'n Gweithio

  Unwaith y byddwch chi'n siŵr eich bod chi a'ch gofod wedi'ch diogelu'n dda gallwch chi ddechrau trwy fwrw swyn o'ch dewis chi.

  1. Sillafu Cariad Hawdd ar gyfer Atyniad

  Ydych chi'n chwilio am fwy o gariad ac anwyldeb yn eich bywyd? Os felly, efallai mai'r Swyn Cariad hwn yw'r union beth sydd ei angen arnoch chi! Cymerwch un darn o bapur, beiro gydag inc coch, ac un gannwyll fach goch.

  Mae canhwyllau yn rhan wirioneddol arwyddocaol o'r hud gan fod eu lliwiau'n achosi dirgryniadau, ac mae gan bob lliw ystyr penodol . Mae'r gannwyll goch sydd ei hangen arnoch ar gyfer y swyn hwn yn wych i esgor ar ramant ac angerdd.

  1. Goleuwch y gannwyll a chanolbwyntiwch ar y mwg, gan godi o'r gannwyll goch.
  2. Cymerwch eich amser i'ch canoli eich hun, gan fyfyrio a rhyddhau eich meddwl rhag gwrthdyniadau.
  3. Cymerwch ddarn o bapur ac ysgrifennwch yr hyn yr ydych ei eisiau yn fawr yn eich bywyd rhamantus.
  4. Gan fod cwyr y gannwyll yn toddi, gadewch i rai ohono driblo ar y darn opapur.
  5. I rwymo'r sillafu, llefara'r geiriau hyn, “ Duwies Venus Galwaf ar dy enw fel y dymunaf hudo ___ i'm bywyd. Bydded iddynt fy ngharu cyhyd ag yr wyf yn eu caru.
  6. Ailadroddwch y geiriau gymaint o weithiau ag y teimlwch sy'n angenrheidiol. Eisteddwch gyda'ch bwriadau a theimlwch y dirgryniadau a'r hud o'ch cwmpas.

  Mae'n bwysig peidio byth â chwythu'ch cannwyll allan, gan y bydd hyn yn gwasgaru ac yn drysu'r bwriad. Yn lle hynny, gadewch iddo losgi allan yn ddiogel, neu defnyddiwch snuffer cannwyll.

  2. Sillafu Cariad Syml i Gryfhau Eich Perthynas

  Mae'r swyn cannwyll binc hwn, sydd wedi'i wreiddio ym myd hud gwyn, wedi cael ei ymarfer gan wrachod/dewiniaid profiadol a newydd-ddyfodiaid ers blynyddoedd lawer. Mae'n eich helpu i gryfhau'ch perthynas â'ch partner a chryfhau'ch bond.

  Bydd angen cannwyll binc newydd, darn o bapur, a beiro neu bensil ar gyfer y swyn cariad hwn. Dyma restr o gamau y bydd angen i chi eu cymryd i gwblhau'r sillafu hwn.

  1. Dewiswch amgylchedd heddychlon lle gallwch ganolbwyntio a pherfformio'r swyn heb ymyrraeth.
  2. Cynnau'r fflam o'r gannwyll binc gan ddefnyddio taniwr neu fatsis.
  3. Cymerwch ddarn o bapur ac ysgrifennwch eich enw chi a'ch partner. Tynnwch gylch o amgylch yr enwau i symboleiddio eich cysylltiad.
  4. Cymerwch funud i gau eich llygaid a delweddu chi a'ch partner gyda'ch gilydd. Dychmygwch y cariad a'r angerdd sy'n bodoli rhyngoch chi'ch dau. Caniatewch hyndelwau i lenwi eich meddwl.
  5. A'ch llygaid yn agored, ailadroddwch y llafargan canlynol dair gwaith: “ Un enaid ydym ni. Un corff a chalon ydym ni, wedi ein huno gan gariad.
  6. Daliwch y papur gyda'r enwau dros fflam y gannwyll binc a gadewch iddo fynd ar dân. Llosgwch y papur yn ddiogel, gan ganiatáu iddo droi at ludw.

  Awgrym Pro: Er mwyn cynyddu nerth, perfformiwch yr un siant am saith noson yn olynol, gan ganolbwyntio ar y bwriad o gryfhau eich perthynas.

  3. Sillafu Cariad i Felysu'ch Perthynas

  Adwaenir y swyn hwn o'r Jar Mêl ac mae'n un o'r swynion hud gwyn mwyaf grymus. Mae'n caniatáu ichi felysu'ch perthynas â'ch partner, yn union fel mêl.

  Mae'n bwysig nodi ei fod wedi'i gynllunio i'ch helpu chi a'ch partner i ryddhau teimladau negyddol am eich gilydd. Felly, mae'n arbennig o ddefnyddiol pan fyddwch chi'n wynebu cyfnod heriol yn eich perthynas.

  Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw sicrhau eich bod yn canolbwyntio ar eich canlyniad dymunol a defnyddio'ch bwriadau gwirioneddol i sicrhau newidiadau cadarnhaol.

  I berfformio sillafu cariad y Jar Mêl yn gywir, bydd angen jar fêl, pensil a darn o bapur arnoch chi. Dyma restr o gamau y gallwch eu defnyddio i gwblhau'r sillafu hwn.

  1. Ysgrifennwch enw eich partner dair gwaith ar y papur. Mae grym y swyn hwn yn gorwedd yn arwyddocâd rhifyddol y rhif tri,cynrychioli hunan-fynegiant a chyfanrwydd yn eich gweithredoedd.
  2. Mynegwch eich bwriad yn glir ac yn fyw ar y papur. Mae'r sillafu yn dibynnu ar fwriad clir ar gyfer ei effeithiolrwydd.
  3. Plygwch y papur dair gwaith i'w ffitio'n berffaith y tu mewn i'r jar fêl.
  4. Cymerwch lwy fwrdd o fêl o'r jar a'i gymysgu i mewn i'ch jar. te a rhowch y caead yn ôl ar y jar (mae'n bwysig).
  5. Wrth yfed eich te wedi'i drwytho â mêl, ailadroddwch y llinell ganlynol yn uchel neu'n dawel i chi'ch hun: “ Wrth i mi yfed y te hwn, rydych chi'n dod yn blasus i mi.
  6. Ar ôl i chi orffen eich te, bydd y swyn yn cael ei fwrw.

  I gwblhau'r hud, ychwanegwch y cyffyrddiadau olaf. Newidiwch gaead y jar a'i gladdu mewn man diogel. Yn ddelfrydol, dewiswch lecyn ger blodau neu blanhigion sy'n blodeuo.

  4. Swyn Cariad Pwerus ar gyfer Rhamant Newydd

  Ydych chi'n barod i ddod o hyd i gariad newydd? Os felly, rhowch gynnig ar y swyn cariad pwerus hwn am ramant newydd.

  Ar gyfer y swyn hwn, bydd angen y canlynol arnoch wrth law: ffotograff o'ch hoff gariad, canhwyllau glas a choch, a rhoswydd arogldarth.

  1. Arhoswch nes bydd dydd Llun yn cyrraedd ac yn ddelfrydol rhywle ar ddechrau cylch y lleuad.
  2. Goleuwch gannwyll las am lwc a channwyll goch am gariad.
  3. >Os yw'n bosibl, llosgwch ychydig o arogldarth rhoswydd i baratoi eich synhwyrau ar gyfer swyn y cariad.
  4. Nawr, gan wynebu'r ffotograff o'ch hoff gariad, penliniwch o'i flaen a dywedwch: “I chwi, yr wyf yn ceisioanwyldeb oddi wrth, trwy arweiniad y sêr.”
  5. Myfyriwch mewn un sefyllfa am o leiaf bymtheg munud, gan ganolbwyntio ar eich gôl yn unig. Ceisiwch greu heddwch a harmoni ynoch chi'ch hun a'ch cysylltiad â'r bydysawd.

  5. Petalau Rhosyn Swynion Cariad Sy'n Gweithio

  Dyma un o fy hoff swynion cariad oherwydd ei fod mor hawdd ac mae gan y rhan fwyaf o bobl fynediad i'r cynhwysion.

  Ar gyfer y swyn hwn, does ond angen petalau rhosyn a ffynhonnell o ddŵr symudol (gall hon fod yn afon fach neu'r cefnfor, ond hefyd yn suddfan).

  Dechreuwch â delweddu person sy'n meddu ar holl rinweddau eich perffaith partner. Nawr cymerwch y petalau rhosod a'u taflu yn y dŵr symudol gan ddweud yn uchel: “ Wrth i'r rhosyn hwn symud allan i'r moroedd, felly daw gwir gariad ataf. “.

  Ailadroddwch hyn yn leiaf ddwywaith, tra byddwch yn delweddu eich cariad delfrydol. Ceisiwch aros yn y cyflwr hwn o ganolbwyntio cyhyd â phosib. Gwyliwch wrth i'r petalau rhosyn lifo yn y dŵr, gan ddefnyddio'r elfen i ddod â newid i'ch bywyd cariad.

  6. Cariad yn swyno i ddod â chariad yn ôl

  Ydych chi am ddod â'ch cyn-gariad yn ôl? Dyma un o'r swynion cariad hawdd a rhad ac am ddim i ddod â'ch cariad yn ôl!

  Cyn cychwyn mae angen lemwn ffres, darn bach o bapur (pinc yn ddelfrydol), a darn o edafedd coch neu ruban.

  1. Ysgrifennwch eich enw eich hun ac enw eich cyn ar y papur pinc.
  2. Torrwch y  Randy Stewart
  Randy Stewart
  Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol, yn arbenigwr ysbrydol, ac yn eiriolwr ymroddedig dros hunanofal. Gyda chwilfrydedd cynhenid ​​​​am y byd cyfriniol, mae Jeremy wedi treulio'r rhan orau o'i fywyd yn treiddio'n ddwfn i feysydd tarot, ysbrydolrwydd, niferoedd angylion, a'r grefft o hunanofal. Wedi’i ysbrydoli gan ei daith drawsnewidiol ei hun, mae’n ymdrechu i rannu ei wybodaeth a’i brofiadau trwy ei flog cyfareddol.Fel un sy'n frwd dros tarot, mae Jeremy yn credu bod gan y cardiau ddoethineb ac arweiniad aruthrol. Trwy ei ddehongliadau craff a'i fewnwelediadau dwys, mae'n anelu at ddatgrinio'r arfer hynafol hwn, gan rymuso ei ddarllenwyr i lywio eu bywydau gydag eglurder a phwrpas. Mae ei ymagwedd reddfol at tarot yn atseinio â cheiswyr o bob cefndir, gan ddarparu safbwyntiau gwerthfawr a llwybrau goleuo at hunanddarganfyddiad.Wedi'i arwain gan ei ddiddordeb dihysbydd mewn ysbrydolrwydd, mae Jeremy yn archwilio arferion ac athroniaethau ysbrydol amrywiol yn barhaus. Mae'n plethu dysgeidiaeth sanctaidd, symbolaeth, a hanesion personol yn fedrus i daflu goleuni ar gysyniadau dwys, gan helpu eraill i gychwyn ar eu teithiau ysbrydol eu hunain. Gyda’i arddull dyner ond dilys, mae Jeremy yn annog darllenwyr yn dyner i gysylltu â’u hunain mewnol a chofleidio’r egni dwyfol sydd o’u cwmpas.Ar wahân i'w ddiddordeb brwd mewn tarot ac ysbrydolrwydd, mae Jeremy yn credu'n gryf yng ngrym angelniferoedd. Gan dynnu ysbrydoliaeth o'r negeseuon dwyfol hyn, mae'n ceisio datrys eu hystyron cudd a grymuso unigolion i ddehongli'r arwyddion angylaidd hyn ar gyfer eu twf personol. Trwy ddatgodio’r symbolaeth y tu ôl i rifau, mae Jeremy yn meithrin cysylltiad dyfnach rhwng ei ddarllenwyr a’u tywyswyr ysbrydol, gan gynnig profiad ysbrydoledig a thrawsnewidiol.Wedi’i ysgogi gan ei ymrwymiad diwyro i hunanofal, mae Jeremy yn pwysleisio pwysigrwydd meithrin eich llesiant eich hun. Trwy ei archwiliad ymroddedig o ddefodau hunanofal, arferion ymwybyddiaeth ofalgar, ac ymagweddau cyfannol at iechyd, mae'n rhannu mewnwelediadau amhrisiadwy ar fyw bywyd cytbwys a boddhaus. Mae arweiniad tosturiol Jeremy yn annog darllenwyr i flaenoriaethu eu hiechyd meddwl, emosiynol, a chorfforol, gan feithrin perthynas gytûn â nhw eu hunain a’r byd o’u cwmpas.Trwy ei flog cyfareddol a chraff, mae Jeremy Cruz yn gwahodd darllenwyr i gychwyn ar daith ddofn o hunanddarganfyddiad, ysbrydolrwydd, a hunanofal. Gyda'i ddoethineb greddfol, ei natur dosturiol, a'i wybodaeth helaeth, mae'n gwasanaethu fel golau arweiniol, gan ysbrydoli eraill i gofleidio eu gwir eu hunain a dod o hyd i ystyr yn eu bywydau beunyddiol.